Uchwała Nr ZO 32/18 w sprawie reklamy zewnętrznej reklamadowynajecia.net

Uchwała Nr ZO 32/18
z dnia 7 marca 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/216/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Zofia Sanejko – przewodniczący,
2) Beata Ptaszyńska-Jedynak – członek,
3) Bohdan Pawłowicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 marca 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/216/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej Logo s.c. Piotr Pasierbiński, Joanna Pasierbińska z siedzibą w Pruszkowie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że przedmiotowa reklama narusza normy art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/216/18.

Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna wykorzystująca wizerunek kobiety i opatrzona hasłem „JESTEM WOLNA I DO WYNAJĘCIA”.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„Reklama przedstawia kobietę w stroju kąpielowym leżącą na plaży oraz napis: JESTEM WOLNA I DO WYNAJĘCIA. Reklama uprzedmiatawia kobiety sugerując że mogą być one produktem na sprzedaż (w podtekście do celów seksualnych). Narusza artykuł 4 kodeksu (dyskryminacja ze względu na płeć). Powoduje dyskomfort i niepokój ukazując działania przestępcze – płatne usługi seksualne (na reklamę uwagę zwróciła moja córka która zapytała jak może być człowiek do wynajęcia)” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami i zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, co jest niezgodne z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Ponadto, wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pismo Biura Rady Reklamy z 16 stycznia 2018r. doręczonego do Logo s.c. w dniu 19 stycznia 2018r. dotyczące zawiadomienia o przekazaniu skargi konsumenckiej do rozpatrzenia przez Zespół Orzekający Komisji Etyki na reklamę zewnętrzną «reklamadowynajecia.net» przekazujemy nasze stanowisko w sprawie:

Nasza reklama zewnętrzna «reklamadowynajecia.net» ze zdjęciem ładnej kobiety w stroju plażowym i tekstem «jestem wolna i i do wynajęcia» nie jest absolutnie dyskryminująca ani uprzedmiotowiająca kobiety. W treści reklamy oprócz tekstu «jestem wolna i do wynajęcia» znajduje się adres strony internetowej www.reklamadowynajęcia.net, która centralnie usytuowany jest nad postacią kobiety co jednoznacznie wskazuje na to jaki jest przekaz treści reklamy, że dotyczy ona wynajmu miejsc pod reklamę.

Reklama w żaden sposób nie sugeruje działań przestępczych takich jak płatne usługi seksualne, o których w swojej skardze na reklamę pisze Konsument. Uważam, że jest to daleko idąca nadinterpretacja treści reklamy.

W związku z powyższym nie zgadzam się ze złożoną skargę na reklamę zewnętrzną «reklamadowynajecia.net.» – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający stwierdził również, że przedmiotowa reklama utrwala negatywne stereotypy poprzez przedmiotowe traktowanie kobiet.

Zdaniem Zespołu Orzekającego wykorzystanie w przedmiotowej reklamie wizerunku kobiety oraz hasła „JESTEM WOLNA I DO WYNAJĘCIA”, dyskryminuje kobiety.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.