Uchwała Nr ZO 104/18/56u w sprawie reklamy telewizyjnej LoanMe

Uchwała Nr ZO 104/18/56u
z dnia 4 września 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. akt:
K/119/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marta Macke-Ejchart – przewodnicząca,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Mikołaj Janicki – członek,

na posiedzeniu w dniu 4 września 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/119/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu rozpatrywania skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej LoanMe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/119/18.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna usług finansowych – pożyczek LoanMe.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

“Reklama ukazuje dwie surykatki, nasłuchujące głosu, który wypowiada numer 781 001 100.
W reklamie firma LoanMe wykorzystuje głos czytający numer “781 001 100”, który w sposób podświadomy wchodzi do głowy ludziom. Mimo iż zupełnie nie skupiałem się na tej reklamie to zapamiętałem ich numer telefonu. Reklama wykorzystuje do tego percepcję podprogową, która jest naruszeniem zasad etyki w reklamie.”– pisownia oryginalna

W toku posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter – referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklam za sprzeczne z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Skarżonego.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pismo z dnia 31 lipca 2018 r., w imieniu LoanMe sp. z o.o. wnoszę o oddalenie skargi w całości z uwagi na brak faktu naruszenia jakichkolwiek norm wynikających z powszechnie przyjętych zasady etyki lub dobrych praktyk rynkowych, a w szczególności standardów etyki biznesu lub norm etycznych w komunikacji marketingowej.

Skarżący zarzucił spółce, iż jej reklama rzekomo wykorzystuje percepcję podprogową, a głos czytający numer «781 001 100» w sposób podświadomy «wchodzi do głowy». W ocenie spółki LoanMe sp. z o.o. reklama nie narusza żadnych norm powszechnie obowiązujących.

Zgodnie z definicją, percepcja podprogową jest to oddziaływanie na mózg informacji bez jego świadomości ich spostrzegania. Dotyczy bodźców wzrokowych lub słuchowych, które trwają zbyt krótko, by mogły zostać świadomie zarejestrowane (bodźce trwające krócej niż 0,04 sek.].

W przedmiotowej reklamie nie ma treści, które zostały przedstawione w złożonej przez Konsumenta skardze. LoanMe sp. z o.o. ma więc poczucie, że Konsument wykazał nadmierną nadinterpretację. Tymczasem reklama powinna uwzględniać cechy właściwe dla modelu dobrze poinformowanego, rozeznanego i uważnego przeciętnego konsumenta, którego model wyznacza orzecznictwo sądowe. W przedmiotowej reklamie numer telefonu odczytywany jest przez spokojny, jednak dość charakterystyczny głos, w normalnym tempie. Zatem nie może być mowy, jakoby reklama działała podprogowo. Ponadto nadmienić trzeba, iż wskazany w reklamie numer telefonu jest bardzo łatwy do zapamiętania.

Jednocześnie wyjaśniam, iż sensem każdej reklamy jest, aby była ona wyrazista, oryginalna i niepowtarzalna, ponieważ bez tego w ogóle nie mielibyśmy do czynienia z reklamą. Trudno zatem z tego powodu czynić LoanMe jakiegokolwiek zarzutu, iż reklama zapada w pamięci.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę o uznanie skargi za bezzasadną i w konsekwencji jej oddalenie.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama byłą prowadzona z należytą starannością i zgodnie z dobrymi obyczajami.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu rozpatrywania skarg, skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.