Uchwała Nr ZO 90/12 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 63/12 dotyczącej reklamy firmy Polkomtel S.A.


Uchwała Nr ZO 90/12

z dnia 23 sierpnia 2012 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie Odwołania od uchwały nr ZO 63/12

dotyczącej skargi o sygnaturze akt

K/25/12

 

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski — przewodniczący,
2) Andrzej Garapich — członek,
3) Igor Kaleński — członek,

na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2012 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 24 maja 2012 roku nr ZO 63/12 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/25/12, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżącego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżącego od uchwały nr ZO 63/12 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/25/12.

Skarżony otrzymał zawiadomienie o wpłynięciu Odwołania i uczestniczył w posiedzeniu.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 16 maja 2012r.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Zgodnie z pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały o której mowa w pkt. 37.

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że w wyżej wymienionym dziesięciodniowym terminie, Skarżący nie dostarczył nowych faktów i dowodów w przedmiotowej sprawie.

Zespół Odwoławczy jednoznacznie stwierdził, że informacje zawarte w Odwołaniu są jedynie polemiką z uchwałą Zespołu Orzekającego i nie są nowymi faktami ani dowodami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.