Uchwała Nr ZO/076/21u z dnia 14 lipca 2021 roku Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO/033/21u dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/026/21

  1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

 

1) Anna Gumkowska – przewodnicząca,

2) Zuzanna Warowna-Toruńska – członkini,

3) Donata Wolińska – członkini, 

 

na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2021 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od Uchwały nr ZO/033/21u z dnia 26 maja 2021 roku nr, dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt KER/026/21

 

postanawia oddalić Odwołanie.

 

  1. Zespół Odwoławczy ustalił i zważył, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło złożone na podstawie pkt. 59 Regulaminu rozpatrywania skarg (bliższe dane w aktach sprawy) Odwołanie Skarżącego od Uchwały nr ZO/033/21u  dotyczącej skargi w sprawie o sygnaturze akt KER/026/21.

 

W myśl pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg podstawę Odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.

Zespół Odwoławczy stwierdził, że w świetle treści Odwołania nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu przywołanego wyżej postanowienia pkt. 50. 

Zespół Odwoławczy ponadto uznał, iż – doceniając jednocześnie szczegółowe dane przekazane przez Skarżącego – Skarżony nie dopuścił do naruszenia standardów przekazu reklamowego.

 

Zespół Odwoławczy pragnie podkreślić, iż przekaz reklamowy z założenia jest skrótowym przedstawieniem ogółu informacji przekazywanych potencjalnemu konsumentowi przez reklamodawcę. W związku z powyższym nie sposób jest oczekiwać zawarcia w nim wszystkich koniecznych i istotnych z punktu widzenia klienta informacji – do których ten może zostać odesłany w odpowiednio oznakowany sposób przez reklamodawcę. Tego rodzaju odesłanie może przekierować potencjalnego konsumenta na odpowiednią stronę internetową reklamodawcy, gdzie ten umieszcza szczegółowe dane dotyczące produktu.

 

W ocenie Zespołu Odwoławczego w przedmiotowej sprawie reklamodawca zawarł na swojej stronie internetowej wszelkie niezbędne informacje w sposób wystarczająco dostępny, przy czym część z danych, które powinien był otrzymać klient leżała po stronie pracownika desygnowanego salonu sprzedaży.

 

Odnosząc się do kwestii skrótowości przekazu w kontekście okoliczności działania reklamowanego produktu Zespół Odwoławczy pragnie zaznaczyć, iż reklamodawca jest uprawniony do odwołania się do jedynie wybranych przez siebie okoliczności odpowiednio obrazujących reklamowany produkt i np. możliwe do osiągnięcia za jego pomocą zasięgi.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 63 lit. a) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.