Uchwała Nr ZO 115/17 w sprawie reklamy internetowej promocji książkowej Empik

Uchwała Nr ZO 115/17
z dnia 30 listopada 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/148/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marta Macke – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Monika Masewicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/148/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Empik S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/148/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa sklepu internetowego empik.com opatrzona hasłem: „KSIĄŻKOWY MISZMASZ WSZYSTKO -75%”.
Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Reklama z napisem: Książkowy Miszmasz Wszystko -75%. Po kliknięciu w reklamę okazuje się że promocja nie obejmuje wszystkich książek ale tylko 174 przedmioty (stan na 2017-09-26). Niektóre książki po prostu nie były przecenione tak jak inne.” – pisownia oryginalna

Uzupełnienie skargi:

„Niektóre książki po prostu nie były przecenione tak jak inne.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie którym „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 pkt. a) i b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W związku ze skargą konsumenta dotyczącą reklamy internetowej «Książkowy Misz masz», doręczoną Empik S.A. («Empik») 11 października 2017 r., przedstawiamy poniżej szczegółowe stanowisko Empik odnośnie skargi i wnosimy o jej oddalenie w całości.

UZASADNIENIE
Istotą zarzutu sformułowanego na podstawie skarg konsumenckich jest nadużywanie zaufania odbiorcy oraz wykorzystywanie ich braku wiedzy lub doświadczenia, co w konsekwencji wprowadza odbiorcę w błąd.
W ocenie Empik skarga jest niezasadna i jako taka podlega oddaleniu,

1. Firma Empik działa z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Jednym z kluczowych aspektów działalności Empik jest prowadzenie reklamy szeregu marek dóbr szybkozbywalnych. Empik jest w czołówce, jeśli chodzi o wydatki i intensywność internetowych kampanii reklamowych.
Wieloletnie doświadczenie na rynku reklamy spowodowało wykształcenie w ramach Empik mechanizmów optymalizacji efektywności reklam, przy jednoczesnym zapewnieniu ich zgodności z przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
Co więcej, w prowadzonej działalności reklamowej, podmioty z Grupy Empik, oprócz obowiązujących przepisów prawa oraz kodeksów dobrych praktyk, przyjęły na siebie także szereg innych dobrowolnych wewnętrznych zobowiązań, celem których jest ochrona konsumentów przy jednoczesnym zachowaniu efektywności reklamy (m.in. przyjęcie w ramach procedury przestrzegania podręcznika dot. ochrony praw konsumenta).
Empik w sposób ścisły przestrzega powyższych zobowiązań.
Powyższe okoliczności świadczą o tym, że Empik działa w poczuciu odpowiedzialności społecznej.
Reklama nie narusza dobrych obyczajów ani zasad uczciwej konkurencji. Wobec braku zasygnalizowania w skardze, jaki dobry obyczaj lub jaka zasada uczciwej konkurencji miałyby być przez reklamę naruszona, dalsza polemika z tym zarzutem jest utrudniona.

2. Reklama nie wprowadza w błąd poprzez wykorzystywanie zaufania odbiorcy i braku doświadczenia lub wiedzy
Przedmiotowa promocja reklamowana była za pomocą niżej przedstawionych banerów (baner nr 1 i baner nr 2).

baner nr 1

a

baner nr 2

b

Na obu banerach widniała nazwa «Książkowy Miszmasz», informacja «wszystko – 75%» oraz strzałka z napisem «sprawdź» (w przypadku banneru nr 1) bądź sama strzałka (w przypadku banneru nr 2).

Odbiorca reklamy internetowej wie (wynika to z jego doświadczenia), że pokazanie «strzałki» przekierowuje go na specjalnie dedykowaną stronę poświęconą danej promocji tzw. landing page. Tak było również w tym przypadku, tzn. po kliknięciu w baner, konsument był przenoszony na specjalnie dedykowaną dla danej promocji podstronę sklepu internetowego empik.com, na której wyświetlał się baner z regulaminem promocji (zrzut z ekranu poniżej).
Empik ponadto podkreśla, że wszystkie książki dostępne na dedykowanej podstronie były obniżone na czas trwania promocji o 75 %. W związku z powyższym Empik nie wprowadził klienta w błąd hasłem «wszystko – 75%». Ponadto Empik podkreśla, że w ramach promocji wystawionych zostało 240 tytułów, a nie jak wskazuje skarżący 174. Na potwierdzenie powyższego Empik załącza wyciąg z indeksów tytułów objętych promocją.

Empik chciałby ponadto podkreślić, iż z uwagi że reklama była reklamą internetową i dotyczyła sklepu internetowego nie wymagała od konsumenta żadnego dodatkowego wysiłku (poza kliknięciem w baner), aby dowiedzieć się jakie są reguły przedmiotowej promocji (co też skarżący uczynił i mimo to nadal poczuł się wprowadzony w błąd, czego Empik nie rozumie).

Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż Empik nie otrzymał bezpośrednio żadnej innej skargi dotyczącej prezentacji przedmiotowej promocji. Oznacza to, że większość osób, do których skierowany był przekaz nie poczuła się w żaden sposób wprowadzona w błąd.
Jednocześnie pragniemy nadmienić, że specyfika tego rodzaju przekazu reklamowego (baner internetowy) wymaga dostosowania jego treści do dostępnego na danym ba nerze miejsca, a co za tym idzie nie może on być postrzegany jako zwyczajny, niewyróżniający się, ponieważ nie zostanie on w ogóle odebrany przez osoby, do których jest kierowany, a nawet, jeżeli przypadkiem zostanie odebrany – nie spowoduje zainteresowania produktem. Celem Grupy Empik jest jednak wykonywanie działań z najwyższą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Intencją Grupy Empik w żaden sposób nie jest nadużywanie zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywanie jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Na koniec pragniemy poinformować, że dokumenty pod nazwą «Misz Masz – wyciąg indeksów» stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Empik w związku z czym wnoszę o ich wykorzystanie wyłącznie na potrzeby postępowania przed Radą Reklamy w niniejszej sprawie oraz nieujawnienie ich jakimkolwiek osobom trzecim.

Mając na względzie powyższe wnosimy o oddalenie skargi.

Załączniki:
1. pełnomocnictwo wraz z wydrukiem z KRS;
2. Misz Masz wyciąg indeksów” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że opublikowany materiał jest reklamą w rozumieniu art. 3 lit. a) Kodeksu Etyki Reklamy i podlega kognicji Komisji Etyki Reklamy. Chociaż jest to przekaz mający na celu propagowanie pożądanych społecznie zachowań, to jest on jednocześnie związany z promocją reklamodawcy i przedmiotu jego działalności (art. 3 lit. a) ppkt. 1).

Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącej i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust. 1, art. 6, art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, nie narusza dobrych obyczajów i nie wywołuje lęku lub poczucia strachu.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy, ani treści wprowadzających odbiorców w błąd.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.