Uchwała nr ZO 18/17 w sprawie reklamy Grupy Żywiec S.A.

 

Uchwała Nr ZO 18/17 z dnia 6 kwietnia 2017 roku
Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/137/16

1.Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1)Wojciech Piwocki – przewodniczący,
2)Barbara Król – członek,
3)Tomasz Michalik – członek,

na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/137/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Grupa Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2.Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/137/16.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktu Warka Jasne Pełne.
Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„Reklama przedstawia idealny świat na Planecie Warka, w którym mężczyznom nikt nie przeszkadza w piciu piwa i oglądaniu meczów. W ostatniej scenie przedstawione są dwie “policjantki”, które oferują pomoc mężczyznom. Obie panie ubrane są niczym bohaterki filmów porno, a ich gestykulacja nie pozostawia złudzeń, co do charakteru tej pomocy.
Treść skargi: Opisana reklama w moim odczuciu narusza Art. 4. Kodeksu Etyki Reklamy, tzn. zawiera treści dyskryminujące ze względu na płeć. W ostatniej scenie kobiety przedstawione są jako gadżety, służące jedynie męskiej rozrywce. Reklama sugeruje, że ich jedyną wartością jest atrakcyjność fizyczna, seksualna dostępność oraz uległość wobec męskich fantazji.

Dodatkowo krzywdzący jest fakt, że wykorzystano do tego wizerunek policjantek, których praca (społecznie ważna oraz wymagającą fizycznie i psychicznie) zostaje zbanalizowana i zseksualizowana. Powielanie tego rodzaju stereotypów w dłuższej perspektywie prowadzi do pogardliwej oceny pracy kobiet oraz kreuje wzorce zachowań, w których kobieta jest jedynie obiektem seksualnym.” – pisownia oryginalna.
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę.

„w odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 10 stycznia 2017 r. w przedmiocie skargi konsumenckiej o sygnaturze K/137/16 skierowanej przeciwko Grupie Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu, a dotyczącej reklamy produktu Warka (dalej „Skarga”), w oparciu o dyspozycję pkt 37, ppkt 1, lit. b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg wnoszę o oddalenie Skargi w całości.

UZASADNIENIE

1. Przedmiotem skargi jest reklama produktu Warka Jasne Pełne (dalej „Reklama”), w której jedna ze scen przedstawia kobiety przebrane za policjantki proponujące bohaterom podwiezienie do baru na piwo. W ocenie konsumenta kobiety ubrane są jak aktorki porno, a ich gestykulacja nie pozostawia złudzeń co do charakteru oferowanej pomocy. W odczuciu konsumenta Reklama zawiera treści dyskryminujące ze względu na płeć i powiela stereotypy, które prowadzą do pogardliwej oceny pracy kobiet oraz kreują wzorce zachowań, w których kobieta jest jedynie obiektem seksualnym.
2. Wbrew twierdzeniom konsumenta, Reklama nie jest sprzeczna z prawem ani dobrymi obyczajami i nie narusza art. 2 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.
3. Reklama faktycznie wykorzystuje stereotypy, ale to są stereotypy dotyczące mężczyzn (ich pasji, zamiłowań, marzeń, ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu), co wynika ze strategii marketingowej marki Warka. Żartobliwa konwencja Reklamy nie pozostawia przy tym wątpliwości, że pokazane w Reklamie sytuacje nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, a są jedynie wyobrażeniem jak mógłby wyglądać idealny, męski świat gdyby istniał.
4. Przedstawione w Reklamie „policjantki” są oczywiście atrakcyjnymi kobietami,
ale wbrew twierdzeniom konsumenta nie są ubrane jak aktorki porno. Nie sposób również uznać aby oferowały one bohaterom co innego niż wynika z treści Reklamy tzn. podwiezienie do baru na piwo.
5. Zgodnie z definicją „dyskryminacji” zawartą w Słowniku Języka Polskiego przez dyskryminację rozumie się: „ograniczanie przywilejów, praw, a nawet prześladowanie części społeczności, zwykle na tle rasowym, o etnicznym, religijnym lub kulturowym”. W świetle powyższej definicji oraz przedstawionych w niniejszej odpowiedzi na Skargę wyjaśnień nie sposób uznać, aby Reklama zawierała treści dyskryminujące, tj. ograniczające przywileje, prawa czy prześladujące kobiety, a co za tym idzie aby Reklama naruszała art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę, że reklama jest utrzymana w żartobliwej konwencji fikcji, nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącego.
W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie zawiera treści sprzecznych z dobrymi obyczajami ani treści dyskryminujących kobiety wykonujące zawód policjantek.
W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.