Uchwała Nr ZO/001/20u z dnia 29 stycznia 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/224/19

Uchwała Nr ZO/001/20u

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zespołu Orzekającego

w sprawie o sygn. akt:

KER/224/19

 

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Zofia Sanejko – przewodnicząca,
  • Anna Gumkowska – członek,
  • Beata Dziwulska – członek,

 

na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2020 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/224/19 złożonej, na podstawie pkt. 11 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko TVN S.A. z siedzibą w Warszawie  (dalej: Skarżony)

 

postanawia

– skargę oddalić.

 

  1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/224/19.

Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna programu „Big Brother”.

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował: „Reklama obraża ludzi wywołując wulgarne skojarzenia i gorszy innych”- pisownia oryginalna

 

W toku posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter – referent.

 

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, zgodnie z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

 

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu; Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści: „Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pismo z dnia 2 października 2019 r. sygn. akt KER/224/19 ( dalej: „Pismo”) w imieniu TVN S.A. ( dalej: „Spółka”) informuję, że w naszej ocenie reklama outdoorowa, będąca przedmiotem skargi, nie narusza obowiązujących przepisów prawnych, w tym powołanego w Piśmie art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy.

Założeniem reklamy było pobudzenie wyobraźni widzów audycji „Big Brother”, poprzez wywołanie pozytywnych skojarzeń mających na celu zachęcenie ich do oglądania audycji z indywidualnych powodów. Materiały zawierające rozwinięcie kreacji outdoorowej, prezentujące pomysł na interpretację komunikacji będącej przedmiotem skargi, zostały umieszczone na stronach internetowych Spółki i wyemitowane na antenie telewizji TVN. Przykładowe skojarzenia jakie, zdaniem twórców kampanii, mogły towarzyszyć audycji „Big Brother” to: „Będą się przytulać, sprzeczać (…)”, „Jeszcze takich zabaw, akcji (…)”. Niepodważalne jest zatem, że celem reklamodawcy było przede wszystkim zbudowanie pozytywnej aury wokół audycji, rozbudzenie zainteresowania wśród telewidzów i pozyskanie świadomego odbiorcy, który poszukuje konkretnych wyzwań, emocji i przeżyć związanych z audycjami telewizyjnymi.

W ocenie Spółki reklama była prowadzona z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz w poczuciu odpowiedzialności społecznej, jak również zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.” – pisownia oryginalna

 

  1. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanej przez Skarżącego. Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama  była prowadzona z należytą starannością i zgodnie z dobrymi obyczajami. W związku z powyższym, na podstawie pkt. 43 ust. 1) lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały. Zgodnie z pkt. 51. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 43.