Uchwała Nr ZO 99/15 w sprawie reklamy firmy Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 99/15
z dnia 13 lipca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/32/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Teresa Wierzbowska – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Joanna Łodygowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/32/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej firmy Olimp Laboratories Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/32/15
Przedmiotem skargi była reklama radiowa produktu Term Line 40plus

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: Dwie kobiety rozmawiają o nowej koleżance z pracy z wyraźną zazdrością i zawiścią w głosie. Jedna z nich konkluduje: “zatrudniają teraz takie młode, chude, zero doświadczenia”. Do rozmowy włącza się kolega, który odpowiada, że nowa szefowa ma już 40 lat, syna, ale prawdą jest, że wygląda świetnie. Spot jest reklamą środka wspomagającego odchudzanie kobiet w grupie wiekowej plus 40 lat.
Treść skargi: W mojej opinii reklama ma negatywny wpływ społeczny, konkretnie utrwala negatywny stereotyp zatrudniania kobiet (zwłaszcza młodych) ze względu na ich wygląd fizyczny, a nie kompetencje czy umiejętności. Kobiety ze spotu oceniające nowozatrudnioną koleżankę z pracy, dyskryminują ją ze względu na wiek i wygląd. Ich wypowiedzi jasno sugerują, że młoda, dobrze prezentująca się kobieta zdobyła pracę ze względu na cechy fizyczne, a nie kompetencje. Wypowiedź mężczyzny nie niweluje tego komunikatu, ponieważ odnosi się do cech społecznych i fizycznych nowej pani dyrektor.
Sama jestem młodą osobą o dobrej aparycji, ale kompetentną i wykwalifikowaną, dlatego stanowczo sprzeciwiam się komunikatowi zawartemu w spocie, który jest krzywdzący dla tej konkretnej grupy.
Dziękuję za rozważenie skargi.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu oraz nie złożył pisemnej odpowiedzi na skargę.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.
W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Zespół Orzekający oddalił również zarzut naruszenia art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.
W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama nie zawiera elementów dyskryminujących kobiety.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.