Uchwała Nr ZO 89/16 w sprawie reklamy firmy Alior Bank S.A.


Uchwała Nr ZO 89/16
z dnia 23 listopada 2016 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/84/16

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Jarosław Sobolewski – przewodniczący,
2) Małgorzata Ołdak – członek,
3) Rafał Karski – członek,

na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2016 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/84/16 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/84/16.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna oferty pożyczki gotówkowej w Alior Banku.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„produkt: Obniżenie oprocentowania
opis reklamy: Reklama opisuje sposób obniżenia oprocentowania pożyczki dla osób przenoszących ją z innego banku i mających poprawną historię kredytową.
Treść skargi: Przedmiotem skargi jest wprowadzająca w błąd informacja o całkowitej obniżce oprocentowania pożyczki przeniesionej z innego banku do Alior Banku.
Jednym z atrybutów banku jest skrupulatne liczenie. Tymczasem reklama dowodzi, że Alior Bank nie potrafi prawidłowo obliczać procentów informując, że łączna obniżka oprocentowania po trzech latach wyniesie 60% (30% + 30%), podczas gdy prawidłowe wyliczenie daje wynik 51%.
Niech podstawowe oprocentowanie wynosi jakąś jednostkę (1).
Pierwsza obniżka:
1 x 0,3 = 0,3
Zatem oprocentowanie do spłaty:
1 – 0,3 = 0,7 (podstawowego oprocentowania)
Po trzech latach obniżka istniejącego oprocentowania (0,7 podstawowego) o 30%:
0,7 x 0,3 = 0,21
Oprocentowanie po obniżce:
0,7 – 0,21 = 0,49

Całkowita obniżka oprocentowania wynosi:
0,3 + 0,21 = 0,51 (51%) lub
1 – 0,49 = 0,51 (51%)
a nie, jak informuje reklama, 60%.
Reklama dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=J0ERu8hiGeQ”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.
Ponadto zarzucił sprzeczność reklamy z art. 15 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy informujące o ofertach pożyczki nie mogą zawierać stwierdzeń mogących wprowadzić odbiorców w błąd w szczególności co do ich rodzaju, niezbędnych zabezpieczeń, terminów spłat, rzeczywistych kosztów odsetek oraz możliwych innych opłat.”.
Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„W odpowiedzi na pismo z 28 października 2016 r. wzywające Bank do ustosunkowania się do zarzutów sformułowanych na podstawie skargi konsumenckiej, przekazujemy poniższe wyjaśnienia.

Za pośrednictwem reklamy, której dotyczy skarga, Alior Bank komunikuje Pożyczkę/Kredyt dla solidnych z benefitem polegającym na obniżce oprocentowania Pożyczki/Kredytu o 60% (o 30% na start i o kolejne 30% po 3 latach regularnej spłaty). Szczegóły dotyczące sposobu naliczania obniżki opisane są w Regulaminie promocji – dla Kredytu §3 pkt. 5, dla Pożyczki §3 pkt. 8 (załącznik nr 1 do niniejszej odpowiedzi) oraz w przypisie umieszczonym w spocie:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,76%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 66 806,79 zł, oprocentowanie nominalne: 7%, całkowity koszt kredytu: 16 806,79 zł (w tym: prowizja: 2298,85 zł (4%), ubezpieczenie na życie 5172,41 zł, odsetki: 9335,53 zł), 52 równe, miesięczne raty w wysokości 1284,75 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.07.2016 roku na reprezentatywnym przykładzie. Oferta dotyczy zobowiązań spoza Alior Banku i przeznaczona jest m.in. dla Klientów, którzy mają zaciągnięte pożyczki w innych bankach oraz nie mieli opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w okresie 12 miesięcy, licząc wstecz od złożenia wniosku. Sposób naliczania obniżki oprocentowania: 30% w momencie udzielenia pożyczki, a kolejne 10% po 1., 2. i 3. roku spłat zgodnych z harmonogramem, łącznie 60% oprocentowania bazowego. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówka i na www.aliorbank.pl.

Zgodnie z Regulaminem promocji oraz treścią powyższego przypisu, obniżka oprocentowania, naliczana jest od oprocentowania bazowego i wynosi łącznie 60% (zgodnie z komunikacją w reklamie), a nie jak wylicza skarżący 51% (opierając się na metodzie procenta składanego).

W związku z powyższym przedmiot skargi uważamy za niezasadny.

Załącznik: Regulamin Promocji „Obniżamy oprocentowanie o 60%”- pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie pożyczki naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego.

Zespół Orzekający podkreślił, że w reklamie znajduje się odniesienie do regulaminu promocji w którym szczegółowo opisano komunikowaną w reklamie promocję.

W związku z powyższym, Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie treści, które nadużywałyby zaufania odbiorców lub wykorzystywałyby ich brak doświadczenia lub wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.