Uchwała Nr ZO 59/12 w sprawie reklamy firmy Open Finance S.A.

Uchwała Nr ZO 59/12 z dnia 21 maja 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/11/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Piwocki — przewodniczący,
2) Andrzej Garapich — członek,
3) Marcin Senderski — członek,

na posiedzeniu w dniu 21 maja 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/11/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy emailingowej

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/11/12.
Przedmiotem skargi była reklama emailingowa na temat zmian w ZUS-ie w 2012 roku.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „reklama nie informuje o czym jest konkretnie oraz o tym, że wyrażam chęć kontaktu w sprawie produktu. Najpierw chyba powinna być strona na której dostanę więcej informacji i dopiero wtedy mogę wyrazić chęć kontaktu z firmą na temat produktu lub jakakolwiek informacja ze zgadzam się na kontakt telefoniczny, a nie tak jak w tym przypadku po chwili dostaje maila o treści “Szanowny Panie, Dziękujemy za zaufanie i przesłanie do nas zapytania o emeryturę. Opiekun skontaktuje się z Panem telefonicznie najszybciej, jak to będzie możliwe. Po krótkiej rozmowie ustalą Państwo, jakie kroki należy podjąć dalej. Zaproponujemy Panu bezpłatną konsultację z Doradcą Finansowym Open Finance, który dokładnie zapozna się z sytuacją i przedstawi ofertę dostosowaną do Pana wymagań. Miej wpływ na wysokość swojej emerytury! Zapytaj doradcę Open Finance, jak to zrobić!” Po drugie kliknięcie w tekst „wypisz” skutkuje przekierowaniem na stronę o promocjach http://promocje.open.pl/ gdzie nie ma możliwości wypisania się, co jest niedopuszczalne i z tego co się orientuję niezgodne z prawem do przechowywania danych osobowych.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy, z uwagi na to, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego, „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy”.
Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, gdyż „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony przekazał swoje stanowisko w przedmiocie skargi konsumenta dotyczącej kampanii reklamowej pod nazwa „Zmiany w ZUSie w 2012″:
1) dane osobowe klientów Open Finance, w tym dane osobowe pozyskiwane w ramach przedmiotowej kampanii, przetwarzane są przez Spółkę w celu realizacji działań polegających na prowadzeniu doradztwa finansowego, w szczególności na oferowaniu optymalnych form inwestowania środków finansowych oraz pomocy w wyborze najkorzystniejszej oferty finansowej, a także w celach archiwalnym i statystycznym, a zatem konsument wcześniej już udzielił Open Finance zgody na przesyłanie informacji handlowej – stąd zarzut w tym przedmiocie jest bezpodstawny,
2) w świetle ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną informacją handlową jest każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
3) biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przedmiotowy przekaz służył przede wszystkim promocji wizerunku Open Finance jako pośrednika finansowego – instytucji dobierającej rozwiązania finansowe dostosowane do potrzeb konkretnego klienta, co nie jest możliwe bez osobistego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu w zakresie możliwości finansowych i oczekiwań konkretnego klienta,
4) kampania trwała 1 dzień, tj. mailing został rozesłany do Klientów jednorazowo w dniu 06 lutego 2012 roku, a zatem w chwili obecnej Spółka nie prowadzi przedmiotowego projektu i nie planuje wznawiania go, wobec czego w ocenie Skarżonego skargę konsumenta należy uznać za bezprzedmiotową.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający stwierdził, że obietnica zawarta w reklamie, iż konsument otrzyma informacje o zmianach w ZUS-ie w 2012 r. nie została dotrzymana. Konsument nie może otrzymać informacji bez rozmowy telefonicznej z konsultantem, co w reklamie nie zostało zaznaczone.

Dlatego, Zespół Orzekający uznał, że reklama wprowadza konsumentów w błąd i nadużywa ich zaufania.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zaznaczył, że niedopuszczalna jest sytuacja, iż konsument nie ma możliwości wypisania się z listy emailingowej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 25 listopada 2010r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.