Uchwała Nr ZO/105/21u z dnia 13 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/145/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Olaf Krynicki – przewodniczący;
• Wojciech Piwocki – członek;
• Maciej Lissowski – członek;

na posiedzeniu w dniu 13 października 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/145/21 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Budmat Bogdan Więcek z siedzibą w Płocku (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy materiałów budowlanych

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

Zespół Orzekający po dokonaniu analizy materiału dowodowego w sprawie uznał, iż reklamodawca zareagował na przedstawione wcześniej uwagi oraz dokonał odpowiednich zmian w stosowanym przekazie reklamowym, w tym zwrócił się o niewykorzystywanie starego i kwestionowanego przekazu reklamowego przez współpracujące z nim podmioty.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Zespół Orzekający ustalił, iż Skarżący wskazał na dyskryminujący oraz uprzedmiatawiający wobec kobiet charakter przekazu reklamowego wykorzystywanego przez Skarżonego.

Skarżony w odpowiedzi podniósł, iż reklama zawisła w przestrzeni publicznej bez jego wiedzy i zgody, na wcześniejsze uwagi względem skarżonego przekazu reklamowego zareagował wnioskiem o jego dalsze niewykorzystywanie.

Zdania odrębne

Brak