Uchwała Nr ZO 35/07 w sprawie reklamy firmy Bank Zachodni WBK


Uchwała Nr ZO 35/07

z dnia 18 października 2007 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. Akt:

K/83/07

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marek Janicki– przewodniczący,
2) Piotr Górski – członek,
3) Wojciech Piwocki– członek,

na posiedzeniu w dniu 18 października 2007 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze Akt K/83/07,
złożonej na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Bank Zachodni WBK, z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia

skargę oddalić

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o Sygn. K/83/07.
Przedmiotem skargi była teaserowa reklama telewizyjna pt. „Wszyscy biorą”. W spocie widać mężczyznę, pakującego do walizki pliki banknotów. W reklamie wykorzystano slogan reklamowy – „Wszyscy biorą. A Ty?”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podnosił, że w reklamie bardzo wyraźna jest insynuacja/sugestia łapówkarstwa.

W opinii Skarżącego, dla wspólnego dobra powinniśmy się sprzeciwiać tego typu zachowaniom.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent. Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 Kodeksu Etyki Reklamy), z uwagi na propagowanie zachowań przestępczych.

Skarżony złożył odpowiedź na skargę. Jego przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniu.

Skarżony poinformował, że kampania reklamowa składa się z dwóch części. Część teaserowa, która zwróciła uwagę konsumenta, miała za zadanie przyciągnąć uwagę do prowadzonych działań reklamowych i skłonić do myślenia odbiorców reklamy. Jest ona jedynie wstępem do zasadniczej części kampanii. Informacje przekazane w kolejnej odsłonie kampanii, bez żadnych wątpliwości rozwiewają jakiekolwiek podejrzenie związku reklamy z łapówkarstwem.
Skarżony w odpowiedzi na skargę podkreślił, że skojarzenia łapówkarskie są tylko jednymi z możliwych, a oprócz kolokwialnego znaczenia słowa „biorę” w kontekście łapówki, równie uprawnione jest „biorę” w kontekście kredytu.
Skarżony poinformował również, że zakwestionowany przez Skarżącego fragment pierwszej, teaserowej fazy kampanii, w żaden sposób nie namawia do zachowań sprzecznych z prawem – w żaden sposób nie można uznać, iż promuje on korupcję lub łapownictwo.

Skarżony konkludując stwierdził, że kampania w żadnym stopniu nie osłabia postawy prospołecznej sprowadzającej się do sprzeciwu wobec korupcji i łapówkarstwa.

Wobec powyższego, Skarżony wniósł o oddalenie skargi.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy. Zespół orzekający nie dopatrzył się naruszenia dobrych obyczajów. Stwierdził również, że reklama bezpośrednio nie zachęca do propagowania zachowań przestępczych jakimi jest dawanie lub branie łapówek.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.