Uchwała Nr ZO 22/18 w sprawie reklamy zewnętrznej mebli Eryk

Uchwała Nr ZO 22/18
z dnia 1 lutego 2018 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/229/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Monika Masewicz – przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Maciej Korobacz – członek,

na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2018 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/229/17 złożonej, na podstawie pkt 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie zewnętrznej P.H.U Eryk Witold Zięba z siedzibą w Krzywaczce (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, że reklama narusza normy art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/229/17.

Przedmiotem skargi była reklama zewnętrzna mebli Eryk.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„Reklama przedstawia kobietę poruszająca się po stole. Kobieta jest ubrana bardzo skromnie i występuje w niedwuznacznej pozie. Hasło reklamowe to meble na każdą okazję. Reklama traktuje kobietę w bardzo przedmiotowy sposób. Hasło reklamowe połączone ze zdjęciem może sugerować jeszcze bardziej takie wykorzystanie kobiety. Uważam że narusza ona godność kobiecości. reklama jest także umieszczona jako banner przed siedzibą firmy przy ruchliwej krajowej drodze. Codziennie mijają ją setki ludzi w tym dzieci. Tym samym reklama buduje przekonanie że kobieta jest jak przedmiot który można łatwo wykorzystywać.” – pisownia oryginalna.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„W związku z otrzymaną informacją o wpłynięciu skargi konsumenckiej na reklamę zewnętrzną Eryk Meble, pragniemy zawiadomić, iż reklama, która wobec zgłaszającego sugerowała naruszanie kobiecości, została usunięta. Według naszego stanowiska reklama nie wyrażała niezgodności z porządkiem społecznym, jednakże w zaistniałej sytuacji zdecydowaliśmy się na jej usunięcie, by osoby czujące się jakiś sposób urażone reklamą, nie miały już zastrzeżeń. Naszym celem jest uniknięcie konfliktów i naruszenia porządku ogółu społecznego.” – pisownia oryginalna.

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżącą.

W opinii Zespołu Orzekającego, wykorzystanie w reklamie kobiecego ciała nie miało związku z reklamowanym produktem i świadczy o przedmiotowym traktowaniu kobiet.

Zdaniem Zespołu Orzekającego reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i narusza dobre obyczaje. Zespół Orzekający podkreślił, że reklama nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

Zespół Orzekający zalecił reklamodawcom, aby z uwagi na ogólnodostępność swoich reklam z większą ostrożnością i wrażliwością dobierali treść przekazu reklamowego.

Jednocześnie, Zespół Orzekający docenił działania reklamodawcy, który po otrzymaniu informacji o złożonej skardze niezwłocznie usunął reklamę z przestrzeni publicznej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit. c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt 50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.