Uchwała Nr ZO/95/19/60u w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO 84/19/54u

Uchwała Nr ZO/95/19/60u

z dnia 4 września 2019 roku

Zespołu Odwoławczego

w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO 84/19/54u

dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/144/19

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Rokita– przewodnicząca,

2) Magdalena Rigamonti – członek,

3) Jaromir Sroga – członek,

na posiedzeniu w dniu 4 września 2019 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od Uchwały z dnia 24 lipca 2019 roku nr ZO 84/19/54u, dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt KER/144/19

postanawia

– oddalić Odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił i zważył, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło złożone na podstawie pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg (bliższe dane w aktach sprawy) Odwołanie Skarżonego od Uchwały nr 84/19/54u dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt KER/144/19.

W myśl pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg podstawę Odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

Zespół Odwoławczy stwierdził, że w świetle treści Odwołania nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu przywołanego wyżej postanowienia pkt. 50.

Zespół Odwoławczy uznał, iż Odwołanie stanowi polemikę z uchwałą Zespołu Orzekającego, co nie może zostać uznane jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.