Uchwała Nr ZO/040/21u z dnia 9 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/058/21

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Joanna Łodygowska – przewodnicząca;
  • Zofia Sanejko – członkini;
  • Wojciech Piwocki – członek;

 

na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/058/21, złożonej, na podstawie pkt. 11 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej, widocznej na stronie internetowej pod adresem https://www.goodvalley.com/pl/who-we-are/ w dniu 22 kwietnia 2021 r. producenta produktów mięsnych marki Goodvalley, z siedzibą w miejscowości Przechlewo (dalej: Skarżony)

 

postanawia

 

– skargi odrzucić.

 

  1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/058/21.

Przedmiotem skarg była reklama internetowa emitowana na stronie https://www.goodvalley.com/pl/who-we-are/ .

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się stosowania niedopuszczalnych zabiegów reklamowych w postaci wykorzystania niewiedzy i zaufania konsumenta wprowadzając go przy tym w błąd poprzez przekazywanie fałszywych informacji o dobrostanie zwierząt wykorzystywanych w produkcji mięsa przez reklamodawcę.

 

Treść reklamy:

Wszystko, co robimy w Goodvalley, ma na celu zapewnienie jakości produktów oferowanych naszym klientom. Z doświadczenia wiemy, że dbałość o dobrostan naszych zwierząt przekłada się na doskonałą jakość naszych produktów.

 

Bez odpowiedniej troski niemożliwe jest osiągnięcie wysokiej jakości. Nasze świnie są karmione zdrową paszą pochodzącą z naszych upraw, a pozyskiwane z nich mięso cechuje wysoka jakość spełniająca najsurowsze wymagania.

 

Bez cienia wątpienia Goodvalley dostarcza na stoły swoich klientów najsmaczniejsze, najbezpieczniejsze produkty wieprzowe pochodzące ze zrównoważonej produkcji.

 

 [pisownia oryginalna]

 

Skarga KER/058/21, treść skargi:

 

Firma buduje wizerunek jako dbająca o zwierzęta, tymczasem jej pracownicy znęcają się nad zwierzętami, co udowodniła Fundacja Viva Akcja dla zwierząt. Firma komunikuje, że zwierzęta mają zapewniony dobrostan. Widać to jak w krzywym zwierciadle na nagraniach z transportu zwierząt do rzeźni. Informacje reklamujące wizerunek firmy na jej stronie są oszustwem. Firma przekazuje kłamstwa, aby pokazać się w świetle najlepszym, jako producent dbający o dobrostan, komfort zwierząt. Tymczasem na zapleczu znęca się nad zwierzętami.  [pisownia oryginalna]

 

W toku posiedzenia skargi przedstawiała i popierała arbiter – referent.

 

Arbiter-referent wniosła o uznanie reklamy za niezgodną z art. 2 ust. 1, art. 8, art. 33, art. 34, art. 35Kodeksu Etyki Reklamy, tj.:

 

Art. 2 ust. 1.      

Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

 

Art. 8

 

Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

 

Art. 33

 

Reklamy nie mogą naruszać społecznego zaufania do prawidłowo realizowanych działań podejmowanych w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

 

Art. 34

 

Reklamy nie mogą wykorzystywać braku wiedzy jej odbiorców w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

 

Art. 35

 

Reklamy nie mogą zawierać przekazu, który mógłby wprowadzić konsumentów w błąd w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności poprzez błędne informowanie o cechach produktów lub co do działań podejmowanych przez reklamodawcę na rzecz ochrony środowiska. Reklamy przedsiębiorców odnoszące się do konkretnych produktów lub działań nie mogą bezpodstawnie rozszerzać skutku reklamowego w zakresie ochrony środowiska naturalnego na całą działalność reklamodawcy.

 

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu, przedstawił odpowiedź na wniesioną skargę.

 

Skarżony wniósł o oddalenie skargi, wskazując, iż wszelkie informacje przekazane w treści reklamy odpowiadały wiedzy Skarżonego aktualnej na czas emisji reklamy, a informacje o niewłaściwym traktowaniu zwierząt poddano weryfikacji i dokonano adekwatnej reakcji w tym zakresie.

 

W związku z powyższym Skarżony wniósł o oddalenie przedmiotowej skargi jako bezzasadnej.

 

  1. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa skarga zostaje odrzucona z przyczyn formalnych.

 

Zespół Orzekający stwierdził, iż w świetle Regulaminu rozpatrywania skarg Rady Reklamy przedmiotowa skarga nie podlega ocenie z punktu widzenia przekazu reklamowego, tym samym Komisja Etyki Rady Reklamy nie jest właściwym podmiotem, do którego należało przedmiotową skargę skierować.

 

Zespół Orzekający pragnie wskazać, iż w razie posiadania wiarygodnych informacji o znęcaniu się nad zwierzętami Skarżący winien zwrócić się do odpowiednich organów ścigania oraz podmiotów zajmujących się kwestią dobrostanu zwierząt.

 

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 43 ust. 1) lit a) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 51. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 43.