Uchwała Nr ZO 83/13 w sprawie reklamy firmy Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 83/13
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/29/13/01-04

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Melania Popiel – przewodnicząca,
2) Teresa Wierzbowska – członek,
3) Wojciech Kowalczyk – członek,

na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2013 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/29/13/01-04 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczących reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargi.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/29/13/01-04.
Przedmiotem skarg była reklama telewizyjna urządzeń mobilnych dostępnych w sieci Saturn.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli, iż:

„Reklama ta moim zdaniem – mamy dziecka niepełnosprawnego – autysty może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Tego rodzaju krzyk może u osób autystycznych a szczególnie jak w przypadku mojego syna dodatkowo niewidomego (który nie może wywnioskować o co chodzi z ciągu obrazów) powodować dość gwałtowne reakcje – np. autoagresje (uderzanie głowa w stół, ścianę, gryzienie się). Podobna rekcje wywołuje antystresowa kampania społeczne (http://www.brief.pl/rynek-i-ludzie/rynek/art15995.html) generalnie chodzi o to, że nie jest to w jakiś sposób wpisany krzyk w opowieść dźwiękową. I dlatego tak autysta źle reaguje. Nie chodzi mi o wycofanie tychże reklam – bo jak rozumiem pierwsza z nich dotyczy tylko określonej promocji. Prośba o zwrócenie uwagi na tego typu problem związany z autystami. No a w przypadku kampanii antystresowej – to właśnie odnosi przeciwny skutek…Warto byłoby twórcom reklamy zwrócić na to uwagę.”.

„Wrzeszczący babsztyl o tępym wyrazie twarzy (albo raczej mordy) wzbudza agresję! Niech to g**** wreszcie zniknie z anteny!.”

„Chciałbym poprosić o zaprzestanie emitowania reklamy sklepu “Saturn” z tą wrzeszczącą babą, moje dziecko dostaje palpitacji na sam wrzask tej kobiety. Od kiedy ta reklama weszła do emisji dziecko reaguje histerycznie na każdy krzyk, jeżeli to potrwa dłużej to będziemy zmuszeni iść z nim do lekarza. Czy ktoś kto wymyśla te reklamy niema za grosz gustu i tworzy tak idiotyczne COŚ. Dziękuje.”

„Reklama sieci Saturn (ta gdzie kobieta piszczy przez kilka sekund) http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/technologia-tak-ma-piszczacy-zachwyt-w-reklamie-sieci-saturn-wideo) (Akcję wspólnie z Media Saturn Holding Polska przygotowały firmy Ogilvy&Mather, Badi Badi, Universal McCann i Golden Submarine.) wywołuje u mnie i mojej rodziny wysoki poziom stresu, moje 2 miesięczne dziecko jest przerażone za każdym razem gdy ta leci reklama w TV. Uważam za skandaliczne, że została ona dopuszczona do emisji.”

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 5 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą zawierać elementów, które zachęcają do aktów przemocy.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi i uczestniczył w posiedzeniu.

Odnosząc się do pisma z dnia 22 maja 2013 roku, sygnatura akt K/29/13, Skarżony przedstawił stanowisko Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. w przedmiotowej sprawie.

W ocenie Skarżonego, podniesione zarzuty są bezzasadne i w żaden sposób nie znajdują one uznania.

Skarżony wskazał, iż zarzuca się, że reklama sieci Saturn przedstawiająca krzyczącą z zachwytu kobietę, jest sprzeczna z Art. 2 i Art. 5 Kodeksu Etyki Reklamy (zwanego dalej „Kodeksem”). W myśl Art. 2 Kodeksu, wszelkie działania reklamowe prowadzone przez przedsiębiorcę winny być wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej i zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Biorąc pod uwagę treść Art. 2 Kodeksu pierwszy z zarzutów nie może być podniesiony ze względów merytorycznych, gdyż przesłanki określone w tym artykule zostały spełnione. Zarzut ten nie powinien być podniesiony również ze względów formalnych, gdyż Rada Etyki Reklamy w piśmie z dnia 22 maja 2013 r. nie wskazała podstawy i uzasadnienia podniesienia przedmiotowego zarzutu. W przedmiotowym piśmie nie wskazano, w jakim zakresie działanie Media Saturn Holding narusza dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji lub nie jest prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Spółka niniejszym chciałaby się ustosunkować do skarg, które wpłynęły do Rady Etyki Reklamy.

Skarżony podniósł, że trzy z czterech nadesłanych skarg, które stanowiły podstawę do wszczęcia postępowania przez Radę Etyki Reklamy, to skargi rodziców (w tym jedna rodziców dziecka dwumiesięcznego a druga dziecka autystycznego i niewidomego), którzy uskarżają się na krzyk w reklamie.

Skarżony zwrócił uwagę, że reklama kierowana jest do publiczności powyżej 16 roku życia i jest emitowana w czasie antenowym przeznaczonym dla widzów w tej kategorii wiekowej. Reklama nie pojawia się w żadnych programach emitowanych z myślą o dzieciach ani w żadnych stacjach przeznaczonych dla dzieci i niemowląt. Skarżony wyjaśnił, że chciał dotrzeć z przekazem reklamowym do tej widowni, która będzie mogła w pełni zrozumieć jego treść. Zdaniem Skarżonego, Spółka nie może ponosić odpowiedzialności za fakt, że dzieci oglądają telewizję lub przebywają w pomieszczeniu, w którym gra telewizor w czasie, kiedy oferta programowa nie jest specjalnie wyselekcjonowana pod kątem widowni. Dotyczy to w szczególności dzieci 2-miesięcznych lub dzieci autystycznych, które są szczególnie wrażliwe i które powinny być objęte szczególną troską.

Skarżony zwrócił uwagę na fakt, że telewizja emituje różne treści, które mogą być dla dzieci przerażające lub niewłaściwe. Programy telewizyjne przygotowane specjalnie dla dzieci emitowane są jedynie w określonych godzinach lub w wybranych stacjach. Przebywające w okolicy włączonego telewizora dziecko może być narażone na stres. Zdarza się, że dzieci histerycznie reagują na każdy odgłos, a z kolei tego faktu nie można wiązać z wprowadzeniem do telewizji reklamy sieci Saturn. Ochrona dzieci oraz dbałość o ich edukację i rozwój to rola rodziców, którzy ponoszą odpowiedzialność za narażenie własnych dzieci na bodźce niedostosowane do ich wieku, wrażliwości i etapu rozwoju emocjonalnego oraz intelektualnego.

Odnosząc się do zarzutu podniesionego z Art. 5 Kodeksu, Skarżony wskazał jak niżej.
Skarżony podniósł, że nie otrzymał skarg klientów związanych z przemocą zastosowaną w reklamie. Klient, który skarżył się (w sposób wyjątkowo wulgarny), że reklama marki Saturn wzbudza w nim agresję, nie twierdził, że reklama zachęca do aktów przemocy. W ocenie Skarżonego, reklama Saturn nie zachęca do aktów przemocy i nie można wskazać jakiegokolwiek elementu w jej treści, który może być traktowany jako nakłanianie osób trzecich do ich stosowania. Reklama nie zawiera scen z bronią ani wizerunku broni, nie namawia również do napaści ani jej nie pokazuje, nie pokazuje interakcji, nikogo nie obraża, nie używa wulgarnych słów, nie podżega przeciwko określonej grupie społecznej.

Skarżony wskazał również, że głośność reklamy została sprawdzona pod kątem zgodności z obowiązującymi normami.

W związku z powyższym Media-Saturn Holding wnosi o oddalenie zarzutów i zakończenie postępowania.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Nie negując prawa widzów do indywidualnej oceny reklamy i jednostkowej reakcji na zawarte w niej treści, Komisja Etyki Reklamy jest zobowiązana oceniać, czy w reklamie obiektywnie nastąpiło naruszenie postanowień Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i nie przekracza dopuszczalnych granic.

Jednocześnie, Zespół Orzekający zwrócił się do reklamodawców z apelem, aby prowadząc reklamy w poczuciu odpowiedzialności społecznej brali pod uwagę odbiorców wrażliwych na krzyk, by nie narażać ich na niepotrzebny stres.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.