Uchwała Nr ZO 91/17 w sprawie reklamy internetowej gry LARP S.T.A.L.K.E.R. Silesia

Uchwała Nr ZO 91/17
z dnia 7 listopada 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/122/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Beata Ptaszyńska-Jedynak – przewodnicząca,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Rafał Karski – członek

na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/122/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej S.T.A.L.K.E.R. Silesia Mariusz Rapala (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/122/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa gry LARPA skierowana do wąskiego, zamkniętego kręgu odbiorców.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:

„Reklama na stronie facebooka promująca LARPA i rolę kobiety podczas gry.

Szanowni Państwo, próbowałam bezpośrednio ingerować na reklamodawcę jednak bezskutecznie. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o rozpatrzenie skargi. Reklama zachęca młode kobiety do traktowania się przedmiotowo. Sam plakat jest seksistowski. Odpowiedzi nie będę komentować. Załączam moją rozmowę na konwersacji na portalu facebook.

Szanowni organizatorzy, wasza reklama klubu nocnego i jego pomysł srogo zniechęca mnie do jechania na waszego LARPA. Jest mi niezmiernie przykro, że taka inicjatywa powstała. Reklama w mojej ocenie jest rażąco seksistowska i ohydna. Sprowadza rolę kobiety w zonie jedynie do przedmiotowej roli. Liczę na odpowiednią i szybką reakcję.

Otrzymałam następującą odpowiedź: «Droga (imię), organizowany przez nas event jest larpem – grą, w której wcielamy się w sytuacje, których nie doświadczymy codziennie. Zdarzy się, że ktoś przeklnie, zdarzy się także, że ktoś zainscenizuje bójkę. Jesteśmy gotowi podjąć takie ryzyko, ponieważ wpisane jest w świat, który chcemy odtworzyć. Nikt nie jedzie na larpa w settingu Harry Potter i kamień filozoficzny żeby mówić organizacji, że czary to zło i zabobon przeciw kościołowi, i że liczy na szybką reakcję. Dlatego też z pełną świadomością chcemy odegrać wszelkie aspekty settingu – w tym także seksizm»

Liczę na Państwa reakcję.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pismo z dnia 11.10.2017 przesyłam ustosunkowanie do skargi konsumenta.

Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że impreza «Stalker Silesia» jest imprezą non-profit organizowaną «przez znajomych dla znajomych». Impreza nie jest organizowana w ramach działalności gospodarczej, nie ma też na celu wspierania sprzedaży jakichkolwiek towarów bądź usług. Nie jest to również impreza o charakterze masowym ani otwartym. Organizowana impreza ma charakter gry typu «LARP» – jest to aktywność na pograniczu gry i sztuki, podczas której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, odgrywając role podobnie do improwizowanego teatru. W przypadku gry «Stalker Silesia» tłem jest rzeczywistość świata postapokalipsy – niejednokrotnie mocno zdeprawowanego i opartego na «prawie silniejszego» (m.in. z tego też powodu na imprezę zapraszane są wyłącznie osoby pełnoletnie).

Jako osoby odpowiedzialne za imprezę cenimy swobodę odgrywania ról przez uczestników (przy jednoczesnym poszanowaniu wolności osobistej jak i przepisów prawa), dlatego też staramy się nie ingerować w ich autorskie pomysły. Post na portalu Facebook został przygotowany i ukazał się właśnie na prośbę jednej z grup graczy, która była zainteresowana przygotowaniem i odgrywaniem tego typu elementu świata gry. Post ten miał na celu umożliwienie skontaktowania się pomiędzy uczestnikami zainteresowanymi wspólną kreacją teatralną i spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno jeżeli chodzi o uczestników jak i o uczestniczki imprezy, którzy (zgodnie z intencją autora) potraktowali go jako ciekawostkę teatralną. Jedyną osobą, która skontaktowała się z nami wyrażając swoją dezaprobatę była jedna z użytkowniczek portalu Facebook, która jednocześnie wyraźnie zastrzegła, że nie jest i nie będzie jednym z uczestników imprezy (rozmowa z nią została przytoczona w skardze konsumenta).

Na zakończenie należy wspomnieć, że post nie został zakwestionowany przez administrację portalu Facebook (słynącej z bardzo restrykcyjnej polityki w tego typu sytuacjach) oraz to, że na rzekome «ogłoszenie seksistowskie» odpowiedzieli m.in. przedstawiciele płci męskiej, mocno zainteresowani wyzwaniem jakim w ich mniemaniu mogło stać się odgrywanie tego typu roli na imprezie kulturalnej.
Niemniej, aby nie budzić dalszych kontrowersji, post będący przedmiotem Państwa wystąpienia, może zostać trwale usunięty z portalu Facebook.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę, że przedmiotowa reklama była skierowana wyłącznie do wąskiego, zamkniętego kręgu dorosłych odbiorców, nie podzielił zarzutów Skarżącej, uznając, że w przedmiotowej reklamie nie przekroczono dopuszczalnych granic obyczajowości.

Zespół Orzekający z uwagi na powyższe, nie dopatrzył się również w przedmiotowej reklamie treści dyskryminujących kobiety.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.