Uchwała Nr ZO 31/18 w sprawie reklamy telewizyjnej produktu Kinder Niespodzianka Ferrero

Uchwała Nr ZO 31/18
z dnia 7 marca 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/03/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodniczący,
2) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,
3) Bohdan Pawłowicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 marca 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/03/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/03/18.

Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktu Kinder Niespodzianka.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„Reklama, która reklamuje produkt. W reklamie córka pyta się ojca dlaczego kury nie płaczą, ojciec jej odpowiada, ponieważ kury nie mają uczuć, nie mają tego co my mamy w sercu.
Jest to reklama głównie skierowana do dzieci. Nie podoba mi się, iż wmawia konsumentom, że zwierzęta nie posiadają uczuć” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 21 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego, „reklamy nie mogą propagować postaw kwestionujących prawa zwierząt. Reklamy wykorzystujące wizerunek zwierząt powinna cechować powściągliwość, tak aby zwierzęta nie były przedstawiane w sposób sugerujący możliwość ich niehumanitarnego traktowania.”

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W związku z pismem z dnia 16 stycznia 2018 roku informującym o wpłynięciu skargi konsumenckiej na reklamę produktu Kinder Niespodzianka, Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. («Spółka») pragnie zwrócić uwagę na następującą okoliczność świadczącą o tym, że przedmiotowa reklama nie narusza postanowień Kodeksu Etyki Reklamy.

W skardze wskazano, że: «W reklamie córka pyta się ojca dlaczego kury nie płaczą (…)», tymczasem rozmowa ojca i córki w reklamie produktu Kinder Niespodzianka ma w rzeczywistości następujący przebieg:
Córka: Tato, dlaczego chmury płaczą?
Tato: Chmury nie płaczą, nie mają uczuć.
W reklamie produktu córka zadaje więc ojcu pytanie o «chmury», a nie «kury».

Mając na uwadze powyższe, Spółka wnosi o uznanie skargi za bezzasadną.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uznał, że w przedmiotowej reklamie nie przekroczono dopuszczalnych granic obyczajowości.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i z należytą starannością.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że w przedmiotowej reklamie nie znalazło się odniesienie do kur a jedynie do chmur.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.