Uchwała Nr ZO 24/15 w sprawie reklamy firmy Pink Shop

Uchwała Nr ZO 24/15
z dnia 4 marca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/139/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Olgierd Cygan – przewodniczący,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Rafał Karski – członek,

na posiedzeniu w dniu 4 marca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/139/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej firmy Pink Shop z siedzibą w Kielcach (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/139/14
Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna oferty wyprzedaży towarów adresowanych do osób dorosłych.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„produkt: towary erotyczne Pink Shop
opis reklamy: Na reklamie widać roznegliżowaną kobietę w wyzywającej bieliźnie, która niemal całkowicie pokazuje jej biust.

Treść skargi: Reklama ta jest ogólnie dostępna i na jej oglądanie narażone są dzieci w każdym wieku. Znajduje się przy bardzo ruchliwym rondzie. Reklamy zmieniają się co jakiś czas ale zawsze są wulgarne i naruszają niewinność dziecka i moją wrażliwość. Proszę o interwencję.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.
Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 32 Kodeksu Etyki Reklamy, „przepisy zawarte w art. 22-31 stosuje się odpowiednio również do reklam, które nie są bezpośrednio skierowane do dzieci, jednak dzieci są ich odbiorcami ze względu na formę oraz miejsce i sposób prezentowania reklam. Dotyczy to w szczególności reklam emitowanych w telewizji w sąsiedztwie audycji dla dzieci, reklam wyświetlanych w kinach przed seansami filmów dla dzieci oraz reklamy zewnętrznej.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu oraz nie złożył odpowiedzi na skargę.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy zarzucane przez Skarżącą.
Zespół Orzekający uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
W opinii Zespołu Orzekającego reklama nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci lub młodzieży.
Zdaniem Zespołu Orzekającego, na reklamodawcach kierujących swoje reklamy do masowego odbiorcy – poprzez umieszczenie ich na nośnikach reklamy zewnętrznej – spoczywa szczególna odpowiedzialność za staranny, prowadzony w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie godzący w powszechne odczucie dobrych obyczajów, wybór treści i formy reklamy. Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama produktów przeznaczonych dla osób dorosłych, nie powinna być eksponowana w przestrzeni publicznej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.