Uchwała Nr ZO 91/13 w sprawie reklamy firmy Premium Distribution Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 91/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/47/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Wojciech Piwocki – członek,
3) Andrzej Garapich – członek,

na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2013 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/47/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Premium Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy na stronie internetowej

postanawia zająć stanowisko skierowane do Skarżonego, w którym KER stwierdza, że rozpowszechnianie reklamy powinno zostać natychmiast wstrzymane.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/47/13.
Przedmiotem skargi była reklama internetowa napoju energetycznego Devil wykorzystująca wizerunek rozebranej kobiety oraz opatrzona hasłem „DEVIL OTWORZY KAŻDĄ CI PUSZKĘ”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „reklama w rotującym sliderze na stronie głównej przedstawia nagą kobietę, mokrą z puszką napoju Devil m.in. pomiędzy piersiami opatrzoną napisem: “Devil otworzy każdą Ci puszkę”. Reklama jest seksistowska, a strona nie informuje o pojawieniu się nagości. Reklama wprowadza także w błąd, ponieważ Devil nie otwiera puszki.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.
Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemnej odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 czerwca 2013 r. Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy o numerze K/47/13 z związku ze skargą konsumencką, która wpłynęła do Rady Reklamy na reklamę napoju energetycznego Devil Energy, Skarżony stwierdził, że w świetle okoliczności faktycznych skargę należy uznać za bezpodstawną.

Z uwagi na powyższe, Skarżony wniósł o oddalenie skargi konsumenckiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. (K/47/13) z uwagi na brak naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy z dnia 16 maja 2012.

Skarżony wskazał, że w dniu 5 kwietnia 2013 r,. do Biura Rady Reklamy wpłynęła skarga konsumencka pod numerem K/47/13. W skardze zarzucono reklamodawcy, iż reklama napoju Devil Energy jest seksistowska i wprowadza w błąd, ponieważ napój Devil Energy nie otwiera puszki.

W pierwszej kolejności Skarżony zwrócił uwagę, iż intencją Spółki w żaden sposób nie było naruszenie jakichkolwiek zasad Kodeksu Etyki Reklamy w tym szczególności art. 4 tegoż Kodeksu. Skarżony zaznaczył, iż wszystkie działania odnośnie reklamy wykonywane były z należytą starannością, a celem reklamodawcy nie było z pewnością przedstawienie treści dyskryminujących ze względu na płeć. Zdjęcia prezentowane w reklamie napoju energetycznego Devil Energy mają charakter wyłącznie artystyczny, który w żaden sposób nie można zakwalifikować jako seksistowskich, lecz jako ukazujące piękno kobiecego ciała. Z całą pewnością można stwierdzić, iż treść reklamy będąca przedmiotem skargi nie stanowi wyrazu nierównego traktowania kobiet, bowiem nie przedstawia kobiety w sposób poniżający. Istotą tej reklamy nie jest bowiem dyskryminacja, a erotyczne przedstawienie kobiety pijącej napój energetyczny.

Skarżony zaznaczył, kwestie etyczne i przede wszystkim aspekty prowadzenia odpowiedzialnej akcji marketingowej są dla reklamodawcy sprawą najwyższej rangi. Z uwagi na to, na stronie internetowej reklamującej produkt Devil Energy tj, www.devilenergy.pl znajduje się informacja, która przestrzega, iż na stronie znajdują się zdjęcia o tematyce artystyczno-erotycznej, a prezentowane treści przeznaczone są jedynie dla osób pełnoletnich, wobec czego konieczne jest potwierdzenie ukończenia lat 18, aby obejrzeć zdjęcia, które są przedmiotem omawianej skargi. Reklama ta zatem nie jest więc reklamą zewnętrzną i nie jest umieszczona w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej, jak np. na billboardach czy w reklamie telewizyjnej, a jest jedynie skierowana do wybranego grona osób pełnoletnich. Działania spółki Premium Distrbution Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze należy zatem uznać za wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami i przede wszystkim jako prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej. Reklamodawca poprzez wspomniane zabezpieczenie celowo ogranicza krąg odbiorców, wobec czego zarzut formułowany na podstawie art. 2 Kodeksu należy uznać za chybiony.

Ponadto Skarżony zwrócił uwagę, iż reklama napoju Devil Energy, nie wprowadza w błąd. W świetle art. 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakichkolwiek sposób spowoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym w doktrynie (A. Michalak, Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym, Komentarz, Warszawa 2008, str. 79) i stanowiskiem przytoczonym w decyzji RBG – 18/2010 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 listopada 2010 r. (Delegatura w Bydgoszczy, znak sprawy RBG-61-05/10/MB-S), Skarżony wskazał, iż kiedy przeciętny konsument będzie miał świadomość, że podana informacja przez przedsiębiorcę jest sprzeczna z prawdą i nie będzie miało to wpływu na podjęcie przez niego decyzji, to nie dojdzie do naruszenia art. 5 ust. 2 pkt 1 Upnpr. Przykładem tego, w przytoczonym powyżej komentarzu jest np. reklama napoju energetycznego „Red Buli doda Ci skrzydeł” czy „Gilette najlepsze dla mężczyzny”. Z podobną sytuacja mamy do czynienia w reklamie napoju Devil Energy, w której znajduje się informacja, że napój ten otwiera puszkę. Komunikat ten nie ma celu informować konsumenta, iż napój Devil Energy fizycznie otwiera puszkę, ale wzmacnia i dodaje energii, co pozwoli konsumentowi otworzyć każdą puszkę z omawianym napojem energetycznym. Mimo, iż przekaz jest domyślny, jego wyraz jest oczywisty. W niniejszej sprawie konsumenci mają świadomość, iż informacje podane przez producenta napoju nie odpowiadają rzeczywistości, bowiem każdy przeciętny konsument zdaje sobie, iż napój energetyczny nie otwiera fizycznie puszek. Oczywiste jest, że skarżona reklama nie przedstawia sytuacji rzeczywistej, wobec czego zarzut wprowadzenia konsumentów w błąd odnośnie właściwości napoju sformułowany na podstawie art. 10 Kodeksu Reklamy również należy uznać za nietrafiony.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Skarżony podkreślił, iż reklamodawca szanuje pogląd Skarżącego, jednakże w świetle okoliczności faktycznych nie sposób uznać skargi za zasadną. Skarżony z uwagi na to, iż reklama zawiera treści artystyczno-erotyczne świadomie ograniczył reklamę do zamieszczenia jej jedynie na stronie internetowej, przy czym wyraźnie zaznaczył, iż treść jej przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Reklamodawca działał z należytą starannością i zgodnie z obyczajami, w sposób niedyskryminujący kobiet.

Biorąc pod uwagę przytoczoną argumentację, skarga jest bezzasadna, wobec czego Skarżony wniósł o jej oddalenie.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącego, uznając, że przedmiotowa reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy. Jest to związane przede wszystkim z uprzedmiotowieniem wizerunku kobiety.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W opinii Zespołu Orzekającego, przedmiotowa reklama wykorzystująca wizerunek rozebranej kobiety oraz hasło: „Devil otworzy każdą Ci puszkę”, nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i przekracza dopuszczalne granice.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit e) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.