Uchwała Nr ZO 59/18/19u w sprawie reklamy internetowej wydarzenia z okazji dnia kobiet w Bibliotece Publicznej w Legionowie

Uchwała Nr ZO 59/18/19u
z dnia 28 maja 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/58/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Mikołaj Janicki – przewodniczący,
2) Joanna Łodygowska – członek,
3) Teresa Wierzbowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 28 maja 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/58/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Miejskiej biblioteki Publicznej z siedziba w Legionowie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/58/18.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa wydarzenia z okazji dnia kobiet.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„Reklama zapraszająca na wydarzenie z okazji dnia kobiet. Jest ona dostępna w internecie oraz zewnętrznie w przestrzeni publicznej. Hasło reklamowe «Targowisko Próżności» zapraszający na event z okazji dnia kobiet. Sugeruję ocenianie stereotypowo ze względu na płeć. Stawia kobiety w charakterze próżnych. Słowo próżność ma znaczenie negatywne i myślę, że nie powinno być użyte w reklamie tego wydarzenia. Sugeruję nie tylko dorosłym osobom, ale także młodym ludziom, którzy wchodzą na stronę biblioteki gdzie jest zamieszczona ww. reklama negatywny wizerunek kobiet.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy według którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi o następującej treści:

„Odpowiadając na skargę K/58/18 informuję, że zwrot «targowisko próżności» nie było hasłem reklamowym (zapraszającym), a jedynie tytułem jednej z pięciu atrakcji imprezy «Dzień kobiet z pazurem» informującym potencjalnych uczestników wieczoru o planowanych wystawcach. Ponieważ była to impreza o charakterze kulturalnym, cała jej oprawa miała luźny często autoironiczny charakter. Pragnę nadmienić, że treść plakatu, a także plan marcowego spotkania dla kobiet przygotowały … kobiety zatrudnione w dziale marketingu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie, a jego przebieg oraz wysoka frekwencja potwierdziły, że o stereotypowym pojmowaniu kobiet, promowaniu negatywnego ich wizerunku, a tym bardziej o ich świadomym obrażaniu nie mogło być mowy. Dlatego skargę uważam za bezzasadną.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że przedmiotowej reklamie dochowano należytej staranności. Zespół Orzekający uznał, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i nie zawiera treści dyskryminujących kobiety.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoły3ać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37, 37¹, 37² oraz 37³.