Uchwała Nr ZO/72/19/43u w sprawie reklamy internetowej Nesperta

Uchwała Nr ZO/72/19/43u

z dnia 17 lipca 2019 roku

Zespołu Orzekającego

w sprawie sygn. akt:

KER/108/19

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

1) Małgorzata Domaszewicz – przewodnicząca,

2) Anna Gumkowska – członek,

3) Jacek Pawlak – członek,

na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2019 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/108/19 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej Nesperta Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Jelonku  (dalej: Skarżony)

postanawia

– uwzględnić skargę w części dotyczącej naruszenia norm art. 2 ust.1, art. 8 i art. 10 ust.2 Kodeksu Etyki Reklamy poprzez zawarcie w reklamie kategorycznych stwierdzeń typu: „najlepsze lakiery hybrydowe” bez poparcia dowodami lub badaniami,

– w pozostałym zakresie skargę oddalić.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/108/19.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa  lakierów hybrydowych marki Hi Hybrid.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze poinformowała:

„opis reklamy: Składam skargę na reklamę internetową marki Hi Hybrid!, której właścicielem jest spółka:

NESPERTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INTERNATIONAL SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Obornicka 7

62-002 Jelonek

udostępnioną i rozpowszechnioną za pośrednictwem strony internetowej pod adresem: https://hihybrid.pl/pl/lakiery-hybrydowe

– i wnoszę o uwzględnienie skargi i skierowanie stanowiska do skarżonego, w którym Komisja Etyki Reklamy stwierdza, że rozpowszechnianie reklamy powinno być wstrzymane.

Treść skargi: W pierwszej kolejności zauważam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji, reklamą jest każdy przekaz, zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, nadawany za opłatą lub inną formą wynagradzania.

W tym stanie rzeczy stwierdzić należy, że za reklamę należy uznać również informacja zamieszone na wskazanej wyżej stronie internetowej. Co prawda wydaje się, że główną funkcją tego portalu jest prowadzenie sklepu internetowego i sprzedaż produktów tej marki, jednak nie jest to jedyne jej przeznaczenie. Na uwagę zasługuje bowiem zakładka: „Lakiery hybrydowe –co to” oraz „FAQ”, po rozwinięciu których znajduje się szeroki opis produktów, sformułowany w sposób rekomendujący produkty tej konkretnej marki ( a nie lakiery hybrydowe w ogóle, pochodzące także od innych producentów) i zachęcający do zakupu na tej konkretnej stronie internetowej.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że ta ukryta forma reklamy nie spełnia jednak wymogów rzetelności, staranności i dobrych obyczajów kupieckich. Z mojego punktu widzenia, prezentowane w ten sposób treści są niedopuszczalne, wprowadzają w błąd użytkownika końcowego tj. konsumenta, tak co do sposobu użycia produktów, jego bezpieczeństwa dla zdrowia korzystającego czy zalecanych środków ostrożności. Na poparcie powyższej tezy, wskazuję co następuje.

Pierwszy podtytuł, tej ukrytej reklamy, zawiera się w użytym haśle: „Najlepsze lakiery hybrydowe- mamy je!”. Już na samym wstępie wprowadza się odbiorcę końcowego, konsumenta ( w tym przypadku ze względu na kontekst reklamy, jej treść, stosowaną szatę graficzną etc. w sposób jasny można odczytać, że odbiorcą tej reklamy i konsumentem, któremu oferowane są produkty tej marki, są nastolatki), jakoby lakiery hybrydowe Hi Hibryd ! były „najlepszymi”. Zwracam jednak uwagę, że tego rodzaju sformułowania stanowią nadużycie, albowiem brak jest jakiejkolwiek informacji (wyrażonej wprost czy na podstawie chociażby przypisu) kto i na jakiej grupie przeprowadził badania ( o ile w ogóle!) stanowiące podstawę dla takiego stwierdzenia, że na stronie internetowej Hi Hibryd (!) oferowane są właśnie najlepsze lakiery hybrydowe.

Kolejny podtytuł to „Lakiery hybrydowe w domu?” . Z opisu tego jednoznacznie wynika, że lakier ten może być wykorzystywany w domu, przez niedoświadczone osoby/ nastolatki. Powyższe pozostaje jednak w oczywistej sprzeczności z informacjami zawartymi wprost na produktach ( z którymi konsument może się jednak zapoznać już po zakupie lakieru), wedle których przy stosowaniu produktów, należy stosować środki ostrożności, sam zaś produkt jest przeznaczony „tylko do użytku profesjonalnego”. Nie sposób zaś postawić znak równości między stosowaniem profesjonalnym produktu, jak to zaleca producent na opakowaniu, a jego używaniem w warunkach domowych. Nie wymaga bowiem szerszej argumentacji teza, że urządzenia niezbędne do prawidłowego stosowania produktu, takie jak chociażby lampa UV, nie stanowi „normalnego wyposażenia” każdego przeciętego gospodarstwa domowego. W ten sposób wprowadza się zatem konsumenta w błąd co do tego, jakie jest rzeczyw iste przeznaczenie i miejsce użytkowania produktu. Krótko mówiąc, żeby móc użyć produktu zakupionego pod wpływem krypotreklamy na stronie hihybrid.pl, potrzebne są ze strony konsumenta dalsze nakłady, związane z koniecznością kupna urządzeń, o czym nie ma już mowy w przedmiotowej zakładce. Podobny przekaz można wyprowadzić z kolejnego podtytułu „Tanie lakiery hybrydowe”, wedle którego stosowanie oferowanych produktów jest „tanie”. Zapomina się przy tym, że aby móc korzystać z tych „tanich” produktów, trzeba zaopatrzyć się chociażby we wspomnianą lampę utwardzającą, wartą od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych.

W dalszej części znajduje się swoistego rodzaju „instruktaż” jak wykonać manicure hybrydowy przy użyciu reklamowanych produktów. W zakładce „Jak przygotować paznokcie do manicure hybrydowego”; „Jak zrobić hybrydę”; „Jak zmyć lakier hybrydowy”, prezentuje się wręcz banalny, łatwy i przyjemny, pozostający w zasięgu każdej amatorki – sposób używania produktów. Brak jest jednak jakiejkolwiek informacji o niezbędnych środkach ostrożności, możliwych działaniach niepożądanych, reakcjach alergicznych, zasadach higieny tj. informacji niezbędnych dla niezagrażającego zdrowiu korzystania z tych produktów. Jest to o tyle niedopuszczalne, że jeszcze raz podkreślam, odbiorcą tych informacji, z samego założenia producenta, są nastolatki, od których nie można oczekiwać odpowiedniego doświadczenia i rozsądku.

Przechodząc do informacji zawartych w zakładce „FAQ”, która z samego założenia powinna ograniczać się do rzetelnej, krótkiej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości, zwracam uwagę na następujące kwestie.

– pojawia się informacja, że lakiery hybrydowe Hi Hybrid ! zawierają wszelkie niezbędne certyfikaty i powstają w zgodzie z wszelkimi procedurami, chociaż nie wspomina się już o Raporcie Bezpieczeństwa, który jest niezbędny do wprowadzenia produktu kosmetycznego na rynek, zgodnie z przepisami rozporządzenia PE i Rady (WE) nr 1223/2009, rozdział III, artykuł 10);

Co więcej, analizowany przekaz wyraźnie sugeruje, że rzeczone lakiery są wolne od substancji szkodliwych, nie definiując czym jest substancja szkodliwa. Pozwolę sobie nawiązać do dwóch przykładowych składników tego produktu HEMA oraz Hydroxypropyl Methacrylate. Oznaczenia dla tych monomerów wynikające z klasyfikacji CLP:

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 Działa drażniąco na oczy.

Tym samym twierdzenie, że ten lakier nie zawiera szkodliwych substancji jest co najmniej gołosłowne, a nawet nieprawdziwe.

Zestawiając treść przedstawionych reklam, z normami wynikającymi z Kodeksu Etyki Reklamy z dnia 19 stycznia 2018r., którego sygnatariuszem jest także spółka NESPERTA wskazuję, że w mojej ocenie doszło co najmniej do naruszeń następujących jego przepisów:

– art. 2 ust. 1 – który stanowi, iż działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji;

– art.8 – który stanowi, że reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy ( w okolicznościach sprawy, analizowana reklama wykorzystuje niedoświadczenie swoich odbiorców, którymi wedle założenia NESPERTA mają być nastolatki – o czym jeszcze mowa niżej) ;

– art. 10 ust. 1 – reklamy nie mogą wprowadzać w błąd ich odbiorców w szczególności w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody,[…], przydatności reklamowanego produktu ( tu: używanie lakieru „w warunkach domowych”, brak różnic w stosowaniu tych produktów, a tradycyjnych lakierów do paznokci);

– art. 10 ust. 2 – wedle którego użyte w reklamie dane muszą wskazywać źródło oraz nie mogę być użyte w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie;

– art. 19 – w reklamie produktów, które w przypadku normalnego użytkowania stwarzają realne niebezpieczeństwo, należy w czytelny sposób informować o potencjalnym niebezpieczeństwie, związanym z ich używaniem ( tu: brak informacji o potrzebie zachowania odpowiednich standardów higienicznych, możliwych reakcjach alergicznych);

– art. 23 – reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może zawierać treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa (tu: używanie produktów przy okazji spożywania napojów przypominających szampan, warunki imprezy);

– art. 25 – reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi (jw.);

– art. 26 reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży nie mogą zawierać przekazu, że posiadanie lub używanie produktu zapewni im przewagę społeczną lub psychologiczną nad innymi albo nieposiadanie tego produktu odniesie skutek przeciwny (stosowanie kolorystki o odwoływanie się do kontekstu, w który tylko osoby korzystające z produkt, prowadzą ciekawy /atrakcyjny tryb życia);

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że niniejsza skarga jest w pełni uzasadniona i konieczna, dlatego wnoszę jak we wstępie. – pisownia oryginalna

Skarżąca  uzupełniając skargę poinformowała:

„W związku ze zobowiązaniem do sprecyzowania treści skargi poprzez wskazanie zaskarżonych elementów reklamy, wskazuję że są nimi:

1) treść pisemna znajdująca się na stronie internetowej https://hihybrid.pl/pl/lakiery-hybrydowe, w zakładce „Lakiery hybrydowe – co to?”, po kliknięciu przycisku „Rozwiń”. (Bliższe określenie lokalizacji treści nie jest możliwe, z uwagi na to, że kliknięcie wskazanego przycisku nie przekierowuje na inną stronę internetową, której adres mogłabym wskazać.)

W powołanej zakładce zawiera się treść pisemna reklamy:

„Najlepsze lakiery hybrydowe – mamy je!

Najlepsze lakiery hybrydowe to Twój sposób na dopracowany wygląd! Wybierz dobre lakiery hybrydowe, a zrobisz prawdziwy szał podczas każdego wyjścia. W swojej ofercie hi posiada lakiery hybrydowe w najpiękniejszych kolorach, które sprawdzą się na randce, podczas szalonego party, na wakacjach życia czy podczas walki o kondycję na siłowni. A także w wielu innych okolicznościach  – sprawdź sama! Nasze lakiery hybrydowe lubią wyzwania! :)

Dobry lakier hybrydowy to ten, który wytrzyma tempo i nie odpadnie na ostatniej prostej. Dodatkowo pozwoli Ci podkreślić Twoje piękno, ubrać w barwy marzenia i doda skrzydeł, gdy będziesz potrzebowała wsparcia! Magia? E, po prostu najlepsze lakiery hybrydowe hi do zadań specjalnych xD!”

W przywołanej treści pojawia się kilkukrotne stwierdzenie, że lakiery hybrydowe „hi” są „najlepsze”, czy też występują „w najpiękniejszych kolorach”.

2) treść pisemna znajdująca się na stronie internetowej https://hihybrid.pl/pl/lakiery-hybrydowe, w zakładce „Lakiery hybrydowe – co to?”, po kliknięciu przycisku „Rozwiń”. (Bliższe określenie lokalizacji treści nie jest możliwe, z uwagi na to, że kliknięcie wskazanego przycisku nie przekierowuje na inną stronę internetową, której adres mogłabym wskazać.)

W powołanej zakładce zawiera się treść pisemna reklamy:

„Lakier hybrydowy w domu?

Lakier hybrydowy w domu to Twój sposób na piękne paznokcie i niezależność! Przestań wzdychać oglądając super stylizacje na paznokciach koleżanek. Nie czekaj na wolny termin u kosmetyczki – zrób sama manicure, sięgając po lakier hybrydowy w domu! To prosta sprawa i wspaniały przepis na udaną zabawę! Zaproś przyjaciółki i zorganizujcie sobie mani party! Potrzebny będzie jedynie lakier hybrydowy – w domu stworzycie super atmosferę i konkretny beforek! Potem możecie podbijać miasto i topowe kluby! Gwarantujemy, że lakiery hybrydowe hi dotrzymają Wam kroku – nawet, gdy na parkiecie będzie naprawdę gorąco!”

W powyższej treści uwagę zwraca wprowadzające w błąd stwierdzenie reklamy, że „potrzebny będzie jedynie lakier hybrydowy”, w sytuacji kiedy zastosowanie tego rodzaju lakieru wymaga posiadania specjalistycznego sprzętu – lampy emitującej światło UV służącej do utwardzania substancji. Pominięcie tego aspektu w treści reklamy stanowi nieprawdę, wprowadzając w błąd każdego przeciętnego konsumenta. Sposób korzystania z tego rodzaju lakierów nie stanowi wiedzy powszechnej, a pominięcie okoliczności konieczności zakupu lampy dla stosowania lakierów stanowi dodatkowy koszt, przekraczający kilkukrotnie wartość samych lakierów.

3) treść pisemna znajdująca się na stronie internetowej https://hihybrid.pl/pl/lakiery-hybrydowe, w zakładce „Lakiery hybrydowe – co to?”, po kliknięciu przycisku „Rozwiń”. (Bliższe określenie lokalizacji treści nie jest możliwe, z uwagi na to, że kliknięcie wskazanego przycisku nie przekierowuje na inną stronę internetową, której adres mogłabym wskazać.)

W powołanej zakładce zawiera się treść pisemna reklamy:

„Tanie lakiery hybrydowe”

W tym zakresie odnieść należy się do uprzedniego punktu, w którym zauważono, że dla stosowania lakierów obiektywnie konieczne jest zaopatrzenie się w lampę UV, których ceny rynkowe mają ogromną rozpiętość, jednakże zasadniczo cena ta jest kilkukrotnie wyższa od ceny samych lakierów. Dla korzystania zatem z owych „tanich lakierów” konieczny jest uprzedni duży nakład, co w treści reklamy nie zostało wypowiedziane, a co w sposób oczywisty wprowadza w błąd klientów firmy.

4) wątpliwości z punktu widzenia rzetelności reklamy stanowią także treści pisemne znajdująca się na stronie internetowej https://hihybrid.pl/pl/lakiery-hybrydowe, w zakładce „Lakiery hybrydowe – co to?”, po kliknięciu przycisku „Rozwiń”. (Bliższe określenie lokalizacji treści nie jest możliwe, z uwagi na to, że kliknięcie wskazanego przycisku nie przekierowuje na inną stronę internetową, której adres mogłabym wskazać.)

W powołanej zakładce zawiera się treść pisemna reklamy:

 „Jak przygotować paznokcie do manicure hybrydowego”; „Jak zrobić hybrydę”; „Jak zmyć lakier hybrydowy”, których treści sugerują proces nakładania i zdejmowania hybrydowego lakieru do paznokci w bardzo prosty sposób. Opis ten nie odpowiada jednak prawdzie, co może potwierdzać fakt, że zasadniczo czynności takich podejmują się przeszkolone kosmetyczki, uczestniczące w specjalistycznych kursach. Opis zawarty we wskazanych sekcjach tekstu nie odpowiada prawdzie.

Ponadto, pod adresem https://hihybrid.pl/pl/najczesciej-zadawane-pytania zawarto informację, że lakierów takich może używać także amatorka, co budzi sprzeciw z punktu widzenia wskazanych wyżej okoliczności.

5) w zakładce FAQ – najczęściej zadawane pytania, znajdujące się na stronie internetowej https://hihybrid.pl/pl/najczesciej-zadawane-pytania zamieszczona została treść pisemna: „Wszystkie lakiery hi hybrid posiadają certyfikaty niezbędne do wprowadzenia produktu kosmetycznego na rynek.”. Jak wskazywano w treści skargi, w miejscu tym całkowicie pomija się fakt, że w składzie reklamowanego produktu zawarte są substancje niebezpieczne. – pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego: „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku

doświadczenia lub wiedzy.”

Wniósł również o uznanie Reklamy za sprzeczną z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy zgodnie z którym „ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu

do:

a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości,

pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Wniósł także o uznanie reklamy za niezgodną z art. 10 ust.2  Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 19 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „w reklamie produktów, które w przypadku normalnego użytkowania stwarzają realne niebezpieczeństwo należy w czytelny sposób informować o potencjalnym niebezpieczeństwie związanym z ich używaniem.

Ponadto wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 23 Kodeksu Etyki Reklamy: reklama skierowana do dzieci lub młodzieży nie może zawierać treści stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy: reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.

Wniósł także o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 26 Kodeksu Etyki Reklamy: reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży nie mogą zawierać przekazu, że posiadanie lub używanie produktu zapewni im przewagę społeczną lub psychologiczną nad innymi albo nieposiadanie tego produktu odniesie skutek przeciwny.

Dodatkowo, wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 27 Kodeksu Etyki Reklamy:
„reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży nie mogą podważać autorytetu rodziców lub innych osób sprawujących opiekę prawną, kwestionować ich odpowiedzialności, opinii, gustów lub upodobań. Powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadków zwalczania patologii społecznych.

Skarżony nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę o następującej treści:

„Odpowiedź na skargę konsumencką KER/108/19

Szanowni Państwo, działając w imieniu i na rzecz spółki Nesperta Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością International spółka komandytowa z siedzibą w Jelonku, w odpowiedzi na Państwa korespondencję z 26 kwietnia 2019 r. z prośbą o ustosunkowanie się do twierdzeń zawartych w skardze konsumenckiej nr KER/108/19 (dalej jako: „Skarga”), niniejszym stoimy na stanowisku, że Skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Ponadto, z uwagi na zmiany organizacyjne wewnątrz grupy kapitałowej Nesperta — zwracamy uwagę, że sklep internetowy działający pod adresem https://hihybnd.pl/pl/ (dalej jako: „Sklep”) jest obecnie prowadzony przez spółkę Nesperta sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (ul. Tadeusza Rejtana 12 A, 62-030 Luboń, NIP: 7792413878, REGON: 302436962; KRS: 0000463701). Dlatego też ewentualne rozstrzygnięcie powinno być — w naszej ocenie — skierowanego do tego właśnie podmiotu.

Przede wszystkich chcielibyśmy podkreślić, że informacje zamieszczone w Sklepie pod adresem: https://hihybrid.pl/pl/lakiery-hybrydowe oraz https://hihybrid.pl/pl/najeżesciej- zadawane-pytania (tzw. FAQ) nie stanowią naszym zdaniem reklamy i tym samym, jako takie, nie podlegają badaniu przez Radę Reklamy.

Zdajemy sobie sprawę, że definicja reklamy zawarta w Kodeks Etyki Reklamy z 19 stycznia 2018 r. jest bardzo pojemna. Niemniej, utożsamianie z reklamą informacji o produktach sprzedawanych w Sklepie tylko z tego powodu, że produkty te zostały przedstawione w pozytywnym świetle jest zdecydowanie zbyt daleko idące i nosi znamiona nadużycia. Tym większym nadużyciem jest utożsamianie z reklamą sekcji FAQ, zawierającej odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez klientów Sklepu.

Informacje zawarte pod ww. adresami mają przede wszystkim wyjaśnić czym są lakiery’ hybrydowe sprzedawane w Sklepie oraz rozwiać ewentualne wątpliwości wiążące sie z ich używaniem. Ich rola nie jest z pewnością reklama produktów oferowanych w Sklepie.

Ponadto, jednym z istotnych elementów przesądzających o tym, że dany przekaz jest reklamą – to jego odpłatność, który to element nie występuje w omawianej sprawie.

Gdyby przyjąć tok rozumowania osoby skarżącej, to należałoby zaakceptować fakt, że niemalże każda pozytywna informacja o produkcie / usłudze, przekazywana w dowolnej postaci, stanowi reklamę (albo jak twierdzi osoba skarżąca – ukrytą formę reklamy). Tak jednak nie jest i pomimo bardzo szerokiej definicji reklamy nie wpisują się w nią informacje zawarte na stronie Sklepu, które są kwestionowane przez osobę skarżącą.

W związku z powyższym nie sposób przyjąć, że Skarga dotyczy jakiejkolwiek reklamy która mogłaby być przedmiotem uchwały Rady Reklamy.

Niemniej — aby rozwiać ewentualne wątpliwości co do bezzasadności Skargi — poniżej odnosimy się do poszczególnych jej zarzutów:

a)           Najlepsze lakiery hybrydowe – mamy je! – dopuszczalność użycia takiego zwrotu nie budzi naszych wątpliwości

Powyższy cytat stanowi jeden z podtytułów zawartych w tekście dostępnym pod adresem: https://hihybnd.pl /pl /lakiery-hvbrydowe.

Posługiwanie się w rozmaitych przekazach (celowo nie używamy pojęcia „reklamowych”, ponieważ jak zostało wykazane powyżej, nie jest to reklama) pewną przesadą jest dozwolone i powszechnie akceptowane. Przekaz zawarty w opisie kwestionowanego punktu jest pozytywny i wymienia lakier)’ marki Hi Hybrid wśród jednych z najlepszych, ale czyni to w sposób, który’ z pewnością nie wprowadza klientów w błąd.

Punkt ten zwraca uwagę na to, aby korzystać z dobrych jakościowo lakierów hybrydowych, np. marki Hi Hybrid. Z kontekstu tego punktu — który najpewniej celowo został całkowicie pominięty’ w Skardze — wynika, że rekomendujemy używanie lakierów hybrydowych wysokiej jakości (takich jak nasze), ponieważ od tego zależy m.in. trwałość stylizacji.

Co więcej, grupa kapitałowa Nesperta jest liderem sprzedaży lakierów hybrydowych w Polsce z rzeszą zadowolonych i lojalnych klientów. W związku z tym twierdzenie, że nasze lakiery są jednymi z najlepszych jest jak najbardziej uprawnione.

b)           Lakiery hybrydowe w domu a produkt „tylko do użytku profesjonalnego” – jest to jak najbardziej możliwe

Wymóg umieszczenia na opakowaniu lakierów informacji, że służą do użytku profesjonalnego wynika z ich składu, a w konsekwencji odpowiednich przepisów prawa. Nie uniemożliwia to jednak korzystania z lakierów hybrydowych w domu. Jest to jak najbardziej możliwe i ma miejsce na co dzień. Bardzo wiele kobiet wykonuje samodzielnie zabiegi stylizacji paznokci z użyciem lakierów hybrydowych. Aby poprawnie wykonać ten zabieg wymagane jest posiadanie pewnej wiedzy, ale tę można zdobyć chociażby oglądając nasze filmy instruktażowe.

Sformułowanie „tylko do użytku profesjonalnego” nie może być i w praktyce nie jest interpretowane jako bezwzględny wymóg korzystania z danego kosmetyku wyłącznie przez profesjonalistę. Chodzi bardziej o to, aby posiadać pewną wiedzę przed skorzystaniem z danego kosmetyku. Dlatego też w naszych publikacjach, filmach instruktażowych przekazujemy tę wiedzę klientom, tak aby wykonywanie zabiegów manicure hybrydowego w domu było bezpieczne i najbardziej komfortowe.

c)            Konieczność zakupu dodatkowych akcesoriów, w tym lampy do utwardzania paznokci – nie ukrywamy tego faktu

Powyższy zarzut Skargi jest w naszej ocenie jednym z najsłabiej uargumentowanych i świadczy o nieuzasadnionej nadgorliwości osoby skarżącej.

Z pewnością nie ukrywamy faktu i nie wprowadzamy klientów w błąd, że zabieg manicure hybrydowego wymaga odpowiednich akcesoriów. Na głównej stronie Sklepu jest nawet odrębna zakładka „Akcesoria” z wszelkimi materiałami wymaganymi do wykonania manicure hybrydowego.

Co więcej wśród punktów znajdujących się na stronie https://hihybnd.pl/pl/lakiery-hyhrvdowe jest też punkt zatytułowany „Jak zrobić hybrydę?”, który zawiera podstawowy opis wykonywania manicure hybrydowego wraz z wymienieniem niezbędnych akcesoriów, w tym lampy, której ceny — wbrew temu co twierdzi osoba skarżąca – zaczynają się od kilkudziesięciu złotych.

Na marginesie — czytając ten właśnie fragment Skargi — wyraźnie widać, że osobie skarżącej zależało przede wszystkim na tym, aby złożyć skargę niezależnie od tego, czy były ku temu przesłanki.

Wyraźnie wskazuje na to wielokrotnie stosowany przez nią zabieg, polegający na kwestionowaniu jednego wybranego fragmentu opisu (bo przecież nie reklamy) z całkowitym pominięciem kontekstu lub bez całościowego oglądu kwestionowanego dokumentu. To, że jakieś zdanie nie zawiera pewnych informacji, ponieważ znajdują się w innym fragmencie dokumentu jest wielokrotnie wykorzystywane do stawiania bezpodstawnych zarzutów. Można oczywiście w ten sposób argumentować, tyle tylko że najczęściej jest to argumentacja nieskuteczna.

d)           Brak informacji o środkach ostrożności – taka informacja znajduje się jednak przy opisach lakierów7 na stronie Sklepu

Jest to jaskrawy przykład tego, o czym wspominamy w ostatnim akapicie punktu c) powyżej. Informacja o środkach ostrożności znajduje się bowiem przy opisach lakierów na stronie Sklepu, czyli miejscu, które czyta przed zakupem każda osoba odwiedzająca Sklep. Jest to w naszej ocenie najlepsze miejsce do przekazania tak ważnych treści. 

Na powyższym uzasadnieniu argumentacja dotyczącą tego zarzutu powinna się zakończyć. Niemniej warto jeszcze wskazać z jakiej perspektywy pisała Skargę osoba skarżąca.

Otóż jej zdaniem od nastolatków nie można oczekiwać „odpowiedniego doświadczenia i rozsądku”. Uważamy, że nie tylko w takiej materii jaką jest zabieg manicure hybrydowego osoba 18, czy 19-letnia jest w stanie wykazać się dostatecznym doświadczeniem i rozsądkiem, a próba sugerowania, że dorosłe osoby — jakkolwiek młode — niewiele o świecie wiedzą, to przesada.

e)            Brak informacji o raporcie bezpieczeństwa w zakładce FAQ oraz sugerowanie, że lakiery nie zawierają szkodliwych substancji

Tak jak trafnie zauważa osoba skarżąca (a zdarza się to w ramach Skargi nieczęsto), zakładka FAQ zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. W związku z tym nie umieszcza się tam wszystkich możliwych pytań, wątpliwości i nie opisuje każdego możliwego problemu.

Brak informacji o Raporcie Bezpieczeństwa nie oznacza, że takiego Raportu nie sporządzono. Bez niego nie moglibyśmy przecież wprowadzać naszych lakierów do obrotu.

Jest to kolejny zarzut sformułowany „na silę”, chyba tylko po to, aby odpowiedź na Skargę uczynić dłuższą.

Z opisu kwestionowanego punktu nie sposób też wyinterpretować, że nasze lakiery są wolne od jakichkolwiek substancji, które mogą być szkodliwe dla zdrowia, np. jeżeli zostaną połknięte lub dostaną się do oczu.

Kwestionowany punkt brzmi:

Jasne! Wszystkie Lakiery hi hybrid posiadają certyfikaty niezbędne do wprowadzenia produktu kosmetycznego na rynek. Dodatkowo, jakość produktów została potwierdzona przez niezależny organ kontrolny. Nasz proces produkcyjny odbywa się zgodnie z procedurami dobrych praktyk wytwarzania (po angielsku GMP, czyli good manufacturing practise), opisanymi w normie PN EN ISO 22716.

Piszemy w nim o tym (i tylko o tym), że lakiery mają wszelkie dokumenty dopuszczające je do obrotu. Wmawianie w Skardze, że tego rodzaju opis sugeruje, że kontakt lakieru hybrydowego z oczami lub skórą nie będzie miał jakiegokolwiek negatywnego wpływu, ponieważ lakier jest absolutnie nieszkodliwy (a tak należy interpretować karkołomne wywody osoby skarżącej) jest kuriozalne.

*****

Mając na uwadze powyższe, podtrzymujemy stanowisko zaprezentowane na wstępie niniejszej odpowiedzi, tj. o bezzasadności Skargi wniesionej przez osobę skarżącą na opisy znajdujące się na stronie internetowej Sklepu (czyli nie-reklamę).”– pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający uwzględniając częściowo skargę  dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm art. 2 ust.1, art. 8 i art. 10 ust.2 Kodeksu Etyki Reklamy w zakresie zawartych w reklamie kategorycznych stwierdzeń typu: „najlepsze lakiery hybrydowe”  bez poparcia dowodami lub badaniami i uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej i może wprowadzać odbiorców w błąd co do właściwości reklamowanego produktu. Zespół Orzekający podkreślił, że przedstawione w reklamie dane nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Zespół Orzekający zalecił szczególną ostrożność w stosowaniu w reklamach określeń superlatywnych.

W pozostałym zakresie skarga została oddalona ponieważ reklama nie była skierowana do dzieci lub młodzieży. W związku z powyższym, na podstawie pkt. 37 lit c Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały.

 

Zgodnie z pkt. 50. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Skarżący oraz skarżony będący Sygnatariuszem mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt.  37, 37¹, 37² oraz 37³.