Uchwała Nr ZO/044/23u z dnia 12 kwietnia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/033/23

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Beata Dziwulska – przewodnicząca
  • Teresa Wierzbowska – członkini
  • Igor Kaleński – członek

 

na posiedzeniu w dniu 12 marca 2023 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/033/23, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumenta (dane w aktach sprawy) przeciwko A.B. Berren-Handlowy sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach-Regułach, w sprawie dotyczącej reklamy telewizyjnej produktu Biorepair,

postanawia

skargę odrzucić.

Uzasadnienie

 

W skardze skierowanej do Komisji Etyki Reklamy (dalej: „KER”) konsument (dalej: „Skarżący”) wskazał, że A.B. Berren-Handlowy sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach-Regułach (dalej: „Skarżona”) stosuje reklamę produktu Biorepair. Reklama była emitowana w telewizji.

Zgodnie ze stanowiskiem Skarżącego:

Osoba przebrana za lekarza reklamuje preparat Biorepair.

Od 01.01.2023 nie wolno wykorzystywać w reklamach osób podających się za lekarzy.

Przekaz został zakwalifikowany jako potencjalnie naruszający zasady etyki reklamy w zakresie wskazanym w art. 8 i art. 10 ust. 1 lit. a Kodeksu Etyki Reklamy:

Art. 8

Reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

 

Art. 10

  1. Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
  2. a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

 

Skarżona, w odpowiedzi na zawiadomienie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, przedstawiła stanowisko w sprawie w korespondencji z dnia 21 marca 2023 r. Skarżona wskazała, że nie jest podmiotem zlecającym prowadzenie reklamy/reklamodawcą.

 

Skarżona wskazała, że ewentualne ograniczenia dotyczące reklamy wyrobów medycznych nie znajdują zastosowania z tej przyczyny, że reklama nie prezentuje wyrobów medycznych – skarżona reklama dotyczy produktów kosmetycznych.

Zespół Orzekający zważył, co następuje.

 

Brak jst przepisów w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych zakazujących wykorzystywania wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiania osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód. 

Mając na względzie powyższe, Zespół Orzekający, na podstawie art. 49 pkt 1 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, postanowił skargę odrzucić z uwagi na jej oczywistą bezzasadność.

 

Zdania odrębne

Brak.

 

 

Zgodnie z pkt. 59 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od Uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni roboczych od doręczenia Uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane Zespołowi Orzekającemu w dacie podjęcia Uchwały, od której Strona wnosi odwołanie.