Uchwała Nr ZO 149/15 w sprawie reklamy firmy Fibar Group S.A.


Uchwała Nr ZO 149/15
z dnia 14 grudnia 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
T/01/15

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Igor Kaleński – przewodniczący,
2) Barbara Król – członek,
3) Witold Trzciński – członek,

na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2015 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt T/01/15 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy Fibar Group S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że przedmiotowa reklama narusza normy art. 8 i art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. T/01/15
Przedmiotem skargi była reklama internetowa czujników dymu, czujników zalania, czujników ruchu oraz czujników okien i drzwi z funkcją zdalnej bezprzewodowej aktualizacji urządzeń.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż:
Produkt: Czujnik dymu / Czujnik zalania / Czujnik ruchu / Czujnik okien i drzwi /
Media: (obie opcje) Internet i www.fibaro.com
GDZIE widziana: http://www.fibaro.com/en/the-fibaro-system bezprzewodowa aktualizacja urządzeń w dole tej strony, http://www.fibaro.com/en/system-fibaro/smoke-sensor-en, te cechy pojawiają się na większości innych stron urządzeń, a także w filmach produktowych
KIEDY widziany: Przed zakupem całego systemu – marzec 2014 z grubsza

Skarga: Wszystkie produkty reklamują bezprzewodową aktualizację urządzeń, wraz z innymi funkcjami, ale przede wszystkim to był mój powód do zakupu systemu oraz wszystkich modułów i urządzeń Fibaro. Fibaro teraz potwierdziło, że te funkcje nie są jeszcze dostępne, chociaż materiały reklamowe informujące o tych funkcjach są dostępne od dwóch lat.“. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust.1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony poinformował, iż „W imieniu Fibar Group. S.A., w odpowiedzi pismo przewodnie z dnia 19 września 2015 roku oraz załączoną skargę wnoszę o oddalenie skargi, albowiem zarzut dotyczący reklamy kierowany pod adresem Spółki jest nieprawdziwy.
Z zarzutu stawianego w skardze wynika, że produkty oferowane przez Spółkę są reklamowane jako posiadające funkcję zdalnej aktualizacji, podczas gdy w rzeczywistości rzekomo takiej funkcji nie posiadają. Zarzut ten jest nieprawdziwy.
Wszystkie produkty wymienione w skardze tj. „czujnik dymu, czujnik zalania, czujnik ruchu oraz czujnik okien i drzwi” posiadają funkcję zdalnej aktualizacji.
Funkcja zdalnej aktualizacji jest nieaktywna, a centrala Home Center 2 jeszcze tej funkcji nie wspiera. Mimo to funkcja zdalnej aktualizacji została już implementowana w oprogramowaniu urządzeń wymienionych w skardze. Kiedy stabilna wersja oprogramowania centrali Home Center 2 będzie gotowa aby wspierać funkcję zdalnej aktualizacji oprogramowania czujników, funkcja ta będzie automatycznie aktywna, bez konieczności dokonywania żadnych zmian w czujnikach.
W związku z powyższym reklamę produktów należy uznać za zgodną z rzeczywistością i Kodeksem Etyki Reklamy.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy art. 8 i art. 10 ust. 1 a) zarzucanych przez Skarżącego.

W opinii Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nadużywa zaufania odbiorców i wykorzystuje ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Zespół Orzekający podzielił także zarzut Skarżącego, uznając, że oceniana reklama narusza Kodeks Etyki Reklamy, ponieważ wprowadza konsumentów w błąd, nie informując jasno, że funkcja zdalnej aktualizacji urządzeń jest nieaktywna.

Z uwagi na powyższe Zespół Orzekający zalecił reklamodawcom, aby usługi związane z bezpieczeństwem użytkowników były promowane w oparciu o aktualne możliwości techniczne.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.