Uchwała Nr ZO 29/18 w sprawie reklamy zewnętrznej w formie plakatu DERKOM

Uchwała Nr ZO 29/18
z dnia 21 lutego 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/06/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki – przewodniczący,
2) Paweł Wiśniewski – członek,
3) Sławomir Skowerski – członek,

na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/06/18 złożonej, na podstawie pkt 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej DERKOM Spółka Jawna Dariusz Klimczuk z siedzibą w Zamościu (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że przedmiotowa reklama narusza normy art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 b) Kodeksu Etyki Reklamy.

1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/06/18.

Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna w formie plakatu umieszczonego na tablicy ogłoszeń. Plakat reklamowy informował: „Internet 150 Mb/s światłowód w prezencie za 25 zł przez całą umowę.”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„plakat umieszczony w miejscu publicznie dostępnym tablica ogłoszeń klatka schodowa
Wg reklamy opłata jest stała w trakcie trwania całej umowy a w rzeczywistości opłata 25 PLN obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy, pozostały okres umowy tj. następne 12 miesięcy opłata wzrasta do kwoty około 49 PLN” – pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 pkt. b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, firma DERKOM istnieje od 1991 roku, a od ponad 15 lat, jako ISP świadczymy usługę dostępu do Internetu na obszarze kilkuset miejscowości na terenie województwa lubelskiego.
Przez cały ten okres dbamy o należytą i zgodną z rzeczywistością formę reklamy. Jako jedni z nielicznych gwarantujemy naszym abonentom prędkość zgodną z zapisaną w umowie.
Dlatego sporym zaskoczeniem jest fakt wpłynięcia skargi, tym bardziej, że w skardze tendencyjnie przedstawiono jedną z opcji promocji jako główny przekaz reklamy.
Treść skargi: wg reklamy opłata jest stała w trakcie trwania całej umowy a w rzeczywistości opłata 25 PLN obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy,
pozostały okres umowy tj. następne 12 miesięcy opłata wzrasta do kwoty około 49 PLN

Uprzejmie informujemy, że:
1. Opłata abonamentowa wynosi 25 zł przez cały okres umowy.
2. Zgodnie z Regulaminem Promocji «Tniemy ceny o połowę – 2017.18/2» Punkt 6 Uczestnik otrzymuje w pierwszych 12 miesiącach umowy prędkość zwiększoną do 150 Mb/s, a pozostałe 12 miesięcy zgodnie z cennikiem prędkość 15 Mb/s, również w cenie 25 zł.
3. W związku z licznymi pytaniami Klientów o utrzymanie prędkości 150 Mb/s po okresie promocyjnym, wprowadziliśmy taką możliwość i dopiero wtedy opłata wzrasta do kwoty 49zł.
4. To Abonent decyduje czy chce przez cały okres utrzymać kwotę abonamentu czy prędkość.
5. Wszyscy Klienci są rzetelnie informowani o warunkach promocji i cieszy się dużym powodzeniem.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego i dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1 b) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością i narusza dobre obyczaje.

Zespół Orzekający dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy, oraz treści wprowadzających odbiorców w błąd co do wartości produktu i jego rzeczywistej ceny, z uwagi na fakt iż, wbrew zapewnieniom zawartym w reklamie, warunki dostarczania Internetu nie są stałe przez cały okres obowiązywania umowy.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zwrócił uwagę, iż tego typu praktyki mogą skutkować spadkiem zaufania do całej branży reklamowej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.