Uchwała Nr ZO/069/22u z dnia 31 sierpnia 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/092/22

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

  • Elżbieta Kondzioła – Przewodnicząca;

  • Zofia Sanejko – członkini;

  • Donata Wolińska – członkini;

na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/092/22, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Millennium Bank SA w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy konta bankowego

postanawia

skargę oddalić.

 

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż w przypadku przedmiotowej reklamy nie doszło do naruszenia standardów wynikających z Kodeksu Etyki Reklamy, w szczególności Skarżony nie wprowadził potencjalnych konsumentów w błąd w zakresie właściwości reklamowanego produktu, nie doszło również do naruszenia ogólnych standardów etyki w reklamie.

W szczególności, w ocenie Zespołu Orzekającego nie doszło do wprowadzania w błąd, ale do wprowadzenia nowego produktu na rynek, co stanowi dopuszczalną praktykę reklamodawcy.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego reklama w sposób mylący informuje o produkcie reklamowanym jako o produkcie nowym, tymczasem jest to produkt istniejący w ofercie reklamodawcy od lat.

Skarżony odrzucił stawiane mu zarzuty wskazując, iż wprowadził na rynek nowy produkt, wycofując poprzedni z oferty.

Zdania odrębne

Brak