Uchwała Nr ZO 26/13 w sprawie reklamy firmy Pharma C Food Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 26/13 z dnia 5 marca 2013 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/163/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Kowalczyk — przewodniczący,
2) Marta Macke — członek,
3) Przemysław Częstochowski — członek,

na posiedzeniu w dniu 5 marca 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/163/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Pharma C Food Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy internetowej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/163/12.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa konkursu z nagrodami opatrzonego hasłem „ZdoBONDź furę nagród”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „http://wwww.konkursbond.pl/ Reklama opiera się na haśle “zdoBONDź furę nagród” jest ono rażące i promuje niepoprawność językową.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Ponadto, arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (DZ. U. z 1999r. nr 90, poz. 999) „Ochrona języka polskiego polega w szczególności na: 1) dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na pismo otrzymane w dniu 23. stycznia 2013 Skarżony poinformował, że autorem hasła reklamowego oraz organizatorem konkursu „ZdoBONDź furę nagród” jest firma Goldbach Interactive Poland. Firma Pharma-C-Food Sp. z o.o. jest tylko i wyłącznie Fundatorem Nagród w wyżej wymienionym konkursie.

W opinii Skarżonego, firma Goldbach Interactive Poland nie złamała Art. 2 Kodeksu Reklamy Etyki. Komunikat reklamowy stanowił hasło reklamowe /marketingowe/, które dopuszcza modyfikacje językowe. Komunikat ten zawierał wyróżnioną zmianę językową z postaci użycia nazwy marki i wpisania jej w ciąg słowa dużymi literami, co stanowiło swoisty żart w języku potocznym. We wspomnianym haśle reklamowym celowo doprowadzono do wykorzystania błędu ortograficznego podkreślającego bezpośrednie nawiązanie do promowanej marki kosmetyków – BOND), prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej (interpretując ten zapis w następujący sposób: hasło reklamowe powiązane z całą akcją marketingową było kierowane do osób pełnoletnich, świadczy o tym również zapis w regulaminie konkursu (§ 1 postanowienia ogólne, punkt. 9): „Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej “Uczestnikiem”), może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca właścicielem karty SIM/USIM jednego z operatorów sieci telefonii komórkowej działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w dalszej części zwanych „Operatorem”) łub, która została pisemnie upoważniona przez właściciela karty SIWUSIM do wzięcia udziału w Konkursie używając należącego do niego numeru telefonu. “

Zdaniem Skarżonego, z założenia osoba dorosła, pełnoletnia potrafi odróżnić zapis „dedykowany” w haśle reklamowym od błędu ortograficznego zastosowanego w sposób nieumiejętny.

Dodatkowo Skarżony nie widzi podstawy do zarzucenia firmie Goldbach Interactive Poland naruszenia zapisu o złamaniu zasad uczciwej konkurencji. W odebranym piśmie nie ma żadnego dodatkowego uzasadnienia do powyżej opisanych działań objętych niniejszym postępowaniem. W naszej opinii nie doszło również do złamania art. 3 ust. 1 pkt. 1, mówiącej o „ochronie języka polskiego”. Treść: Art. 3. 1. Ochrona języka polskiego polega w szczególności na:
1) dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji,
2) przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji,
3) szerzeniu wiedzy o nim i jego roli w kulturze,
4) upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a także przeciwdziałaniu ich zanikowi,
5) promocji języka polskiego w świecie,
6) wspieraniu nauczania języka polskiego w kraju i za granicą

Skarżony stwierdził, że nie widzi związku z treścią ustawy w wskazanym przez arbitra – referenta, a hasłem reklamowym wykreowanym do działań sprzedażowych i wypromowania marki. Odniesienie się do tego zapisu w ustawie jest wobec braku jakiejkolwiek argumentacji bezzasadne.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu.

Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama jest zgodna z przyjętymi normami społecznymi.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i nie narusza dobrych obyczajów.

Zespół Orzekający podkreślił, że nazwa kosmetyków BOND została w reklamie wyróżniona, a cała reklama jest utrzymana w konwencji żartu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.


Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.