Uchwała Nr ZO/133/21o z dnia 8 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/208/21

OPINIA KER – w sprawie skarg na przekaz reklamowy

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Grottgera 9/3
00-785 Warszawa


1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń́ Rada Reklamy, w składzie: 


• Wojciech Piwocki – przewodniczący;
• Zuzanna Warowna-Toruńska – członkini;
• Olaf Krynicki – członek

DO 

Konsument (bliższe dane w aktach sprawy), zwany dalej „Wnioskodawcą”;

PGE Polska Grupa Energetyczna z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Reklamodawcą”

OPINIA – OCENA PRZEKAZU REKLAMOWEGO

Działając w interesie publicznym i w zakresie doświadczeń wyniesionych ze współpracy z organizacjami konsumenckimi, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także organizacjami promującymi standardy rynku reklamy w innych krajach, jak i na poziomie międzynarodowym (w tym The European Advertising Standards Alliance EASA) oraz mając na celu ochronę̨̨ interesów konsumentów Komisja Etyki Reklamy dokonała analizy przedmiotowego przekazu reklamowego pod kątem zgodności z powszechnie przyjętymi zasadami etyki oraz dobrymi praktykami rynkowymi. 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/208/21. Przedmiotem skargi była reklama internetowa dotycząca proekologicznych działań grupy PGE. 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się wprowadzenia konsumenta w błąd, nadużycia jego zaufania oraz naruszeń w zakresie konstrukcji przekazu reklamowego dot. informacji o charakterze ekologicznym.

Zespół Orzekający zważył co następuje: 

Opinia-ocena Zespołu Orzekającego KER w zakresie oceny przedmiotowej reklamy z ogólnie przyjętymi standardami etycznymi oraz dobrymi praktykami rynkowymi

Zespół Orzekający dokonując oceny przekazu reklamowego uznał, że skarżona reklama nie naruszyła standardów wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający pragnie podkreślić, iż przedmiotowy przekaz reklamowy został klarownie oznakowany jako reklama, wbrew twierdzeniom zawartym w skardze.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kierowanie ich do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sposób wskazany na naszej stronie internetowej www.radareklamy.pl Postaramy się̨̨ udzielić wszelkich możliwych informacji oraz porad mogących zagwarantować najwyższe standardy etyczne oraz przestrzeganie dobrych praktyk rynkowych na rynku reklamowym w Polsce. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść Wniosku Zespół ocenił przedmiotową reklamę̨̨, jak w osnowie niniejszej Uchwały. 

Zdania odrębne


brak