Uchwała Nr ZO 37/15 w sprawie reklamy firmy Orange Polska S.A.

Uchwała Nr ZO 37/15
z dnia 17 marca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/163/14

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Wojciech Kowalczyk – przewodniczący,
2) Jarosław Sobolewski – członek,
3) Paweł Wiśniewski – członek,

na posiedzeniu w dniu 17 marca 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/163/14 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie Internetowej firmy Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/163/14
Przedmiotem skargi była reklama Internetowa usługi dostępu do Internetu wraz z prezentem w postaci zestawu audio firmy „Logitech”.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
„produkt: Dostęp do internetu z promocją
opis reklamy: Firma Orange SA reklamowała na swojej stronie internetowej zestawy audio Logitech do Neostrady w dodatku do oferty dostępu do Internetu z prędkością 20 Mbps w przypadku zawarcia umowy – przedłużenia do dnia 26 czerwca.
Treść skargi: VIII.Art.5 Po wyborze oferty w terminie firma nie wywiązała się z obietnicy, w reklamacji do faktu braku „prezentu” oświadczano, że takowy prezent trzeba zamówić w panelu klienta. Na stronie nigdzie takie opcji nie było dodatkowo z rozmów z konsultantką wynikło, że taką opcję wycofano i zmieniono. W ocenie konsumenta Orange stosuje reklamy określone przez Europejskie Centrum Konsumenta jako „przynęty”, które często firma wykorzystuje w swoich kampaniach reklamowych wprowadzając konsumentów w błąd.”. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł on o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.
Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:
„działając w imieniu Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 160, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, posiadającej numer NIP 526-02- 50-995 oraz REGON 012100784, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437 złotych (dalej jako „Orange”) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23 lutego 2015 r. (które wpłynęło do Orange dnia 26 lutego 2015 r.) w sprawie K/163/14, podnoszę na wstępie, że zarzuty wskazane w ww. piśmie są w całości bezzasadne.
W przedmiotowym piśmie podniesiono, że do Biura Rady Reklamy wpłynęła skarga konsumencka na reklamę Orange znajdująca się na stronie internetowej www.orange.pl dotyczącą dostępu do internetu z promocją. Konsument wskazał, że Orange reklamowało zestawy Logitech do Neostrady w dodatku do oferty dostępu do internetu z prędkością 20 Mb/s w przypadku zawarcia umowy.
W piśmie wskazano również, że arbiter-referent wniesie o uznanie reklamy za sprzeczną z artykułami 8 oraz 10 Kodeksu Etyki Reklamy. Przepisy te wskazują, że reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy (art. 8) oraz, że reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu.
Na wstępie należy wskazać, że na etapie wypełniania elektronicznego formularza zamówienia należy wybrać prezent, który dany klient chce otrzymać w związku z promocją. Jeżeli klient takiej opcji nie zaznaczy, Orange nie przekazuje prezentów dla takich klientów szanując ich decyzję. Klientowi, który spełni warunki danej promocji należy się prezent aczkolwiek nigdy nie jest obligatoryjny, to zawsze klient decyduje czy i jaki prezent chce otrzymać. Niestety nie mamy żadnych danych dotyczących tego klienta i nie mamy możliwości sprawdzenia czy klient opcję wyboru prezentu zaznaczył czy też nie jak też czy spełnił resztę warunków promocji wskazanych w reklamie.
Dodatkowo, wyraźnie w komunikacji jest wskazane, że prezenty dostępne będą do wyczerpania zapasów. Nie znamy również daty, kiedy klient chciał prezent zamówić i
nie jesteśmy w stanie również ocenić czy mogło dojść do sytuacji, kiedy te prezenty akurat wyczerpały się.
Sama reklama pojawiająca się na stronie www.orange.pl nie jest tym samym w żadnym razie wprowadzając w błąd czy też nadużywająca zaufanie odbiorcy, ani też wykorzystująca jego braku doświadczenia lub wiedzy. Opis działania promocji jest całkowicie zgodny z tym jak w rzeczywistości ten proces działa. Nie można również w tym przypadku mówić o reklamie „przynęcie” ponieważ klienci istotnie po spełnieniu warunków tej promocji, wyraźnie opisanych na stronie www.orange.pl otrzymywali prezenty w postaci zestawu głośników Logitech.
Biorąc pod uwagę powyższe, Zespół Orzekający winien skargę oddalić w całości z uwagi na brak naruszenia norm wskazanych w Kodeksie Etyki Reklamy jak również w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.”. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącego ze względu na to, iż Skarżący nie przedstawił szczegółowego zapisu reklamy (jedynie zrzut z pierwszego ekranu kilkustopniowej reklamy) a skarżona reklama nie jest już dostępna ani w sieci ani u reklamodawcy. W związku z tym Zespół Orzekający nie mógł ocenić całego przekazu Skarżonej reklamy.
Zespół Orzekający nie dopatrzył się w przedstawionej części reklamy nadużywania zaufania odbiorców lub wykorzystywania ich braku doświadczenia lub wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.