Uchwała Nr ZO/020/20/o z dnia 6 maja 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/002/20 i KER/010/20