Uchwała Nr ZO 96/13 w sprawie odwołania od uchwały nr ZO 90/13 dotyczącej reklamy firmy Henkel Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 96/13
z dnia 6 sierpnia 2013 roku
Zespołu Odwoławczego
w sprawie rozpatrzenia Odwołania od uchwały nr ZO 90/13
dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/48/13

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń
Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Kowalczyk – przewodniczący,
2) Magdalena Czaja – członek,
3) Małgorzata Ołdak – członek,

na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2013 roku, po rozpatrzeniu Odwołania od uchwały z dnia 4 lipca 2013 roku nr ZO 90/13 dotyczącego skargi o sygnaturze akt K/48/13, złożonego na podstawie pkt. 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg przez Skarżącego (bliższe dane w aktach sprawy)

postanawia
oddalić Odwołanie.

2. Zespół Odwoławczy ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęło Odwołanie Skarżącego od uchwały nr ZO 90/13 dotyczącej skargi o sygnaturze akt K/48/13.

Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawiony materiał nie spełnia przesłanek określonych w pkt. 50 Regulaminu rozpatrywania skarg z dnia 16 maja 2012r., zgodnie z którym podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 37.

3. Zespół Odwoławczy zważył co następuje:

Po zapoznaniu się z przedstawionym Odwołaniem, Zespół Odwoławczy stwierdził, że nie pojawiły się nowe okoliczności mające znamiona nowych faktów i dowodów w rozumieniu powołanego w pkt 1. powyżej postanowienia Regulaminu rozpatrywania skarg.

Biorąc również pod uwagę treść skargi, Zespół Odwoławczy uznał, że przedstawione w niej informacje, nie są takimi faktami ani dowodami. Zawarte w Odwołaniu informacje na temat zaobserwowanego oddźwięku medialnego reklamy w tym artykuły prasowe, również nie stanowią nowych faktów i dowodów. Zespół Odwoławczy stwierdził, że polemika z uchwałą Zespołu Orzekającego nie może zostać uznana jako nowy fakt i dowód w przedmiotowej sprawie.

Ponadto, Zespół Odwoławczy wziął pod uwagę zbiorcze wyniki ankiety przeprowadzonej na platformie ankietowej www.ankietka.pl, ale nie mógł się do niej odnieść z uwagi na niewystarczające informacje na temat metodologii przeprowadzonego badania i doboru próby badawczej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 54 a) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Odwoławczy orzekł jak w pkt. 1 uchwały.