Uchwała Nr ZO 29/07 w sprawie reklamy firmy P4 Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 29/07 z dnia 3 października 2007 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/74/07

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń
Rada Reklamy, w składzie:

1) Piotr Górski– przewodniczący;
2) Magdalena Czaja – członek
3) Krystyna Jarosz – członek,

na posiedzeniu w dniu 3 października 2007 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/74/07,
złożonej na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko P4 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej billboardu reklamowego

postanawia

skargę oddalić

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/74/07.
Przedmiotem skargi był billboard reklamowy o treści: „SAMO SIĘ NIE NAKRĘCI KRĘĆ NA KONKURS PLAYFILM”. Reklama wykorzystuje koncept żartu obrazkowego w kontekście skojarzeń z wydarzeniem historycznym, jakim było zatonięcie TITANICA.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że reklama narusza pamięć 1500 ofiar katastrofy TITANICA. W opinii skarżącego, reklama ukazująca, że: „ofiary pływają sobie na kostkach lodu” jest niedopuszczalna i moralnie naganna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent. Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust.1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklamy nie mogą naruszać dobrych obyczajów a także art. 6 Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „bez uzasadnionej konieczności powodowanej np. względami społecznymi i profilaktyką, reklamy nie mogą motywować do zakupu produktu poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu” oraz art. 7 Kodeksu Etyki Reklamy, który stanowi, iż „reklama nie może być realizowana w sposób, który naraziłby na uszczerbek obiekty o znaczeniu historycznym lub artystycznym”.

Skarżony nie przysłał odpowiedzi na skargę, ale jego przedstawiciel uczestniczył w posiedzeniu i udzielił ustnej odpowiedzi na skargę.

Skarżony wniósł o oddalenie skargi. Poinformował, że reklama miała zachęcać do kręcenia filmów podczas wakacji. Ponieważ nie wszystkich stać na wakacyjny wyjazd, reklama miała zachęcać do kreatywności. Przedmiotowa reklama utrzymana jest w konwencji żartu i nie nawiązuje bezpośrednio do katastrofy, ale do „ikony kina” – filmu Titanic”. W spocie inscenizacja została zbudowana na blacie kuchennym, na którym stoi z boku kubek, model statku umieszczono wśród kostek lodu, wśród których znajdują się figurki ludzi.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy.
Jednocześnie podkreślił, że generalnie przedstawianie w reklamach ludzkich tragedii w żartobliwy sposób, jest balansowaniem na granicy dobrego smaku i taka właśnie sytuacja ma miejsce w skarżonej reklamie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.