Uchwała Nr ZO 95/18/48u w sprawie reklamy radiowej Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.

 

Uchwała Nr ZO 95/18/48u

z dnia 7 sierpnia 2018 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

K/102/18

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Tomasz Michalik – przewodniczący,

2) Natalia Suska – członek,

3) Małgorzata Nocuń-Zygmuntowicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/102/18 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie radiowej Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

 

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt K/102/18.

Przedmiotem skargi była reklama radiowa produktu o nazwie Obstilax.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował:

„W reklamie kobieta narzeka na życie z «nieregularnym wypróżnianiem». Potem są wymieniane właściwości oraz rzekomy wpływ na zdrowie pozytywny.

Reklama nadawana jest w porze gdy ludzie jedzą obiad lub coś w drodze. Jest to obrzydliwe szczególnie gdy usłyszą to dzieci. Również jest to kolejna reklama «cudownego suplementu diety» który ma przyczyniać się do odchudzania oraz bycia lekkim. A tym razem jest jasne stanowisko Inspektora Sanitarnego.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, zgodnie z którym „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Działając w imieniu Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nocznickiego 31 (odpis pełnomocnictwa w załączeniu), zaprzeczam w całości zarzutom sformułowanym z skardze konsumenckiej dotyczącym reklamy produktu o nazwie Obstilax, wyemitowanej w dniu 7 czerwca 2018 r. w radiu ZET.

Uzasadnienie

Na wstępie należy zaznaczyć, że nie sposób odnieść do zarzutów konsumenta, bowiem nie są one w jasny sposób sformułowane. Dziwi stwierdzenie konsumenta: «Co może być obrzydliwego w fizjologii?». Każdy człowiek codziennie myje zęby, myje się, spożywa posiłki oraz korzysta z toalety. W tym miejscu warto wskazać, że właśnie 50% kobiet chciałoby bardzo codziennie korzystać z toalety a zdarza się, że jest to trudne do uzyskania. Kłopoty z regularnym wypróżnianiem ma co 2. kobieta i co 4. mężczyzna. Może to być spowodowane podróżą, dużym stresem, zmianą diety lub wody, a także ogólnym przemęczeniem.

Treść spornej reklamy, «Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek a po nim jeszcze cięższa środa. Życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch! Wygląda jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i do tego pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i aż dwie korzyści. Obstilax poczuj się lekko. Zdrovit».

Nie budzi wątpliwości, że każdy człowiek choć raz w życiu miał kłopot opisany w powyższej reklamie i wie doskonale, że jeśli nie załatwi potrzeby fizjologicznej to odczuwa dyskomfort w postaci uczucia pełnego żołądka, dokuczają mu wzdęcia, stąd więc tekst w reklamie «…Wygląda jakbym połknęła balon….»

Reklama w żaden sposób nie promuje również produktu na odchudzanie. Produkt zawiera dwa ekstrakty roślinne, które wspomagają prawidłową pracę jelit, a prawidłowa praca jelit przyczynia się do utrzymania wagi ciała, braku wzdęć. Efekt działania tych substancji powoduje, że człowiek czuje się po prostu lekki.

Skarżący nie udowodnił w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości oraz nie przedstawił żadnych dowodów swoich twierdzeń, że reklama produktu o nazwie Obstilax wyemitowana w dniu 7 czerwca 2018 r. w radiu ZET jest obrzydliwa, szczególnie dla dzieci, promuje kolejny «cudowny preparat na odchudzanie», ograniczając się do zacytowania wyjętych z kontekstu poszczególnych słów reklamy.

Podsumowując, reklama nie wprowadza odbiorców w błąd, ani nie wykorzystuje braku doświadczenia konsumenta.

Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie faktyczne i prawne, wnoszę o oddalenie skargi w całości w przedmiotowej sprawie” – pisownia oryginalna

 

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający, nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm zawartych w art. 2 ust. 1, art. 8 i art. 10 ust. 1a) Kodeksu Etyki Reklamy.

Zespół Orzekający zwrócił uwagę, że w reklamie dochowano należytej staranności. W opinii Zespołu Orzekającego reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami i nie zawiera treści nadużywających  zaufania odbiorców i wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy, ani treści wprowadzających  odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.