Uchwała Nr ZO/89/19/57u w sprawie skargi na reklamę telewizyjną i internetową piwa Kasztelan

Uchwała Nr ZO/89/19/57u

z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawach o sygn. akt:

KER/151/19 i  KER/158/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Anna Gumkowska – przewodnicząca,

2) Zuzanna Warowna-Toruńska – członek,

3) Joanna Łodygowska – członek,

na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2019 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt KER/151/19  i KER/158/19 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej i reklamie internetowej Carlsberg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  (dalej: Skarżony)

postanawia

– skargi oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygnaturze akt KER/151/19 i KER/158/19.

Przedmiotem skarg była reklama telewizyjna i reklama internetowa loterii promocyjnej piwa Kasztelan.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach poinformował:

KER/151/19

„W ocenie Konsumentki reklama narusza wymagania co do uczciwej reklamy i reklamy niewprowadzającej konsumenta w błąd.

Reklama rozpowszechnia informację o możliwości wygrania „domu” w loterii promocyjnej dotyczącej piwa Kasztelan Niepasteryzowane – zawiera komunikat „wygraj 3 x dom” z wizerunkiem „domu”. Tymczasem, zgodnie z regulaminem loterii w rzeczywistości nagrodą główną w loterii nie jest „dom” tylko świadczenia pieniężne w postaci pokrycia kosztów: określonych świadczeń – nie wszystkich – związanych z procesem budowy „domu”, w zakresie opisanym w regulaminie loterii (pkt. 14.1 i pkt. 14.2 regulaminu loterii). Regulamin loterii w załączeniu.

Zgodnie z pkt. 14.2 lit. a) i b) regulaminu loterii, nagroda w postaci „vouchera na domek letniskowy”, uprawnia zdobywcę nagrody do zawarcia w swoim imieniu i na swoją rzecz umowy wykonania domku letniskowego JUTRZENKA ze wskazanym w regulaminie loterii podmiotem oraz według wzoru umowy ustalonego w załączniku nr 3 do regulaminu loterii.

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu loterii, umowa nie obejmuje określonych świadczeń wymienionych w § 1 pkt. VI wzoru umowy oraz nakłada na uczestnika korzystającego z nagrody (jako „Zamawiającego” w rozumieniu umowy) dodatkowe świadczenia wymienione w § 2 wzoru umowy.

Wprawdzie prace, których nie obejmuje „voucher na domek letniskowy”, uczestnik korzystający z nagrody może sfinansować z części nagrody w kwocie pieniężnej, zgodnie z pkt. 14.1 podpunkt drugi regulaminu loterii, z tym, że:

1)      uczestnik nie może przeznaczyć środków na określone działania, które są wyłączone z zakresu nagrody głównej w loterii zgodnie z pkt. 14.2 lit. f) regulaminu Loterii:

14.2 W odniesieniu do nagród głównych organizator informuje, że:

(…)

f) organizator w ramach wygranej nie zapewnia: przygotowania projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę domku letniskowego ani innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa, usługi poszukiwania nieruchomości gruntowej pod budowę domku letniskowego, usług notarialnych i prawnych związanych z realizacją nagrody (zakupem nieruchomości) itp., a także nie pokrywa żadnych kosztów związanych z zakupem nieruchomości pod budowę domku letniskowego, dostarczenia elementów domu letniskowego na miejsce budowy i budową tego domku, w tym kosztów usług notarialnych, projektowych, geodezyjnych, prawnych itp. oraz nie pokrywa żadnych podatków za wyjątkiem podatku dochodowego od nagród, o którym mowa w pkt. 14.1 regulaminu

2)      uczestnik we własnym zakresie musi pokryć ewentualne koszty przenoszące wartość środków objętych nagrodą.

Wobec powyższego, opierając się na treści regulaminu loterii, uznać należy, że wbrew rozpowszechnianej w reklamie loterii informacji o możliwości wygrania „domu”’ („wygraj 3 x dom”), w rzeczywistości nagrodą główną w Loterii nie jest „dom” tylko określone świadczenia pieniężne polegające na pokryciu kosztów wskazanych świadczeń – nie wszystkich – związanych z procesem budowy domu, przy czym uczestnik korzystający z nagrody będzie musiał:

1)      w zakresie świadczeń wchodzących w zakres nagrody w loterii – zawierać umowy wchodzące w zakres nagrody we własnym imieniu, co oznacza, że uczestnik jest zmuszony będzie na własny koszt i ryzyko kontrolować należyte wykonywanie zawartych umów oraz na własny koszt i ryzyko dochodzić ewentualnych roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów związanych z budową domu, żeby doprowadzić do wybudowania domu – przy czym w odniesieniu do umowy w ramach „vouchera na domek letniskowy” uczestnik jest zobowiązany do zawarcia umowy według wzoru ustalonego w regulaminie Loterii, co oznacza, że uczestnik ponosi ryzyko i ewentualne koszty związane z nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę nie mając żadnego wpływu na treść umowy,

2)      w zakresie świadczeń związanych z procesem budowy domu, które nie wchodzą w zakres nagrody w loterii – zawierać na własny koszt i ryzyko umowy niewchodzące w zakres nagrody oraz na własny koszt i ryzyko kontrolować należyte wykonywanie umów i dochodzić ewentualnych roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów, żeby doprowadzić do wybudowania domu. 

W ocenie Konsumentki zawarty w przedmiotowej reklamie komunikat „wygraj 3 x dom” narusza wymagania co do uczciwej reklamy oraz stanowi reklamę wprowadzającą w błąd, biorąc pod uwagę rzeczywisty charakter oraz zakres nagrody (świadczeń pieniężnych wchodzących w zakres nagrody).

Przedstawiona praktyka jest tym bardziej wprowadzająca w błąd, że w praktyce rynkowej były/są reklamowane i prowadzone loterie/konkursy w których nagrodę stanowił rzeczywiście „dom”, tj. zdobywca nagrody nabywał prawo własności wybudowanego i gotowego domu o określonych parametrach, nie zaś wygrywał jako nagrodę „świadczenie pieniężne polegające na możliwości pokrycia kosztów określonych świadczeń związanych z budową domu, z zastrzeżeniem, że konsument zawiera we własnym imieniu i na własne ryzyko umowy związane z procesem budowy domu w zakresie objętym nagrodą”, co w istocie stanowi nagrodę w loterii dotyczącej piwa Kasztelan, wbrew informacjom rozpowszechnianym w kwestionowanej reklamie.

Przykładowo, w istocie „dom” stanowił nagrodę w regulaminie loterii prowadzonej przez wydawcę „Nowej Trybuny Opolskiej, dostępnym publicznie pod adresem strony internetowej https://nto.pl/regulamin-loterii-promocyjnej-wygraj-dom-z-nto/ar/4721603.

Takiej samej treści reklama „wygraj 3 x dom”  jest stosowana w innych materiałach dotyczących w/w loterii, tj. na etykiecie opakowania jednostkowego (butelki) piwa Kasztelan Niepasteryzowane, innych billboardach, plakatach, a także na stronie internetowej www.loteriakasztelan.pl na której można dokonać zgłoszenia do loterii.

Załączniki:

1)      odpis pełnomocnictwa,

2)      wydruk zdjęcia kwestionowanej reklamy zewnętrznej (billboardu z reklamą),

3)      wydruk regulaminu loterii „Wygraj dom z NTO” z publicznie dostępnej strony internetowej https://nto.pl/regulamin-loterii-promocyjnej-wygraj-dom-z-nto/ar/4721603,

4)      wydruk zdjęcia przedniej etykiety butelki piwa Kasztelan Niepasteryzowane,

5)      wydruk strony internetowej loterii,

6)      wydruk regulaminu Loterii ze strony internetowej www.loteriakasztelan.pl. – pisownia oryginalna

KER/158/19

„W ocenie Konsumentki reklama narusza wymagania co do reklamy niewprowadzającej odbiorcy w błąd (art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy).

Reklama rozpowszechnia informację o możliwości wygrania „domu” w loterii promocyjnej dotyczącej piwa Kasztelan Niepasteryzowane – lektor w reklamie wypowiada słowa: „wygraj dom od Kasztelan”, „czeka na Ciebie jeden z trzech domów z działką, a w reklamie jest pokazywany obraz „dom”. 

Jednakże, są to informacje nieprawdziwe i niezgodne z regulaminem loterii – na uczestników Loterii nie czekają żadne „domy z działkami”, ponieważ, zgodnie z regulaminem loterii w rzeczywistości nagrodą główną w loterii są świadczenia pieniężne w postaci pokrycia kosztów określonych świadczeń – nie wszystkich – związanych z procesem budowy „domu”, w zakresie opisanym w regulaminie loterii (pkt. 14.1 i pkt. 14.2 regulaminu loterii). Regulamin loterii w załączeniu.

Zgodnie z pkt. 14.2 lit. a) i b) regulaminu loterii, nagroda w postaci „vouchera na domek letniskowy”, uprawnia zdobywcę nagrody do zawarcia w swoim imieniu i na swoją rzecz umowy wykonania domku letniskowego JUTRZENKA ze wskazanym w regulaminie loterii podmiotem oraz według wzoru umowy ustalonego w załączniku nr 3 do regulaminu loterii.

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do regulaminu loterii, umowa nie obejmuje określonych świadczeń wymienionych w § 1 pkt. VI wzoru umowy oraz nakłada na uczestnika korzystającego z nagrody (jako „Zamawiającego” w rozumieniu umowy) dodatkowe świadczenia wymienione w § 2 wzoru umowy.

Wprawdzie prace, których nie obejmuje „voucher na domek letniskowy”, uczestnik korzystający z nagrody może sfinansować z części nagrody w kwocie pieniężnej, zgodnie z pkt. 14.1 podpunkt drugi regulaminu loterii, z tym, że:

1)      uczestnik nie może przeznaczyć środków na określone działania, które są wyłączone z zakresu nagrody głównej w loterii zgodnie z pkt. 14.2 lit. f) regulaminu Loterii:

14.2 W odniesieniu do nagród głównych organizator informuje, że:

(…)

f) organizator w ramach wygranej nie zapewnia: przygotowania projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę domku letniskowego ani innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa, usługi poszukiwania nieruchomości gruntowej pod budowę domku letniskowego, usług notarialnych i prawnych związanych z realizacją nagrody (zakupem nieruchomości) itp., a także nie pokrywa żadnych kosztów związanych z zakupem nieruchomości pod budowę domku letniskowego, dostarczenia elementów domu letniskowego na miejsce budowy i budową tego domku, w tym kosztów usług notarialnych, projektowych, geodezyjnych, prawnych itp. oraz nie pokrywa żadnych podatków za wyjątkiem podatku dochodowego od nagród, o którym mowa w pkt 14.1 regulaminu

2)      uczestnik we własnym zakresie musi pokryć ewentualne koszty przenoszące wartość środków objętych nagrodą.

Wobec powyższego, uznać należy, że przedmiotowa reklama wprowadza odbiorców w błąd, ponieważ wbrew rozpowszechnianej w reklamie informacji o możliwości wygrania „domu” („wygraj dom od Kasztelana!) oraz czekającym na uczestnika „Domie” („czeka na Ciebie jeden z trzech domów z działką), w rzeczywistości na uczestników nie czeka żaden „dom”, gdyż nagrodą główną w loterii są określone świadczenia pieniężne polegające na pokryciu kosztów wskazanych świadczeń – nie wszystkich – związanych z procesem budowy domu, przy czym uczestnik korzystający z nagrody będzie musiał:

1) w zakresie świadczeń wchodzących w zakres nagrody w loterii – zawierać umowy wchodzące w zakres nagrody we własnym imieniu, co oznacza, że uczestnik jest zmuszony będzie na własny koszt i ryzyko kontrolować należyte wykonywanie zawartych umów oraz na własny koszt i ryzyko dochodzić ewentualnych roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów związanych z budową domu, żeby doprowadzić do wybudowania domu – przy czym w odniesieniu do umowy w ramach „vouchera na domek letniskowy” uczestnik jest zobowiązany do zawarcia umowy według wzoru ustalonego w regulaminie Loterii, co oznacza, że uczestnik ponosi ryzyko i ewentualne koszty związane z nienależytym wykonaniem umowy przez wykonawcę nie mając żadnego wpływu na treść umowy,

2) w zakresie świadczeń związanych z procesem budowy domu, które nie wchodzą w zakres nagrody w loterii – zawierać na własny koszt i ryzyko umowy niewchodzące w zakres nagrody oraz na własny koszt i ryzyko kontrolować należyte wykonywanie umów i dochodzić ewentualnych roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umów, żeby doprowadzić do wybudowania domu.

W ocenie Konsumentki zawarte w przedmiotowej reklamie informacje „wygraj dom od Kasztelana/’, „czeka na Ciebie jeden z trzech domów z działką naruszają wymagania co do uczciwej reklamy oraz stanowią reklamę wprowadzającą odbiorców w błąd, biorąc pod uwagę rzeczywisty charakter oraz zakres nagrody (świadczeń pieniężnych wchodzących w zakres nagrody).

Przedstawiona praktyka jest tym bardziej wprowadzająca w błąd, że w praktyce rynkowej były/są reklamowane i prowadzone loterie/konkursy w których nagrodę stanowił rzeczywiście „dom”, tj. zdobywca nagrody nabywał prawo własności wybudowanego i gotowego domu o określonych parametrach, nie zaś wygrywał jako nagrodę „świadczenie pieniężne polegające na możliwości pokrycia kosztów określonych świadczeń związanych z budową domu, z zastrzeżeniem, że konsument zawiera we własnym imieniu i na własne ryzyko umowy związane z procesem budowy domu w zakresie objętym nagrodą”, co w istocie stanowi nagrodę w loterii dotyczącej piwa Kasztelan, wbrew informacjom rozpowszechnianym w kwestionowanej reklamie.

Przykładowo, w istocie „dom” stanowił nagrodę w regulaminie loterii prowadzonej przez wydawcę „Nowej Trybuny Opolskiej, dostępnym publicznie pod adresem strony internetowej https://nto.pl/regulamin-loterii-promocyjnej-wygraj-dom-z-nto/ar/4721603.

W związku z faktem, że przedmiotowa reklama jest rozpowszechniania za pośrednictwem największych ogólnodostępnych kanałów telewizyjnych (Polsat, TVN) potencjalny zasięg odbiorców reklamy może być bardzo znaczny.

Załączniki:

1)      odpis pełnomocnictwa,

2)      wydruk regulaminu loterii ze strony internetowej www.loteriakasztelan.pl,

3)      wydruk regulaminu loterii „Wygraj dom z NTO” z publicznie dostępnej strony internetowej https://nto.pl/regulamin-loterii-promocyjnej-wygraj-dom-z-nto/ar/4721603.” – pisownia oryginalna

Skarżący wniósł również uzupełnienie skarg KER/151/19 i KER/158/19 precyzując:

„Jak wskazano w skardze „w ocenie Konsumentki reklama narusza wymagania co do uczciwej reklamy i reklamy niewprowadzającej konsumenta w błąd”.

W związku z tym, w ocenie Skarżącej naruszony został przepis art. 10 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy.

Powyższe skargi zostały złożone prawidłowo. Na podstawie pkt. 5 lit. d Regulaminu Rozpatrywania Skarg skargi zostały rozpatrzone łącznie przez jeden Zespół Orzekający.

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklam za niezgodne z art. 10 ust. 1 pkt. a)-g) Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego: „art. 10 ust. 1 Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości,

pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich

jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;

c) warunków dostawy, wymiany, zwrotu, napraw i konserwacji;

d) warunków gwarancji;

e) praw własności intelektualnej i przemysłowej, takich jak w szczególności patenty, nazwy,

znaki towarowe oraz wzory przemysłowe i modele;

f) urzędowych zezwoleń lub atestów, nagród, medali i dyplomów;

g) zakresu świadczeń przedsiębiorcy na cele dobroczynne.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

KER/151/19

„Sygn. akt: KER/151/19

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ KONSUMENCKĄ

Działając w imieniu Carlsberg Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Skarżona”), wobec otrzymania przez Spółkę w dniu 22 maja 2019 r. zawiadomienia Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy, datowanego na dzień 22 maja 2019 r., o skardze konsumenckiej na reklamę loterii promocyjnej piwa Kasztelan („Skarga”), niniejszym:

1)           oświadczam, że Spółka wyraża zgodę na udział w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy („Komisja”) dotyczącym rozpoznania Skargi,

2)           wnoszę o oddalenie Skargi w całości, z uwagi na brak naruszenia powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych, w szczególności art. 10 ust. 1 a) – g) Kodeksu Etyki Reklamy („Kodeks”).

UZASADNIENIE WNIOSKU O ODDALENIE SKARGI

I.             Stan faktyczny

1. Do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy, którego organem jest Komisja, w dniu 2 maj a 2019 r. wpłynęła Skarga, której przedmiotem jest reklama loterii promocyjnej piwa Kasztelan pn. „Wygrywanie jest w naszej naturze!”, umieszczona w szczególności na billboardzie zlokalizowanym w Warszawie (billboard Stroer nr 855735), jak również w innych materiałach dotyczących przedmiotowej loterii, w szczególności na etykietach butelek piwa Kasztelan, a także na stronie internetowej www.loteriakasztelan.pl („Reklama”).

2.            Reklama zamieszczona na billboardzie przedstawia etykietę butelki piwa Kasztelan oraz zdjęcie drewnianego domu letniskowego wraz z komunikatem o treści „WYGRAJ 3 x DOM” oraz „CODZIENNIE 50 X ZESTAW GRILL”. Na zdjęciu, pod domkiem umieszczona została także informacja: „Regulamin loterii dostępny jest na stronie www. loteriakasztelan.pl”.

3.            Z kolei na etykietach butelek piwa Kasztelan znajduje się hasło: „WYGRAJ 3xDOM ORAZ CODZIENNIE 50 ZESTAWÓW GRILLOWYCH”. Na tylnej etykiecie zamieszczonej na butelkach piwa Kasztelan znajdują się informacje dotyczące sposobu udziału w loterii, a także informacja: „Regulamin loterii dostępny jest na stronie www. loteriakasztelan.pl ”

Dowód :               Wydruki zdjęcia zamieszczanego na billboardzie oraz etykiety piwa

Kasztelan – załącznik nr 1

4.            Reklama odnosi się do loterii promocyjnej („Loteria”), w której – zgodnie z regulaminem („Regulamin”), do którego odsyłają materiały reklamowe – nagrodą główną jest:

1)           voucher na domek letniskowy o wartości 162.852,00 zł brutto, stanowiący część rzeczową nagrody głównej, uprawniający zwycięzcę do zawarcia umowy z określonym w regulaminie wykonawcą, na określonym w regulaminie wzorze, o wykonanie domku letniskowego o określonych w Regulaminie parametrach („Voucher”),

2)           kwota 137.148,00 brutto, którą to uczestnik konkursu może rozdysponować „wedle własnego wyboru” (por. str. 7 pkt 14.1 Regulaminu), np. na zakup działki pod budowę domku letniskowego lub na wykonanie prac budowlanych nieobjętych Voucherem („Nagroda pieniężna”), oraz

3)           kwota 33.333,33 zł przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody (przy czym kwotę tę zgodnie z pkt 14.1 Regulaminu odprowadza organizator do właściwego urzędu skarbowego, składając stosowną deklarację PIT).

5.            W treści Skargi konsumentka (dalej również „Skarżąca”) zarzuciła Reklamie naruszenie wymagań co do uczciwej reklamy oraz reklamy niewprowadzającej konsumenta w błąd, poprzez rzekome wywołanie u konsumenta mylnego wrażenia co do przedmiotu nagrody głównej.

 6.           W ślad za powyższym, Rada Reklamy poinformowała Spółkę o zamiarze rozpatrzenia Skargi pod kątem potencjalnego naruszenia norm zawartych w art. 10 ust. 1 lit. a) – g) Kodeksu.

II.            Istota zarzutów wobec Reklamy przedstawionych w treści Skargi

7.            Analiza Skargi wskazuje, iż zarzuty Skarżącej wobec treści Reklamy sprowadzają się do następujących zastrzeżeń:

1)           wprowadzenia w błąd poprzez użycie w Reklamie hasła „ Wygraj 3XDom” („Hasło”), podczas gdy zdaniem Skarżącej w rzeczywistości nagrodą główną nie jest dom, ale „świadczenie pieniężne w postaci pokrycia kosztów określonych świadczeń – nie wszystkich – związanych z procesem budowy „domu” w zakresie opisanym w regulaminie loterii (pkt 14.1 i pkt 14.2 regulaminu loterii)” – Zarzut I,

2)           rzekomego braku możliwości przeznaczenia Nagrody pieniężnej na działania określone w pkt 14.2 lit. f) Regulaminu i przerzucenia w tym zakresie kosztów na wygrywającego, a w związku z tym obarczenie go również ryzykiem związanym z koniecznością zawarcia odpowiednich umów – Zarzut II,

3)           konieczności zawarcia umów wchodzących w zakres nagrody głównej we własnym imieniu, co według Skarżącej oznacza, że „uczestnik jest zmuszony na własny koszt i ryzyko kontrolować należyte wykonywanie zawartych umów oraz na własny koszt i ryzyko dochodzić ewentualnych roszczeń w przypadku w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów związanych z budową domu, żeby doprowadzić do wybudowania domu”, przy czym dodatkowo w odniesieniu do umowy na wykonanie domku zawieranej według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, uczestnik nie ma wpływu na treść umowy – Zarzut III.

8.            Z treści zawiadomienia Związku Stowarzyszenia Rady Reklamy wynika, że Zarzuty I – III zakwalifikowane zostały jako mogące potencjalnie świadczyć o naruszeniu art. 10 ust. 1 a) – g) Kodeksu.

9.            Jak zostanie jednak wykazane w dalszej części niniejszego pisma, powyższe Zarzuty są całkowicie bezzasadne i nie istnieją jakiekolwiek przesłanki dła stwierdzenia, że Reklama jest reklamą nieuczciwą oraz wprowadzającą konsumenta w błąd, a tym

samym, że istnieją jakiekolwiek podstawy aby móc przypisać Spółce odpowiedzialność za naruszenie art. 10 ust. 1 a) – g) Kodeksu.

III.          Bezzasadność Zarzutów I – III

A.            Uwaga wstępna

10.         Spółka podkreśla, że Reklama została przygotowana z należytą starannością, w poczuciu odpowiedzialności za treść emisji oraz zgodnie z dobrymi obyczajami i zasadami 

uczciwej konkurencji. Reklama nie nadużywa w żadnym zakresie zaufania odbiorcy ani nie wykorzystuje jego braku doświadczenia lub wiedzy. Wręcz przeciwnie, przedmiotowa Reklama została przygotowana w sposób pozwalający odbiorcy na łatwą identyfikację prezentowanego przez nią przekazu. Stąd całkowicie nietrafne są zarzuty dotyczące Reklamy jako przekazu wprowadzającego w błąd.

11.         Niezależnie od powyższego, już na wstępie wymaga podkreślenia, że w sposób oczywisty bezzasadny jest Zarzut II, który został oparty wyłącznie na twierdzeniach o rzekomych ograniczeniach w dysponowaniu Nagrodą pieniężną, podczas gdy z treści Regulaminu takie ograniczenia nie wynikają, a wręcz przeciwnie, w Regulaminie podkreślone zostało, że Nagroda pieniężna może zostać spożytkowana wedle własnego wyboru zwycięzcy, a wymienione w pkt 14.1 Regulaminu możliwe cele jej przeznaczenia, stanowią jedynie przykłady rozdysponowania wygranej kwoty.

12.         Ponadto, przyjęcie, iż skuteczny jest Zarzut III oznaczałoby, iż za nieuczciwe należałoby uznać wszelkie konkursy lub loterie, w których nagroda byłaby wydawana bezpośrednio przez sponsora lub partnera organizatora, a także wygrane rzeczowe niesłużące do jednokrotnego użytku, których użytkowanie może wiązać się z ujawnieniem wady, a w efekcie koniecznością dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji (np. nagrody w postaci samochodów).

B.            Bezzasadność Zarzutu I

B.l. Reklama wprowadzająca w błąd-uwagi ogólne

13.         Postanowienia KER nie definiują reklamy wprowadzającej w błąd, jednak warto w tym zakresie sięgnąć pomocniczo do definicji znajdujących się w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, jak i wypracowanego na ich tle orzecznictwa. W tym kontekście szczególne znaczenie ma ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 1 („u.p.n.p.r ”). jak również ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji    („u.z.n.k.”).

14.         Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.p.n.p.r. za praktykę wprowadzającą w błąd uznaje się działanie, które „w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął.” Z kolei zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności „reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub uslugC’, zaś jak wyjaśniono w art. 16 ust. 2 u.z.n.k. przy ocenie reklamy należy uwzględnić wszystkie jej elementy, w tym również dotyczące zachowania się konsumenta. 

15.         Z powołanych wyżej przepisów oraz opartego na nich orzecznictwa, wynika jednoznacznie, że do uznania, iż reklama wprowadza w błąd, niezbędne jest stwierdzenie, że:

1)           w reklamie została zawarta informacja obiektywnie nieprawdziwa łub niejasna (dwuznaczna) , oraz

2)           dzięki obecności tej nieprawdziwej (niejasnej) informacji reklama ma zdolność kierowania zachowaniami rynkowymi konsumentów,

przy czym powyższa ocena powinna zostać dokonana z punktu widzenia tzw. przeciętnego konsumenta, który zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TSUE jak i Sądu Najwyższego jest konsumentem uważnym, rozsądnym, wyedukowanym i dobrze zorientowanym, a także świadomym lakoniczności przekazów reklamowych i podchodzącym do nich z należytą ostrożnością . Przeciętny konsument w XXI wieku posiada pewien zasób informacji, które potrafi wykorzystać do samodzielnej analizy adresowanych do niego przez przedsiębiorcę przekazów .

16.         W odniesieniu do Reklamy będącej przedmiotem Skargi, nie zachodzi żaden z powyższych warunków uznania jej za wprowadzającą w błąd, co przekłada się również na brak podstaw do uznania jej za nieuczciwą lub wprowadzającą w błąd w świetle zasad ujętych w Kodeksie, których przestrzegania nadzoruje Komisja Etyki Reklamy.

B.2. Reklama będąca przedmiotem Skargi jako przekaz zawierający obiektywnie prawdziwe informacje

17.         Oceniając Reklamę pod kątem rodzaju informacji jaką przekazuje i ryzyka, iż informacja ta jest obiektywnie nieprawdziwa lub niejasna, należy dostrzec, że:

1)           Reklama zawiera jasny i krótki przekaz w zakresie tego co stanowi nagrodę główną,

2)           Reklama w przejrzysty sposób, tj. poprzez odesłanie do bardzo jasnego w treści Regulaminu wskazuje gdzie konsument może znaleźć pełne informacje, tj. informacje precyzujące z gruntu zwięzły komunikat reklamowy. W tym miejscu 

warto podkreślić, że odesłanie do Regulaminu zawarte jest w każdym z materiałów reklamowych (na billboardach, butelkach promocyjnych, stronie internetowej organizatora loterii czy też materiałach typu POS), co pozwala na łatwe znalezienie tych informacji każdemu konsumentowi, a już szczególnie konsumentowi „przeciętnemu”, tj. dobrze zorientowanemu, który jest świadomy, że szczegóły loterii czy konkursów zazwyczaj określają ich regulaminy. Co więcej, każdy konsument chcący wziąć udział w loterii, aby w ogóle dokonać rejestracji swojego zgłoszenia, musi wejść na wspomnianą wcześniej stronę internetową www.loteriakasztelan.pl. Wchodząc na tę stronę, można łatwo zauważyć zakładki „ZASADY I REGULAMIN” – znajdują się one bowiem zarówno w górnej części strony jak i bezpośrednio pod rysunkiem domku letniskowego. Zgodnie z dobrze przyjętymi zasadami reklamy, odesłania te zostały wyróżnione wielkimi, pogrubionymi literami.

Dowód: Wydruki zdjęcia zamieszczanego na billboardzie oraz etykiety piwa

Kasztelan – załącznik nr 1

Zrzut ekranu ze strony internetowej www.loteriakasztelan.pl – załącznik nr 2

18.         W efekcie nie jest możliwe, aby uważny konsument mógł mieć jakikolwiek faktyczny problem z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, zaś przedmiotowy Regulamin w sposób bardzo przejrzysty i dokładny opisuje nagrody w Loterii. Już zatem nawet z tego względu brak jest obiektywnej możliwości wprowadzenia konsumenta w błąd. Należy też podkreślić, iż sprzeczne z powołanym wcześniej wzorcem przeciętnego konsumenta byłoby założenie, iż rozsądny i wyedukowany konsument oczekuje podania w samym przekazie reklamowym takich informacji jak dotyczące konkretnej specyfikacji domu, miejsca jego położenia czy innych szczegółów związanych z jego budową czy wykończeniem. Obowiązek podania w samym przekazie reklamowym tego rodzaju informacji wypaczałby istotę reklamy.

19.         Niezależnie jednak od powyższych argumentów, oceny wymaga, czy istnieje jakakolwiek sprzeczność pomiędzy treścią Hasła użytego w Reklamie a Regulaminem. Analiza zarówno Hasła jak i Regulaminu wskazuje jednak, że takiej sprzeczności nie ma, a twierdzenie Skarżącej, że wbrew Hasłu nagrodą nie jest dom, ale „świadczenie pieniężne” jest nieprawdziwe. Za postawieniem takiego wniosku, jednoznacznie przemawiają następujące względy:

1) okoliczność, że Voucher stanowiący część rzeczową nagrody głównej ma określoną wartość pieniężną nie oznacza, iż jest to świadczenie pieniężne. Zwycięzca nie ma bowiem możliwości zamiany otrzymanego Youchera na środki pieniężne. Na podstawie Youchera zwycięzca zawiera umowę, w wyniku której nabywa dom letniskowy „Jutrzenka” o konkretnie wskazanych w Regulaminie parametrach (Voucher obejmuje zakup i montaż domu). Regulamin wraz z załączonym do niego projektem umowy na wykonanie domku, określają dokładną specyfikację

domu, tj. jego wymiary, materiały z jakich ma powstać, poszczególne jego elementy.

Każda zatem informacja w Reklamie odnośnie rodzaju wygranej, inna niż informacja o „domu”, byłaby informacją wprowadzającą w błąd,

Dowód: wzór umowy o budowę domku letniskowego załączony do Regulaminu

2)           okoliczność, że sam Voucher nie obejmuje działki rekreacyjnej czy budowlanej, również nie wprowadza w błąd. Po pierwsze Reklama nie zawiera w tym zakresie informacji obiektywnie nieprawdziwych, bowiem w Reklamie nie ma informacji, że nagrodą jest „dom z działką”, po drugie zaś należy pamiętać, że drugą część Nagrody głównej stanowi świadczenie pieniężne o bardzo dużej wartości (aż 137 148,00 złotych), którego przeznaczenie nie jest w żaden sposób ograniczane przez organizatora Loterii, i może ono być w szczególności wykorzystane na zakup działki pod budowę domu letniskowego, a także pokrycie kosztów związanych z tym usług. Kwota Nagrody pieniężnej jest bowiem na tyle duża, iż w oczywisty sposób wystarczy nie tylko na zakup działki pod budowę domku rekreacyjnego, ale również na opłacenie innych kosztów jakie mogą się z takim zakupem wiązać, np. kosztów notarialnych czy podatków związanych z nabyciem nieruchomości. Dla potwierdzenia, iż wartość Nagrody pieniężnej w pełni wystarczy na pokrycie kosztów związanych z ewentualnym zakupem działki, a także wykonaniem innych niezbędnych czynności, które byłyby konieczne do postawienia domu letniskowego na takiej działce (nieobjętych Voucherem), wystarczy przeanalizować ogłoszenia dostępne na stronach internetowych. Przykładowo:

a)           zakup działki o pow. 440 m2 wraz z domkiem dla 6 osób w atrakcyjnej letniskowe okolicy, tj. w pobliżu Karwii, w odległości 2,5 km od morza wynosi 139 000 złotych (cena ofertowa), podczas gdy w przypadku Loterii sama Nagroda pieniężna opiewa na kwotę ponad 137 tysięcy złotych,

b)           zakup działki w miejscowości Kruszę w powiecie świeckim w województwie kujawsko — pomorskim, wynosi 57 000 złotych (z zaznaczeniem „do negocjacji”),

c)            zakup działki wraz domkiem w miejscowości Kalety w województwie śląskim, nieopodal lasu, o pow. 500 m2, wynosi 55 000 złotych (również „do negocjacji”).

Dowód: Wydruki przykładowych ogłoszeń dotyczących sprzedaży działki pod

budowę domku letniskowego łub działki wraz domkiem letniskowym z portali olx.pl oraz otodom.pl – załącznik nr 3

Powyższe przykłady ogłoszeń wskazują, iż niezależnie od wyboru miejsca pod budowę domku, kwota Nagrody pieniężnej wynosząca prawie 140 000 złotych z pewnością mocno będzie przekraczać cenę zakupu działki. Zatem mimo, że w Reklamie mowa jest tylko o domu, szczegóły Regulaminu wskazują, iż w rzeczywistości nagroda główna jest daleko bardziej atrakcyjna. Dzięki przyjętemu na potrzeby Loterii rozwiązaniu, tj. Voucher + Nagroda pieniężna, nie dochodzi do ograniczenia kręgu adresatów Loterii. Może z niej bowiem skorzystać każdy zainteresowany konsument, niezależnie od miejsca zamieszkania w Polsce i niezależnie od preferencji dotyczących położenia domku letniskowego. Z pewnością będą też osoby, które dysponują już działką, a zatem dla których tym bardziej atrakcyjna będzie możliwość wygrania domku letniskowego oraz dodatkowych środków pieniężnych. W konsekwencji, przekazanie laureatowi Loterii Vouchera wraz z Nagrodą pieniężną, stanowi najbardziej atrakcyjną formę zrealizowania przyrzeczenia publicznego dotyczącego wygranej w postaci domu.

20.         Wbrew zatem twierdzeniom Skargi, w związku z emisją Reklamy nie ma miejsca podanie nieprawdziwej czy też nieuczciwej informacji o nagrodzie głównej.

21.         Brak elementu w postaci użycia w Reklamie nieprawdziwej bądź niejasnej (dwuznacznej) informacji, przesądza jednocześnie o tym, że nie jest obiektywnie możliwe skuteczne postawienie zarzutu, iż Reklama w nieuczciwy sposób wpływa na zachowanie konsumenta, nakłaniając go do zachowań, których inaczej by nie podjął (należy przy tym podkreślić, że chodzi o decyzję o zakupie jednego piwa – kilka złotych- z czym może się wiązać nagroda o bardzo dużej wartości). Hasło wykorzystane w Reklamie ma bowiem na celu zainteresowanie konsumenta Loterią i w tym celu umożliwia mu sięgnięcie do szczegółowych informacji zawartych w Regulaminie, do którego Reklama wprost odsyła. Przeciętny konsument zdaje sobie sprawę, że sam zakup produktu (tu: piwa Kasztelan) nie wystarczy do wzięcia udziału w Loterii, i że konieczne będzie zgłoszenie udziału w Loterii, stąd jest oczywiste, iż sięgnie do Regulaminu aby dowiedzieć się o zasadach udziału w Loterii. W ten sposób, konsument zawsze przed podjęciem decyzji otrzyma pełen pakiet niezbędnych informacji. Informacje, z którymi konsument może zapoznać się czytając Regulamin potwierdzają zaś prawdziwość użytego w Reklamie Hasła.

22.         Należy dodatkowo podkreślić, iż stosowanie voucherów jako przedmiotu nagród w kampaniach reklamowych jest powszechną praktyką. Jak trafnie wskazuje E. Trapie  „popularne jest wydawanie nagród w postaci voucherów na wycieczki turystyczne, opiewających na określoną kwotę, w ramach której uczestnik ma swobodę wyboru konkretnej wycieczki”. Podobnie zatem jak w przypadku Loterii, również w loteriach łub konkursach organizowanych przez inne podmioty często występuje nagroda w postaci „Vouchera”, który należy traktować jako rodzaj kuponu, uprawniającego do odbioru określonej nagrody rzeczowej lub usługi. W odniesieniu do Loterii, istotne jest, że umowa, której wartość pokrywa Voucher jest umową rezultatu, w wyniku której wykonawca zobowiązany jest do postawienia domku o jasno określonej specyfikacji.

Stąd nie jest prawdą-jak próbuje twierdzić Skarżąca – że nagrodą nie jest dom, a jedynie „świadczenie pieniężne”.

23.         Mając na względzie powyższe uwagi, Zarzut I jest całkowicie bezprzedmiotowy.

C.            Bezzasadność Zarzutu II

24.         Kolejnym nietrafnym argumentem prezentowanym przez Skarżącą, mającym przesądzać o rzekomej nieuczciwości Loterii Kasztelan, jest zarzut rzekomego przerzucenia na wygrywającego konieczności samodzielnego poniesienia kosztów określonych świadczeń związanych z budową domu letniskowego, z uwagi na rzekomy brak możliwości ich pokrycia ze środków otrzymanych przez zwycięzcę w ramach Nagrody pieniężnej. Zarzut II nie znajduje jednak żadnego potwierdzenia w warunkach Loterii, w szczególności tego rodzaju ograniczenia nie wynikają ani z Hasła, ani z Regulaminu.

25.         Skarżąca podniosła, iż zgodnie z Regulaminem, Voucher nie obejmuje wszystkich kosztów związanych z budową domu, oraz że uczestnik Loterii „nie może przeznaczyć środków na określone działania, które są wyłączone z zakresu nagrody głównej w loterii zgodnie z pkt. 14.2 lit. f) regulaminu Loterii” (por. str. 2 formularza Skargi).

26.         O ile prawdą jest, że z zakresu prac wykonawcy domku, których koszty pokrywa Voucher, wyłączone zostały pewne świadczenia, jak np. wykonanie instalacji elektrycznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, dowóz materiałów na miejsce budowy domku, czy też malowanie wnętrz, o tyle całkowitą nieprawdą jest, że tych kosztów zwycięzca nie może pokryć z Nagrody pieniężnej. Wręcz przeciwnie, w pkt. 14.1. Regulaminu, przy opisie Nagrody pieniężnej, zostało wprost wskazane, że kwota 137.148,00 złotych może zostać przeznaczona „wedle własnego wyboru uczestnika np. na zakup działki pod budowę domku letniskowego, na wykonanie prac budowlanych we własnym zakresie nie objętych voucherem na domek letniskowy itp. W związku z powyższym, za próbę wprowadzenia w błąd Komisji można uznać Zarzut II, szczególnie w przypadku, w którym Skarżąca posługując się cytatem z Regulaminu, jednocześnie przypisuje mu znaczenie w żaden sposób z niego nie wynikające. Powołane przez Skarżącą postanowienie pkt. 14.2 lit. f) Regulaminu wymienia bowiem świadczenia, które potencjalnie mogą wiązać się z postawieniem domu, jednak których organizator Loterii nie realizuje w imieniu lub na rzecz zwycięzcy, ani też nie pokrywa ich kosztów za pomocą Vouchera, co jednak nie znaczy w żadnym wypadku, że tego rodzaju koszty nie mogą zostać pokryte z Nagrody pieniężnej. Należy w tym miejscu przypomnieć, że kwota Nagrody pieniężnej została oszacowana w taki sposób, iż nie ma wątpliwości, iż wystarczy na zakup działki pod budowę domku letniskowego, a także realizację wszelkich dodatkowych świadczeń związanych z budową domu, niepokrytych Voucherem (por. pkt. 19 ppkt 2) powyżej).

27. Niezależnie od powyższego, Spółka podkreśla, że wyłączenie pewnych obowiązków, które potencjalnie mogą wiązać się z budową domku letniskowego z zakresu gwarantowanych w ramach nagrody świadczeń lub ich przerzucenie na wygrywającego, znajduje swoje racjonalne uzasadnienie. Należy bowiem podnieść, że:

1)           zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zatwierdzenia Regulaminu, co do zasady na domek letniskowy o parametrach wskazanych w Regulaminie (do 35 m2) nie jest wymagane pozwolenie na budowę, a jedynie zgłoszenie (por. art. 29 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 2994 r. Prawo budowlane ). Nawet zaś gdyby tego rodzaju pozwolenie było potrzebne, organizator Loterii nie byłby w stanie pozyskać za wygrywającego takiego postanowienia łub innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa – uzyskanie pozwoleń następuje drogą postępowania administracyjnego, a stroną takiego postępowania może być jedynie inwestor, tj. w tym przypadku wygrywający,

2)           pewien zakres robót związany jest z indywidualizacją projektu i pozostawienie ich poza decyzjami Spółki lub organizatora Loterii stanowi jedynie o wyjściu naprzeciw oczekiwaniom wygrywającego, który dzięki temu może swobodnie (za kwotę otrzymaną obok Vouchera) urządzić domek letniskowy wedle własnych upodobań i oczekiwań, korzystając ze środków wypłaconych mu w ramach Nagrody pieniężnej,

3)           obowiązkiem organizatora Loterii jest jasne określenie wartości nagrody, w szczególności dla potrzeb podatkowych. W tej sytuacji nie jest możliwe objęcie nagrodą usług, których wartości (ani nawet potrzeby skorzystania z nich) nie można było z góry określić, takich jak np. dowóz materiałów przeznaczonych do budowy domku do określonego przez zwycięzcę miejsca (jest oczywiste, że tego rodzaju usługa jest uzależniona od miejsca dostawy), kosztów poszukiwania nieruchomości pod budowę domku (potrzeba prowadzenia takich poszukiwań, a także sposób i zakres poszukiwań również zależy wyłącznie od indywidualnych preferencji zwycięzcy), czy też kosztów usług notarialnych (zależnych od wartości nabywanej działki) lub kosztów podatków, z wyjątkiem podatku od nagród (które to koszty również będą zależeć od wartości kupionej działki). Niemniej jednak, dokonując szacunku tego rodzaju potencjalnych kosztów na potrzeby ustalenia wartości Nagrody pieniężnej, Spółka uwzględniła możliwość dokonania różnorodnych wyborów przez zwycięzcę i prawidłowo, w oparciu o dane rynkowe, przyjęła, że tej wysokości kwota wystarczy na pokrycie kosztów zakupu działki i innych potencjalnych świadczeń niezbędnych do wybudowania domu. W efekcie, zwycięzca otrzymuje dom wybudowany na działce, którą sam wybiera, mogąc sfinansować z Nagrody pieniężnej dodatkowe koszty, zgodnie z własnymi preferencjami i faktycznymi potrzebami.

28.         Odnosząc się natomiast do zarzutu przerzucenia na zwycięzcę ryzyka w związku z nienależytym wykonaniem potencjalnych umów, które zwycięzca być może będzie zawierał, należy wskazać, że mowa tu o umowach, co do których nie ma żadnej pewności, iż zostaną zawarte (np. umowa z agencją na poszukiwanie nieruchomości), stąd argument, iż nieuczciwym jest obarczenie zwycięzcy ryzykiem związanym z zawieraniem takich umów jest całkowicie chybiony i nie sposób znaleźć okoliczności wskazującej chociażby na rodzaj szkody, którą miałby ponieść zwycięzca w związku z taką konstrukcją. Idąc tokiem rozumowania Skarżącej, również w przypadku gdyby nagrodą w Loterii był gotowy, wybudowany już dom na konkretnej działce, powinna ona zostać objęta pełną ochroną prawną związaną z wszelkimi możliwymi sytuacjami, które będą wiązały się z użytkowaniem tego domu jak i jego wykończeniem (umowy z ekipami wykończeniowymi, umowy z ogrodnikiem itp.).

D.           Bezzasadność Zarzutu III

29.         Za bezzasadny należy uznać również Zarzut III, dotyczący rzekomo nieuczciwego obciążenia zwycięzcy kosztami i ryzykiem kontrolowania prawidłowego wykonania umowy z wykonawcą domku objętego Voucherem, jak również ryzykiem konieczności dochodzenia roszczeń w przypadku braku prawidłowej realizacji przedmiotowej umowy przez wykonawcę, przy jednoczesnym brak wpływu zwycięzcy Loterii na jej treść.

30.         W pierwszej kolejności Spółka podnosi zatem, że projekt umowy o wykonanie domku letniskowego załączonej do Regulaminu został przygotowany w sposób korzystny dla zamawiającego (tj. zwycięzcy Loterii), czego przykładem jest udzielenie przez wykonawcę 3-letniej gwarancji na wykonane prace. Ponadto należy podkreślić, że ryzyko wadliwości nagrody istnieje zawsze, niezależnie od jej przedmiotu, np. samochód będący nagrodą w konkursie lub loterii może okazać się wadliwy, co może zmusić laureata konkursu (zwycięzcę loterii) do podjęcia czynności zmierzających do dochodzenia swych praw, w szczególności od producenta pojazdu w ramach udzielanej przez niego gwarancji. W tym kontekście, zarzuty formułowane przez Skarżącą można uznać za kwestionujące co do zasady uczciwość przekazywania nagród w konkursach czy loteriach. Jest zaś oczywiste, iż tego rodzaju wniosek jest zdecydowanie zbyt daleko idący. Nie ma nagród, które wyłączają całkowicie jakąkolwiek aktywność po stronie zwycięzcy, do czego w istocie zmierza Zarzut III (sic !!!).

31.         Mając zatem na uwadze powyższe, należy uznać, że Reklama jest reklamą spełniającą wszelkie wymogi kreowane przez dobre praktyki rynkowe i zasady etyki, a także reklamą zgodną z przepisami prawa. W konsekwencji nie ma również żadnych podstaw do przyjęcia, że doszło do naruszenia art. 10 ust. 1 a) – g) Kodeksu. 

IV.          Wnioski końcowe

32.         W ślad za argumentacją przytoczoną przez Spółkę w niniejszej odpowiedzi na Skargę, należy uznać, że Reklama nie nosi znamion reklamy nieuczciwej ani reklamy wprowadzającej w błąd przeciętnego, uważnego odbiorcę. Reklama i wykorzystywane w niej Hasło są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie naruszają dobrych obyczajów i nie dają podstaw do kwestionowania Reklamy jako nieuczciwej.

33.         Mając na uwadze powyższe, zgodnie z treścią pkt. III.37 lit. b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg wnoszę o oddalenie Skargi.

Lista załączników:

1.            Wydruki zdjęcia zamieszczanego na billboardzie oraz etykiety piwa Kasztelan;

2.            Zrzut ekranu ze strony internetowej www.loteriakasztelan.pl;

3.            Wydruki przykładowych ogłoszeń dotyczących sprzedaży działki pod budowę domku letniskowego lub działki wraz domkiem letniskowym z portali olx.pl oraz otodom.pl.”– pisownia oryginalna

KER/158/19

„Sygn. akt: KER/158/19

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ KONSUMENCKĄ

Działając w imieniu Carlsberg Polska sp. z o.o. z siedziby w Warszawie („Spółka” lub „Skarżona”), wobec otrzymania przez Spółkę w dniu 18 lipca 2019 r. zawiadomienia Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy, datowanego na dzień 24 maja 2019 r., o skardze konsumenckiej numer KER/158/19 na reklamę loterii promocyjnej piwa Kasztelan („Skarga”), niniejszym:

1)           oświadczam, że Spółka wyraża zgodę na udział w postępowaniu przed Komisją Etyki Reklamy („Komisja”) dotyczącym rozpoznania Skargi,

2)           wnoszę o oddalenie Skargi w całości, z uwagi na brak naruszenia powszechnie przyjętych zasad etyki oraz dobrych praktyk rynkowych, w szczególności art. 10 ust. 1 a) – g) Kodeksu Etyki Reklamy („Kodeks”).

UZASADNIENIE WNIOSKU 0 ODDALENIE SKARGI

I.             Stan faktyczny

1. Do Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy, którego organem jest Komisja, wpłynęła Skarga, której przedmiotem jest reklama loterii promocyjnej piwa Kasztelan pn. „Wygrywanie jest w naszej naturze!”, umieszczona w szczególności na billboardzie zlokalizowanym w Warszawie (billboard Stroer nr 855735), jak również w innych materiałach dotyczących przedmiotowej loterii, w szczególności na etykietach butelek piwa Kasztelan, a także na stronie internetowej www.loteriakasztelan.pl („Reklama”).

2.            Reklama zamieszczona na billboardzie przedstawia etykietę butelki piwa Kasztelan oraz zdjęcie drewnianego domu letniskowego wraz z komunikatem o treści „WYGRAJ 3 x DOM” oraz „CODZIENNIE 50 X ZESTAW GRILL”. Na zdjęciu, pod domkiem umieszczona została także informacja: „Regulamin loterii dostępny jest na stronie www.loteriakasztetan.pl

3.            Z kolei na etykietach butelek piwa Kasztelan znajduje się hasto: „WYGRAJ 3xD0M ORAZ CODZIENNIE 50 ZESTAWÓW GRILLOWYCH”. Na tylnej etykiecie zamieszczonej na butelkach piwa Kasztelan znajdują się informacje dotyczące sposobu udziału w loterii, a także informacja: „Regulamin loterii dostępny jest na stronie www.loteriakasztelan.pl

Dowód :               Wydruki zdjęcia zamieszczanego na billboardzie oraz etykiety piwa

Kasztelan – załącznik nr 1

A. Reklama odnosi się do Loterii promocyjnej („Loteria”), w której – zgodnie z regulaminem („Regulamin”), do którego odsyłają materiały reklamowe – nagrodą główną jest:

1)           voucher na domek letniskowy o wartości 162.852,00 zł brutto, stanowiący część rzeczową nagrody głównej, uprawniający zwycięzcę do zawarcia umowy z określonym w regulaminie wykonawcą, na określonym w regulaminie wzorze, o wykonanie domku letniskowego o określonych w Regulaminie parametrach („Voucher”),

2)           kwota 137.148,00 brutto, którą to uczestnik konkursu może rozdysponować „wedle własnego wyboru” [por. str. 7 pkt 14.1 Regulaminu), np. na zakup działki pod budowę domku letniskowego Lub na wykonanie prac budowlanych nieobjętych Voucherem („Nagroda pieniężna”), oraz

3)           kwota 33.333,33 zł przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody (przy czym kwotę tę zgodnie z pkt 14.1 Regulaminu odprowadza organizator do właściwego urzędu skarbowego, składając stosowną deklarację PIT).

5.            W treści Skargi konsumentka (dalej również „Skarżąca”) zarzuciła Reklamie naruszenie wymagań co do uczciwej reklamy oraz reklamy niewprowadzającej konsumenta w błąd, poprzez rzekome wywołanie u konsumenta mylnego wrażenia co do przedmiotu nagrody głównej.

6.            W ślad za powyższym, Rada Reklamy poinformowała Spółkę o zamiarze rozpatrzenia Skargi pod kątem potencjalnego naruszenia norm zawartych w art. 10 ust. 1 lit. a) – g) Kodeksu.

II.            Istota zarzutów wobec Reklamy przedstawionych w treści Skargi

7.            Analiza Skargi wskazuje, iż zarzuty Skarżącej wobec treści Reklamy sprowadzają się do następujących zastrzeżeń:

1)           wprowadzenia w błąd poprzez użycie w Reklamie hasła „Wygraj 3xDom” („Hasło”), podczas gdy zdaniem Skarżącej w rzeczywistości nagrodą główną nie jest dom, ale „świadczenie pieniężne w postaci pokrycia kosztów określonych świadczeń – nie wszystkich – związanych z procesem budowy „domu” w zakresie opisanym w regulaminie loterii (pkt. 14.1 i pkt. 142 regulaminu loterii).” – Zarzut I,

2)           rzekomego braku możliwości przeznaczenia Nagrody pieniężnej na działania określone w pkt. 142 lit. f) Regulaminu i przerzucenia w tym zakresie kosztów na wygrywającego, a w związku z tym obarczenie go również ryzykiem związanym z koniecznością zawarcia odpowiednich umów – Zarzut II,

3)           konieczności zawarcia umów wchodzących w zakres nagrody głównej we własnym imieniu, co według Skarżącej oznacza, że „uczestnik jest zmuszony na własny koszt i ryzyko kontrolować należyte wykonywanie zawartych umów oraz na własny koszt i ryzyko dochodzić ewentualnych roszczeń w przypadku w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych umów związanych z budową domu, żeby doprowadzić do wybudowania domu”, przy czym dodatkowo w odniesieniu do umowy na wykonanie domku zawieranej według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, uczestnik nie ma wpływu na treść umowy – Zarzut III.

8.            Z treści zawiadomienia Związku Stowarzyszenia Rady Reklamy wynika, że Zarzuty I – III zakwalifikowane zostały jako mogące potencjalnie świadczyć o naruszeniu art. 10 ust. 1 a) – g) Kodeksu.

9.            Jak zostanie jednak wykazane w dalszej części niniejszego pisma, powyższe Zarzuty są całkowicie bezzasadne i nie istnieją jakiekolwiek przesłanki dla stwierdzenia, że Reklama jest reklamą nieuczciwą oraz wprowadzającą  konsumenta w błąd, a tym samym, że istnieją jakiekolwiek podstawy aby móc przypisać Spółce odpowiedzialność za naruszenie art. 10 ust. 1 a) – g) Kodeksu.

III.          Bezzasadność Zarzutów I – III

A.            Uwaga wstępna

10.         Spółka podkreśla, że Reklama została przygotowana z należyty starannością, w poczuciu odpowiedzialności za treść emisji oraz zgodnie z dobrymi obyczajami i zasadami uczciwej konkurencji. Reklama nie nadużywa w żadnym zakresie zaufania odbiorcy ani nie wykorzystuje jego braku doświadczenia Lub wiedzy. Wręcz przeciwnie, przedmiotowa Reklama została przygotowana w sposób pozwalający odbiorcy na łatwą identyfikację prezentowanego przez nią przekazu. Stąd całkowicie nietrafne są zarzuty dotyczące Reklamy jako przekazu wprowadzającego w błąd.

11.         Niezależnie od powyższego, już na wstępie wymaga podkreślenia, że w sposób oczywisty bezzasadny jest Zarzut II, który został oparty wyłącznie na twierdzeniach o rzekomych ograniczeniach w dysponowaniu Nagrodą pieniężną, podczas gdy z treści Regulaminu takie ograniczenia nie wynikają, a wręcz przeciwnie, w Regulaminie podkreślone zostało, że Nagroda pieniężna może zostać spożytkowana wedle własnego wyboru zwycięzcy. a wymienione w pkt. 14.1 Regulaminu możliwe cele jej przeznaczenia, stanowią jedynie przykłady rozdysponowania wygranej kwoty.

12.         Ponadto, przyjęcie, iż skuteczny jest Zarzut III oznaczałoby, iż za nieuczciwe należałoby uznać wszelkie konkursy lub Loterie, w których nagroda byłaby wydawana bezpośrednio przez sponsora lub partnera organizatora, a także wygrane rzeczowe niesłużące do jednokrotnego użytku, których użytkowanie może wiązać się z ujawnieniem wady, a w efekcie koniecznością dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi Lub gwarancji (np. nagrody w postaci samochodów).

B.            Bezzasadność Zarzutu I

B.L Reklama wprowadzająca w błąd – uwagi ogólne

13.         Postanowienia KER nie definiują reklamy wprowadzającej w błąd, jednak warto w tym zakresie sięgnąć pomocniczo do definicji znajdujących się w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, jak i wypracowanego na ich tle orzecznictwa. W tym kontekście szczególne znaczenie ma ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym1 („u.p.n.p.r.”), jak również ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  („u.z.n.k.”).

K Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.p.n.p.r. za praktykę wprowadzającą w błąd uznaje się działanie, które „w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął” Z kolei zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 2 u.z.n.k. czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności „reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi’, zaś jak wyjaśniono w art. 16 ust. 2 u.z.n.k. przy ocenie reklamy należy uwzględnić wszystkie jej elementy, w tym również dotyczące zachowania się konsumenta.

15.         Z powołanych wyżej przepisów oraz opartego na nich orzecznictwa, wynika jednoznacznie, że do uznania, iż reklama wprowadza w błqd, niezbędne jest stwierdzenie, że:

1)           w reklamie została zawarta informacja obiektywnie nieprawdziwa Lub niejasna [dwuznaczna], oraz

2)           dzięki obecności tej nieprawdziwej [niejasnej) informacji reklama ma zdolność kierowania zachowaniami rynkowymi konsumentów,

przy czym powyższa ocena powinna zostać dokonana z punktu widzenia tzw. przeciętnego konsumenta, który zgodnie z utrwalonym orzecznictwem TSUE jak i Sądu Najwyższego jest konsumentem uważnym, rozsądnym, wyedukowanym i dobrze zorientowanym, a także świadomym lakoniczności przekazów reklamowych i podchodzącym do nich z należytą ostrożnością^. Przeciętny konsument w XXI wieku posiada pewien zasób informacji, które potrafi wykorzystać do samodzielnej analizy adresowanych do niego przez przedsiębiorcę przekazów .

16.         W odniesieniu do Reklamy będącej przedmiotem Skargi, nie zachodzi żaden z powyższych warunków uznania jej za wprowadzającą w błąd, co przekłada się również na brak podstaw do uznania jej za nieuczciwą lub wprowadzającą w błąd w świetle zasad ujętych w Kodeksie, których przestrzegania nadzoruje Komisja Etyki Reklamy.

B2. Reklamo będąca przedmiotem Skargi jako przekaz zawierający obiektywnie prawdziwe informacje

17.         Oceniając Reklamę pod kątem rodzaju informacji jaką przekazuje i ryzyka, iż informacja ta jest obiektywnie nieprawdziwa lub niejasna, należy dostrzec, że:

1)           Reklama zawiera jasny i krótki przekaz w zakresie tego co stanowi nagrodę główną,

2)           Reklama w przejrzysty sposób, tj. poprzez odesłanie do bardzo jasnego w treści Regulaminu wskazuje gdzie konsument może znaleźć pełne informacje, tj. informacje precyzujące z gruntu zwięzły komunikat reklamowy. W tym miejscu warto podkreślić, że odesłanie do Regulaminu zawarte jest w każdym z materiałów reklamowych (na billboardach, butelkach promocyjnych, stronie internetowej organizatora loterii czy też materiałach typu POS), co pozwala na łatwe znalezienie tych informacji każdemu konsumentowi, a już szczególnie konsumentowi „przeciętnemu”, tj. dobrze zorientowanemu, który jest świadomy, źe szczegóły loterii czy konkursów zazwyczaj określają ich regulaminy. Co więcej, każdy konsument chcący wziąć udział w loterii, aby w ogóle dokonać rejestracji swojego zgłoszenia, musi wejść na wspomnianą wcześniej stronę internetową www.loteriakasztelan.pl. Wchodząc na tę stronę, można łatwo zauważyć zakładki „ZASADY I REGULAMIN” – znajdują się one bowiem zarówno w górnej części strony jak i bezpośrednio pod rysunkiem domku Letniskowego. Zgodnie z dobrze przyjętymi zasadami reklamy, odesłania te zostały wyróżnione wielkimi, pogrubionymi Literami.

Dowód: Wydruki zdjęcia zamieszczanego na billboardzie oraz etykiety piwa

Kasztelan – załącznik nr I

Zrzut ekranu ze strony internetowej www.loteriakasztelan.pl – załącznik nr 2

18.         W efekcie nie jest możliwe, aby uważny konsument mógł mieć jakikolwiek faktyczny problem z zapoznaniem się z treścią Regulaminu, zaś przedmiotowy Regulamin w sposób bardzo przejrzysty i dokładny opisuje nagrody w Loterii. Już zatem nawet z tego względu brak jest obiektywnej możliwości wprowadzenia konsumenta w błąd. Należy też podkreślić, iż sprzeczne z powołanym wcześniej wzorcem przeciętnego konsumenta byłoby założenie, iż rozsądny i wyedukowany konsument oczekuje podania w samym przekazie reklamowym takich informacji jak dotyczące konkretnej specyfikacji domu, miejsca jego położenia czy innych szczegółów związanych z jego budową czy wykończeniem. Obowiązek podania w samym przekazie reklamowym tego rodzaju informacji wypaczałby istotę reklamy.

19.         Niezależnie jednak od powyższych argumentów, oceny wymaga, czy istnieje jakakolwiek sprzeczność pomiędzy treścią Hasła użytego w Reklamie a Regulaminem. Analiza zarówno Hasła jak i Regulaminu wskazuje jednak, że takiej sprzeczności nie ma, a twierdzenie Skarżącej, że wbrew Hasłu nagrodą nie jest dom, ale „świadczenie pieniężne” jest nieprawdziwe. Za postawieniem takiego wniosku, jednoznacznie przemawiają następujące względy:

1) okoliczność, że Voucher stanowiący część rzeczowy nagrody głównej ma określony wartość pieniężny nie oznacza, iż jest to świadczenie pieniężne. Zwycięzca nie ma bowiem możliwości zamiany otrzymanego Vouchera na środki pieniężne. Na podstawie Voucher zwycięzca zawiera umowę, w wyniku której nabywa dom letniskowy Jutrzenka” o konkretnie wskazanych w Regulaminie parametrach (Voucher obejmuje zakup i montaż domu). Regulamin wraz z załączonym do niego projektem umowy na wykonanie domku, określają dokładny specyfikację domu, tj. jego wymiary, materiały z jakich ma powstać, poszczególne jego elementy. Każda zatem informacja w Reklamie odnośnie rodzaju wygranej, inna niż informacja o „domu”, byłaby informacją wprowadzającą w błąd,

Dowód: wzór umowy o budowę domku letniskowego załączony do Regulaminu

Z) okoliczność, że sam Voucher nie obejmuje działki rekreacyjnej czy budowlanej, również nie wprowadza w błąd. Po pierwsze Reklama nie zawiera w tym zakresie informacji obiektywnie nieprawdziwych, bowiem w Reklamie nie ma informacji, że nagrodą jest „dom z działką”, po drugie zaś należy pamiętać, że drugą część Nagrody głównej stanowi świadczenie pieniężne o bardzo dużej wartości (aż 137148,00 złotych), którego przeznaczenie nie jest w żaden sposób ograniczane przez organizatora Loterii, i może ono być w szczególności wykorzystane na zakup działki pod budowę domu letniskowego, a także pokrycie kosztów związanych z tym usług. Kwota Nagrody pieniężnej jest bowiem na tyle duża, iż w oczywisty sposób wystarczy nie tylko na zakup działki pod budowę domku rekreacyjnego, ale również na opłacenie innych kosztów jakie mogą się z takim zakupem wiązać, np. kosztów notarialnych czy podatków związanych z nabyciem nieruchomości. Dla potwierdzenia, iż wartość Nagrody pieniężnej w pełni wystarczy na pokrycie kosztów związanych z ewentualnym zakupem działki, a także wykonaniem innych niezbędnych czynności, które byłyby konieczne do postawienia domu letniskowego na takiej działce (nieobjętych Voucherem), wystarczy przeanalizować ogłoszenia dostępne na stronach internetowych. Przykładowo:

a)           zakup działki o pow. 440 m2 wraz z domkiem dla 6 osób w atrakcyjnej letniskowo okolicy, tj. w pobliżu Karwii, w odległości 2,5 km od morza wynosi 139 000 złotych (cena ofertowa), podczas gdy w przypadku Loterii sama Nagroda pieniężna opiewa na kwotę ponad 137 tysięcy złotych,

b)           zakup działki w miejscowości Kruszę w powiecie świeckim w województwie kujawsko – pomorskim, wynosi 57 000 złotych (z zaznaczeniem „do negocjacji”),

c)            zakup działki wraz domkiem w miejscowości Kalety w województwie śląskim, nieopodal lasu, o pow. 500 m2, wynosi 55 000 złotych (również „do negocjacji”).

Dowód: Wydruki przykładowych ogłoszeń dotyczących sprzedaży działki

pod budowę domku letniskowego lub działki wraz domkiem letniskowym z portali obc.pl oraz otodom.pl – załącznik nr 3

Powyższe przykłady ogłoszeń wskazują, iż niezależnie od wyboru miejsca pod budowę domku działki, kwota Nagrody pieniężnej wynosząca prawie 140 000 złotych z pewnością mocno będzie przekraczać cenę zakupu działki. Zatem mimo, że w Reklamie mowa jest tylko o domu, szczegóły Regulaminu wskazują, iż w rzeczywistości nagroda główna jest daleko bardziej atrakcyjna. Dzięki przyjętemu na potrzeby Loterii rozwiązaniu, tj. Voucher + Nagroda pieniężna, nie dochodzi do ograniczenia kręgu adresatów Loterii. Może z niej bowiem skorzystać każdy zainteresowany konsument, niezależnie od miejsca zamieszkania w Polsce i niezależnie od preferencji dotyczących położenia domku letniskowego. Z pewnością będą też osoby, które dysponują już działką, a zatem dla których tym bardziej atrakcyjna będzie możliwość wygrania domku letniskowego oraz dodatkowych środków pieniężnych. W konsekwencji, przekazanie laureatowi Loterii Vouchera wraz z Nagrodą pieniężną, stanowi najbardziej atrakcyjną formę zrealizowania przyrzeczenia publicznego dotyczącego wygranej w postaci domu.

20.         Wbrew zatem twierdzeniom Skargi, w związku z emisją Reklamy nie ma miejsca podanie nieprawdziwej czy też nieuczciwej informacji o nagrodzie głównej.

21.         Brak elementu w postaci użycia w Reklamie nieprawdziwej bądź niejasnej (dwuznacznej) informacji, przesądza jednocześnie o tym, że nie jest obiektywnie możliwe skuteczne postawienie zarzutu, iż Reklama w nieuczciwy sposób wpływa na zachowanie konsumenta, nakłaniając go do zachowań, których inaczej by nie podjął (należy przy tym podkreślić, że chodzi o decyzję o zakupie jednego piwa – kilka złotych- z czym może się wiązać nagroda o bardzo dużej wartości). Hasło wykorzystane w Reklamie ma bowiem na celu zainteresowanie konsumenta Loterią i w tym celu umożliwia mu sięgnięcie do szczegółowych informacji zawartych w Regulaminie, do którego Reklama wprost odsyła. Przeciętny konsument zdaje sobie sprawę, że sam zakup produktu (tu: piwa Kasztelan) nie wystarczy do wzięcia udziału w Loterii, i że konieczne będzie zgłoszenie udziału w Loterii, stąd jest oczywiste, iż sięgnie do Regulaminu aby dowiedzieć się o zasadach udziału w Loterii. W ten sposób, konsument zawsze przed podjęciem decyzji otrzyma pełen pakiet niezbędnych informacji. Informacje, z którymi konsument może zapoznać się czytając Regulamin potwierdzają zaś prawdziwość użytego w Reklamie Hasła.

22.         Należy dodatkowo podkreślić, iż stosowanie voucherów jako przedmiotu nagród w kampaniach reklamowych jest powszechny praktyką. Jak trafnie wskazuje E. Traple „popularne jest wydawanie nagród w postaci voucherów no wycieczki turystyczne, opiewających no określoną kwotę, w ramach której uczestnik ma swobodę wyboru konkretnej wycieczki. Podobnie zatem jak w przypadku Loterii, również w loteriach lub konkursach organizowanych przez inne podmioty często występuje nagroda w postaci „vouchera”, który należy traktować jako rodzaj kuponu, uprawniającego do odbioru określonej nagrody rzeczowej lub usługi. W odniesieniu do Loterii, istotne jest, że umowa, której wartość pokrywa Voucher jest umową rezultatu, w wyniku której wykonawca zobowiązany jest do postawienia domku o jasno określonej specyfikacji. Stąd nie jest prawdy – jak próbuje twierdzić Skarżąca – że nagrody nie jest dom, a jedynie „świadczenie pieniężne”.

23.         Mając na względzie powyższe uwagi, Zarzut I jest całkowicie bezprzedmiotowy.

C. Bezzasadność Zarzutu II

24.         Kolejnym nietrafnym argumentem prezentowanym przez Skarżącą, mającym przesądzać o rzekomej nieuczciwości Loterii Kasztelan, jest zarzut rzekomego przerzucenia na wygrywającego konieczności samodzielnego poniesienia kosztów określonych świadczeń związanych z budową domu letniskowego, z uwagi na rzekomy brak możliwości ich pokrycia ze środków otrzymanych przez zwycięzcę w ramach Nagrody pieniężnej. Zarzut II nie znajduje jednak żadnego potwierdzenia w warunkach Loterii, w szczególności tego rodzaju ograniczenia nie wynikają ani z Hasła ani z Regulaminu.

25.         Skarżąca podniosła, iż zgodnie z Regulaminem, Voucher nie obejmuje wszystkich kosztów związanych z budową domu, oraz że uczestnik Loterii „nie może przeznaczyć środków na określone działania, które są wyłączone z zakresu nagrody główne] w loterii zgodnie z pkt. 142 lit. f) regulaminu Loterii” (por. str. 2 formularza Skargi).

26.         0 ile prawdą jest, że z zakresu prac wykonawcy domku, których koszty pokrywa Voucher, wyłączone zostały pewne świadczenia, jak np. wykonanie instalacji elektrycznej, uzyskanie pozwolenia na budowę, dowóz materiałów na miejsce budowy domku, czy też malowanie wnętrz, o tyle całkowitą nieprawdą jest, że tych kosztów zwycięzca nie może pokryć z Nagrody pieniężnej. Wręcz przeciwnie, w pkt KI. Regulaminu, przy opisie Nagrody pieniężnej, zostało wprost wskazane, że kwota 137.148,00 złotych może zostać przeznaczona „wedle własnego wyboru uczestnika np. na zakup działki pod budowę domku letniskowego, na wykonanie prac budowlanych we własnym zakresie nie objętych voucherem na domek letniskowy itp.” W związku z powyższym, za próbę wprowadzenia w błąd Komisji można uznać Zarzut II, szczególnie w przypadku, w którym Skarżąca posługując się cytatem z Regulaminu, jednocześnie przypisuje mu znaczenie w żaden sposób z niego nie wynikające. Powołane przez Skarżącą postanowienie pkt. 14.2 lit. f) Regulaminu wymienia bowiem świadczenia, które potencjalnie mogą wiązać się z postawieniem domu, jednak których organizator Loterii nie realizuje w imieniu lub na rzecz zwycięzcy, ani też nie pokrywa ich kosztów za pomocą Vouchera, co jednak nie znaczy w żadnym wypadku, że tego rodzaju koszty nie mogą zostać pokryte z Nagrody pieniężnej. Należy w tym miejscu przypomnieć, że kwota Nagrody pieniężnej została oszacowana w taki sposób, iż nie ma wątpliwości, iż wystarczy na zakup działki pod budowę domku letniskowego, a także realizację wszelkich dodatkowych świadczeń związanych z budową domu, niepokrytych Voucherem (por. pkt. 19 ppkt 2) powyżej).

27.         Niezależnie od powyższego, Spółka podkreśla, że wyłączenie pewnych obowiązków, które potencjalnie mogą wiązać się z budową domku letniskowego z zakresu gwarantowanych w ramach nagrody świadczeń lub ich przerzucenie na wygrywającego, znajduje swoje racjonalne uzasadnienie. Należy bowiem podnieść, że:

I) zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu zatwierdzenia Regulaminu, co do zasady na domek letniskowy o parametrach wskazanych w Regulaminie (do 35 m2) nie jest wymagane pozwolenie na budowę, a jedynie zgłoszenie (por.

ort. 29 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 2994 r. Prawo budowlane ). Nawet zaś gdyby tego rodzaju pozwolenie było potrzebne, organizator Loterii nie byłby w stanie pozyskać za wygrywającego takiego postanowienia lub innych pozwoleń wymaganych przepisami prawa – uzyskanie pozwoleń następuje drogą postępowania administracyjnego, a stroną takiego postępowania może być jedynie inwestor, tj. w tym przypadku wygrywający,

2)           pewien zakres robót związany jest z indywidualizacją projektu i pozostawienie ich poza decyzjami Spółki lub organizatora Loterii stanowi jedynie o wyjściu naprzeciw oczekiwaniom wygrywającego, który dzięki temu może swobodnie (za kwotę otrzymany obok Vouchera) urządzić domek letniskowy wedle własnych upodobań i oczekiwań, korzystając ze środków wypłaconych mu w ramach Nagrody pieniężnej,

3)           obowiązkiem organizatora Loterii jest jasne określenie wartości nagrody, w szczególności dla potrzeb podatkowych. W tej sytuacji nie jest możliwe objęcie nagrodą usług, których wartości (ani nawet potrzeby skorzystania z nich) nie można było z góry określić, takich jak np. dowóz materiałów przeznaczonych do budowy domku do określonego przez zwycięzcę miejsca (jest oczywiste, że tego rodzaju usługa jest uzależniona od miejsca dostawy), kosztów poszukiwania nieruchomości pod budowę domku (potrzeba prowadzenia takich poszukiwań, a także sposób i zakres poszukiwań również zależy wytycznie od indywidualnych preferencji zwycięzcy), czy też kosztów usług notarialnych (zależnych od wartości nabywanej działki) lub kosztów podatków, z wyjątkiem podatku od nagród (które to koszty również będą zależeć od wartości kupionej działki). Niemniej jednak, dokonując szacunku tego rodzaju potencjalnych kosztów na potrzeby ustalenia wartości Nagrody pieniężnej, Spółka uwzględniła możliwość dokonania różnorodnych wyborów przez zwycięzcę i prawidłowo, w oparciu o dane rynkowe, przyjęła, że tej wysokości kwota wystarczy na pokrycie kosztów zakupu działki i innych potencjalnych świadczeń niezbędnych do wybudowania domu. W efekcie, zwycięzca otrzymuje dom wybudowany na działce, którą sam wybiera, mogąc sfinansować z Nagrody pieniężnej dodatkowe koszty, zgodnie z własnymi preferencjami i faktycznymi potrzebami.

28.         Odnosząc się natomiast do zarzutu przerzucenia na zwycięzcę ryzyka w związku z nienależytym wykonaniem potencjalnych umów, które zwycięzca być może będzie zawierał, należy wskazać, że mowa tu o umowach, co do których nie ma żadnej pewności, iż zostaną zawarte (np. umowa z agencją na poszukiwanie nieruchomości), stąd argument, iż nieuczciwym jest obarczenie zwycięzcy ryzykiem związanym z zawieraniem takich umów jest całkowicie chybiony i nie sposób znaleźć okoliczności wskazującej chociażby na rodzaj szkody, którą miałby ponieść zwycięzca w związku z taką konstrukcją. Idąc tokiem rozumowania Skarżącej, również w przypadku gdyby nagrodą w Loterii był gotowy, wybudowany już dom na konkretnej działce, powinna ona zostać objęta pełną ochroną prawną związaną z wszelkimi możliwymi sytuacjami, które będą wiązały się z użytkowaniem tego domu jak i jego wykończeniem (umowy z ekipami wykończeniowymi, umowy z ogrodnikiem itp.).

D. Bezzasadność Zarzutu III

29.         Za bezzasadny należy uznać również Zarzut III, dotyczący rzekomo nieuczciwego obciążenia zwycięzcy kosztami i ryzykiem kontrolowania prawidłowego wykonania umowy z wykonawcą domku objętego Voucherem, jak również ryzykiem konieczności dochodzenia roszczeń w przypadku braku prawidłowej realizacji przedmiotowej umowy przez wykonawcę, przy jednoczesnym brak wpływu zwycięzcy. Loterii na jej treść.

30.         W pierwszej kolejności Spółka podnosi zatem, że projekt umowy o wykonanie domku letniskowego załączonej do Regulaminu został przygotowany w sposób korzystny dla zamawiającego (tj. zwycięzcy Loterii), czego przykładem jest udzielenie przez wykonawcę 3-Letniej gwarancji na wykonane prace. Ponadto należy podkreślić, że ryzyko wadliwości nagrody istnieje zawsze, niezależnie od jej przedmiotu, np. samochód będący nagrodą w konkursie lub loterii może okazać się wadliwy, co może zmusić laureata konkursu (zwycięzcę loterii) do podjęcia czynności zmierzających do dochodzenia swych praw, w szczególności od producenta pojazdu w ramach udzielanej przez niego gwarancji. W tym kontekście, zarzuty formułowane przez Skarżącą można uznać za kwestionujące co do zasady uczciwość przekazywania nagród w konkursach czy Loteriach. Jest zaś oczywiste, iż tego rodzaju wniosek jest zdecydowanie zbyt daleko idący. Nie ma nagród, które wyłączają całkowicie jakąkolwiek aktywność po stronie zwycięzcy, do czego w istocie zmierza Zarzut HI (sic !!!).

31.         Mając zatem na uwadze powyższe, należy uznać, że Reklama jest reklamą spełniającą wszelkie wymogi kreowane przez dobre praktyki rynkowe i zasady etyki, a także reklamą zgodną z przepisami prawa. W konsekwencji nie ma również żadnych podstaw do przyjęcia, że doszło do naruszenia art. 10 ust. 1 a) – g) Kodeksu.

IV. Wnioski końcowe

32.         W ślad za argumentacją przytoczoną przez Spółkę w niniejszej odpowiedzi na Skargę, należy uznać, że Reklama nie nosi znamion reklamy nieuczciwej ani

reklamy wprowadzającej w błąd przeciętnego, uważnego odbiorcę. Reklama i wykorzystywane w niej Hasło są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie naruszają dobrych obyczajów i nie dają podstaw do kwestionowania Reklamy jako nieuczciwej.

33.         Mając na uwadze powyższe, zgodnie z treścią pkt. 111.37 lit. b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg wnoszę o oddalenie Skargi.

Lista załączników:

1.            Wydruki zdjęcia zamieszczanego na billboardzie oraz etykiety piwa Kasztelan;

2.            Zrzut ekranu ze strony internetowej www.lotehakasztelan.pl;

3.            Wydruki przykładowych ogłoszeń dotyczących sprzedaży dziatki pod budowę domku letniskowego lub dziatki wraz domkiem letniskowym z portali olx.pl oraz otodom.pl;”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający Zespół Orzekający nie podzielił zarzutów Skarżącego i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 10 ust. 1 a)-g) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama, nie zawiera treści wprowadzających odbiorców w błąd odbiorców co do właściwości i wysokości nagród przewidzianych w loterii.

 Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że reklamodawca prawidłowo informował o tym iż zwycięzca nabywa dom letniskowy „ jutrzenka” o konkretnych parametrach.  Zespół Orzekający zwrócił uwagę , że odbiorcy z łatwością mogli dotrzeć do szczegółowych informacji na temat loterii zapoznając się z regulaminem loterii.

 
W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.
 
Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.