Uchwała Nr ZO 55/17 w sprawie reklamy odżywek dla kulturystów KFD

Uchwała Nr ZO 55/17
z dnia 14 września 2017 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/57/17

 

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Paweł Wiśniewski – przewodniczący,
2) Krystyna Jarosz – członek,
3) Maciej Korobacz – członek,

na posiedzeniu w dniu 14 września 2017 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/57/17 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej firmy KFD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

postanawia uznać, iż przedmiotowa reklama narusza normy art. 2 ust. 1 i art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/57/17.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa odżywek dla kulturystów.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:

„Jest to reklama nowości w sklepie internetowym oferującym odżywki dla kulturystów i suplementy diety. Lektor opowiada o właściwościach produktów. W pewnej chwili opisując produkt KFD – Preworkout używa sformułowania «Spocisz się jak PEDOFIL w DISNEYLANDZIE». Uważam, że takie sformułowanie jest nieodpowiednie dla promocji, uderza w odbiorców którzy mogą mieć trudne doświadczenia z przeszłości. Reklama jest moim zdaniem nieetyczna i firma powinna zostać ukarana.
Tu znajduje się nagranie wykonane moim telefonem reklamy publikowanej online.” – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Szanowni Państwo, działając w imieniu i na rzecz KFD Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), w odpowiedzi na pismo z dnia 18 sierpnia 2017 r. dotyczące wpłynięcia skargi konsumenckiej na reklamę i przekazania jej do rozpatrzenia Zespołowi Orzekającemu Komisji Etyki Reklamy, w oparciu o pkt 25 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., niniejszym przedstawiamy stanowisko Spółki.
Firma KFD sp. z o. o. prowadzi głównie sprzedaż we własnych sklepach stacjonarnych oraz produkcję i dystrybucję produktów marki «KFD Nutrition». Dodatkowo, jako nowoczesne przedsiębiorstwo obsługuje różne podmioty czy osoby, między innymi, na zasadach «dropshippingu» – co oznacza, że platformy sprzedaży czy serwisy społecznościowe, w tym profil «Forum KFD» na serwisie Facebook, którego skarga dotyczy, nie są prowadzone przez Spółkę a, w związku z tym, Spółka nie ma bezpośredniego wpływu na treści czy działania innych osób czy podmiotów. Niemniej jednak pragniemy przedstawić nasze stanowisko.
Warto zaznaczyć, że Spółka bardzo poważnie traktuje wszelkie sygnały dotyczące naruszania jakichkolwiek regulacji prawno-etycznych. Wpis, którego dotyczy skarga, został opublikowany w dniu 10 kwietnia 2017 roku i został bardzo pozytywnie przyjęty przez fanów profilu „Forum KFD” na Facebooku. Użytkownicy internetu podkreślali, że treść jest «luźna» oraz «zabawna», czyli dobrze dopasowana do bardzo specyficznej grupy docelowej, jaką jest „odbiorca odżywek dla sportowców”. Niemniej jednak, w trakcie emisji postu na Facebooku pojawiły się również dwa głosy krytykujące reklamę i uważające ją za niesmaczną, dlatego też, już wtedy, zwróciliśmy się z prośbą do administratorów profilu o zaprzestanie dalszej publikacji podobnych wpisów, ponieważ mogą one pośrednio godzić w dobre imię marki «KFD Nutrition».
W naszej ocenie, nie sposób się jednak zgodzić ze stanowiskiem przedstawionym w skardze, że przedmiotowa reklama uderza w odbiorców, którzy mogli mieć «trudne doświadczenia w przeszłości», nikogo także nie dyskryminuje i nie obraża. Sformułowanie, którego dotyczy skarga może być uznane za kontrowersyjne, jednak od dawna gości ono w młodzieżowym slangu (co można sprawdzić m in. przez wyszukiwarkę Google), a to młodzież stanowi główną grupę fanów profilu «Forum KFD».
Całość reklamy utrzymana jest w konwencji humorystycznej, co jest bardzo charakterystycznym elementem różnych materiałów reklamowych produktów marki «KFD Nutrition». Nic zmienia to jednak faktu, że w trosce o dobre samopoczucie wszystkich odbiorców materiałów promocyjnych, po naszej interwencji, reklama nie była już powielana i nie wygenerowała zasięgu większego od innych, publikowanych na profilu «Forum KFD» treści.
Mając na uwadze powyższe, w oparciu o pkt 37 litera b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014 r., wnosimy o oddalenie przedmiotowej skargi z uwagi na brak faktu naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącej, uznając, że w przedmiotowej reklamie przekroczono dopuszczalne granice obyczajowości.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej.

Zespół Orzekający wskazał, że użyte w reklamie hasła uwłaczają godności ludzkiej z uwagi na naruszenie norm etyczno-moralnych.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 4 listopada 2014r., Stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.