Uchwała Nr ZO/132/21u z dnia 8 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/199/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Wojciech Piwocki – przewodniczący;
• Zuzanna Warowna-Toruńska – członkini;
• Olaf Krynicki – członek

na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/199/21, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko FOX TV z siedzibą w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy internetowej serialu Szpital New Amsterdam

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

Zespół Orzekający w przedmiotowej sprawie uznał za zasadne oddalenie skargi zważywszy na fakt, iż skarżona reklama została jasno oznakowana jako przekaz reklamowy i nie wprowadza w błąd co do produktu.

Reklama jest czytelna i nie narusza zasad identyfikacji przekazów reklamowych.

Zespół Orzekający uznał, iż udawane połączenie telefoniczne pojawiające się na ekranie komputera nie powinno zostać przez przeciętnego użytkownika Internetu błędnie uznane za połączenie możliwe do odebrania.


Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Zdaniem Skarżącego, reklama naruszała standardy etyki w reklamie wynikające z art. 10 KER. Jak Skarżący wskazał w treści skargi, doszło do stworzenia przekazu reklamowego wprowadzającego w błąd poprzez zastosowaną formę reklamy (udawane połączenie telefoniczne).

Skarżony wskazał na jasne oznakowanie przekazu reklamowego oraz podkreślił, iż dochował wszelkiej staranności przy stworzeniu klarownej komunikacji z potencjalnym konsumentem, a forma reklamy miała na celu jedynie wzbudzenie zaciekawienia.


Zdania odrębne

Brak.