Uchwała Nr ZO 02/14 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 122/13 dotyczącej reklamy firmy Kompania Piwowarska S.A.


Uchwała Nr ZO 02/14
z dnia 28 stycznia 2014 roku
Zespołu Odwoławczego
w sprawie Odwołania od uchwały nr ZO 122/13
dotyczącej skargi o sygnaturze akt

K/102/13

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Przemysław Częstochowski – przewodniczący,
2) Bohdan Pawłowicz – członek,
3) Jarosław Sobolewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2014 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 28 listopada 2013 roku nr ZO 122/13 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/102/13, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżonego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić Odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżonego od uchwały nr ZO 122/13 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/102/13.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał spełnia przesłanki określone w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 16 maja 2012r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Rozpatrując przedstawione Odwołanie, Zespół Odwoławczy stwierdził, że pojawiła się nowa okoliczność mająca znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1. powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.

W świetle przedstawionych przez Skarżonego nowych faktów i dowodów, Zespół Odwoławczy podtrzymał stanowisko Zespołu Orzekającego i uznał, że przedmiotowa reklama internetowa piwa Tyskie o nazwie Reprymenda Wuja narusza art. 8 pkt. 5 załącznika nr 1 do Kodeksu Etyki Reklamy, ponieważ w negatywnym świetle przedstawia odmowę spożycia piwa.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.