Uchwała Nr ZO/112/21u z dnia 17 listopada 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/160/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Beata Dziwulska – Przewodnicząca;
• Anna Gumkowska – członkini;
• Jacek Pawlak – członek;

na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/160/21 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Wirtualne Media Polska SA z siedzibą w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy radiowej

postanawia

skargę odrzucić.

Uzasadnienie


W ocenie Zespołu Orzekającego doszło do zaskarżenia treści, której w rzeczywistości nie ma w zakwestionowanym przez Skarżącego przekazie reklamowym. Zespół Orzekający w świetle takiego stanu faktycznego nie mógł dokonać merytorycznej analizy treści skargi.

Zespół Orzekający oceniając przy tym sam przekaz reklamowy, na który wskazał Skarżący, uznał, iż pozostaje on w pełni w zgodzie ze standardami reklamowymi określonymi w Kodeksie Etyki Reklamy.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Zdaniem Skarżącego, wykorzystywanie w przekazie reklamowym słów cyt. “zrobić majątek na pandemii” jest nieodpowiedzialne społecznie.

Zespół Orzekający nie stwierdził, aby w kwestionowanym przekazie reklamowym padały takie sformułowania.


Zdania odrębne

Brak.