Uchwała Nr ZO 30/15 w sprawie reklamy firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Uchwała Nr ZO 30/15
z dnia 10 marca 2015 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/140/14/01-02

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Andrzej Garapich – przewodniczący,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Barbara Król – członek,

na posiedzeniu w dniu 10 marca 2015 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturach akt K/140/14/01-02 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie telewizyjnej firmy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (dalej: Skarżony)

postanawia oddalić skargę

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/140/14/01-02
Przedmiotem skarg była reklama telewizyjna wyrobu medycznego „Natursept” w formie lizaka.
Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnieśli, iż:
„produkt: lizaki Natursept
opis reklamy: reklama zachęcająca do zakupu w/w produktu
Treść skargi: Mam pytanie dlaczego aktor grający w tej reklamie lizaków Natursept tak zdecydowanie sugeruje lekarza (plakietka lek. med). Z tego co wiem art 55[6] pkt. 2wyraźnie mówi, że reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może polegać na odwoływaniu się do zaleceń osób […] sugerujących takie wykształcenie.”. – pisownia oryginalna
Oraz
„produkt: Natursept lizaki
opis reklamy: Aktor udający lekarza prezentuje lizaki leczące ból gardła u dzieci.
Treść skargi: W reklamie jest zbliżenie na fartuch lekarza, na którym jest plakietka z fikcyjnym imieniem, nazwiskiem i informacją, że mamy do czynienia z lekarzem.” – pisownia oryginalna
W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.
Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.
Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.
Arbiter-referent poinformował również, że zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.08.45.271 j.t.) „reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może polegać na:
1) prezentowaniu produktu leczniczego przez osoby znane publicznie, naukowców, osoby posiadające wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia;
2) odwoływaniu się do zaleceń osób znanych publicznie, naukowców, osób posiadających wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujących posiadanie takiego wykształcenia.”.

Skarżony uczestniczył w posiedzeniu.
Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Odnosząc się do pisma z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie skargi o sygn. akt K/140/14, zwracam uwagę, że Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach jest producentem produktu o nazwie „Natursept lizaki’1, który ma status wyrobu medycznego, a nie produktu leczniczego. Szczegółowe regulacje dotyczące tej kategorii produktów zawiera ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 roku, nr 107, poz. 679 z późn. zm.). Przywołana wyżej ustawa nie wprowadza żadnych zakazów dotyczących reklamy wyrobów medycznych przez lekarzy. Owszem obostrzenia takie zawiera ustawa Prawo farmaceutyczne, wprost w art. 55 ust. 1, wskazującym, że reklama produktu leczniczego kierowana do publicznej wiadomości nie może polegać na prezentowaniu produktu leczniczego przez osoby znane publicznie, naukowców, osoby posiadające wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia. Taka reklama nie może odwoływać się również do zaleceń osób znanych publicznie, naukowców, osób posiadających wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujących posiadanie takiego wykształcenia. Z uwagi jednak na wskazany przez mnie na wstępie status produktu tj. wyrób medyczny, w przypadku lizaków Natursept nie istnieją żadne przepisy prawne zakazujące udziału lekarzy w reklamie wyrobu medycznego. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działający przy Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy uchwałą Nr ZO 44/13 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie sygn. akt K/189/12 również nie dopatrzył się naruszeń w prezentowaniu wyrobu medycznego przez lekarza, oddalając skargę złożoną w sprawie produktu Envil. Podobnie – uchwała nr ZO 86/13 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie reklamy lladian direct plus.
Wobec powyższego wnoszę o oddalenie skargi jako bezzasadnej.”. – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający biorąc pod uwagę, że reklamowanym produktem jest wyrób medyczny oraz, że reklama zawiera jedynie rekomendacje lekarskie, nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.
Zdaniem Zespołu Orzekającego przedmiotowa reklama nie nadużywa zaufania odbiorców, nie wykorzystuje ich braku doświadczenia lub wiedzy oraz była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Jednocześnie, Zespół Orzekający podkreślił, że przedmiotem oceny Komisji Etyki Reklamy jest wyłącznie przekaz reklamowy pod kątem zgodności z Kodeksem Etyki Reklamy, a nie działalność konkretnego lekarza w zgodności z zasadami etyki lekarskiej, ponieważ osoba występująca w przedmiotowej reklamie w rzeczywistości jest lekarzem oraz członkiem Izby Lekarskiej.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.