Uchwała Nr ZO 55/16 w sprawie reklamy firmy Carrefour Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 55/16
z dnia 21 lipca 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/39/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Augustyniak – przewodnicząca,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/39/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony),

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/39/16.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna produktów dostępnych w sieci Carrefour.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„produkt: Produkty spożywcze w sklepach marki Carrefour
opis reklamy: Cesarz Francji przemieszcza się po magazynie i hali sprzedażowej CARREFOUR i wydaje polecenia personelowi odnoście jakości i cen produktów spożywczych codziennego użytku
Treść skargi: Mam poczucie konieczności wyrazić opinię na temat najnowszej kampanii reklamowej firmy Carrefour, tej z Napoleonem. Jestem nauczycielem historii w liceum, mam 53 lata, wiem co nieco o Napoleonie. Obserwuję rozwijającą się kampanię reklamową z Cesarzem, stwierdzam, że – poza początkowymi, nawet intrygującymi “zajawkami” jest ona totalnie idiotyczna, wprost kretyńska. Co więcej – w zasadzie obraża uczucia narodowe, historyczne i patriotyczne Polaków. Dla nas, Polaków, Napoleon jest Kimś wielkim, nie jest błaznem jak w tej reklamie, nie jest obiektem drwin. W Polsce nie drwimy z Jana III Sobieskiego, nie drwimy ze Stefana Batorego, nie drwimy z Józefa Piłsudskiego, nie drwimy z Napoleona Bonaparte. Ta kampania prezentuje Napoleona Bonaparte, ważną postać z naszego polskiego hymnu narodowego, w stylu angielsko-niemiecko-rosyjskim (patrz: Wielka Koalicja Antynapoleońska) – wrogim, szyderczym, deprecjonującym i postponującym tę wielką historyczną postać. Uważam, że to skandal, że tego typu śmieć reklamowy prezentowany jest każdego dnia w Telewizji Narodowej!”- pisownia oryginalna.
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.
„W imieniu Carrefour Polska Sp. z o.o. (dalej: „Carrefour”), w odpowiedzi na pismo z dnia 31 maja 2016 roku oraz ustosunkowując się do zarzutów sformułowanych na podstawie skargi konsumenckiej, wskazuję, iż według oceny Carrefour reklama wykorzystująca wizerunek Napoleona nie narusza dobrych obyczajów w myśl art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, jest prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
W kampanii Carrefour wykorzystujemy pozytywny wizerunek Napoleona wśród Polaków. Intencją Carrefour była reinterpretacja tej ważnej dla Polaków postaci, jej uwspółcześnienie poprzez obsadzenie w tej roli znanego i lubianego aktora polskiego jak również osadzenie jej w nowym kontekście – kontekście marki Carrefour.
W spotach reklamowych Carrefour Napoleon pozostaje wodzem – co więcej, zawsze mają one pozytywny wydźwięk. Wychwalamy w nich jego umiejętności strategiczne i dowódcze, które wykorzystuje, by dowodzić w Carrefour. Fakt ten ilustrują liczne przykłady imitujące wypowiedzi Napoleona znajdujące się na naszej stronie internetowej www.carrefour.pl. takie jak: „Ja wódz, ja reformator, przybyłem do Carrefour, by strzec, jakości , walczyć o wyższość niższych cen i dzielić się moją zdolnością planowania.”
Sięgnęliśmy po ten wzorzec doskonałego wodza, ze względu na wspólne pochodzenie zarówno marki jak i postaci historycznej.
Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż przedmiotowa reklama jest prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.”- pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia normy art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanej przez Skarżącego.

Zdaniem Zespołu Orzekającego postać Napoleona przedstawionego jako strażnika jakości produktów, została zaprezentowana w przedmiotowej reklamie w sposób humorystyczny, a nie prześmiewczy. Tym samym Zespół Orzekający oddalił zarzut deprecjacji postaci historycznej w przedmiotowej reklamie.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.