Uchwała Nr ZO/074/21u z dnia 30 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/088/21

  1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń

Rada Reklamy, w składzie:

 

  • Beata Dziwulska – przewodnicząca;
  • Teresa Wierzbowska – członkini;
  • Sławomir Skowerski – członek;

 

na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/088/21 złożonej, na podstawie pkt. 11 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko reklamie internetowej emitowanej w dniu 1 maja 2021 na stronie internetowej https://www.wykop.pl/  produktu przeznaczonego do wzmocnienia porostu włosów KERABIONE dystrybuowanego przez spółkę VALENTIS Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony)

 

 

postanawia

– skargę oddalić.

 

  1. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

 

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygnaturze akt KER/088/21.

Przedmiotem skargi była reklama internetowa Skarżonego produktu przeznaczonego do wzmocnienia prostu włosów KERABIONE.

 

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze poinformował, iż w reklamie dopatrzył się naruszenia standardów reklamowych z zakresu prowadzenia reklamy w duchu odpowiedzialności społecznej oraz dobrych obyczajów.

 

Treść reklamy:

 

Środek na porost włosów (suplement diety) Treść reklamy: Aż ¼ osób po COVID doświadcza wzmożonego wypadania włosów. Jesteś w tej grupie?

 

Sięgnij po KERABIONE! Skuteczne połączenie witamin, minerałów i aminokwasów od szwajcarskiego producenta. Wspomaga zdrowie włosów i paznokci. Z kodem WK21 10% taniej! Tylko w oficjalnym sklepie.

 

[pisownia oryginalna]

 

Treść skargi:

 

Moim podstawowym zarzutem jest, że reklama łamie art. 10 pkt 2.:

 

“Cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.”

 

Z załączonych screenów wynika jednoznacznie, że reklama powołuje się na dane statystyczne, nie podając ich źródła, metodologii i łamiąc wszelkie zasady prezentowania danych “naukowych”. W Internecie również próżno szukać naukowego potwierdzenia teorii, że 1/4 osób zarażonych covid, w wyniku przebytej choroby łysieje – co prowadzi do kolejnego wniosku, że reklama celowo wprowadza w błąd, żerując na wywołaniu błędnych przekonań i niepokoju – łamanie art. 6: “reklamy nie mogą motywować do zakupu produktu poprzez wykorzystywanie zdarzeń losowych, wywoływanie lęku lub poczucia strachu.  – gdzie reklama ewidentnie wykorzystuje zdarzenie losowe, jakim jest wybuch pandemii, budując strach u osób których to zdarzenie dotknęło”

 

[pisownia oryginalna]

 

 

W toku posiedzenia skargę przedstawiała i popierała arbiter – referent.

 

Arbiter-referent wniosła o uznanie reklamy za niezgodną z art. 2 ust. 1 oraz 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy, tj.:

 

Art. 2 ust. 1

 

Działania objęte postanowieniami Kodeksu będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z dobrymi obyczajami, prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

 

Art. 10

 

(…)

 

  1. Użyte w reklamie dane oraz nieobjęte tym pojęciem w rozumieniu Kodeksu terminy naukowe, cytaty z publikacji technicznych lub naukowych muszą wskazywać źródło oraz nie mogą być używane w sposób wprowadzający w błąd. Dane muszą być prezentowane w sposób poprawny metodologicznie. Prezentacja danych statystycznych musi w szczególności uwzględniać reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego.

 

 

Skarżony był obecny podczas posiedzenia oraz przedstawił pisemne stanowisko.

 

Skarżony w przedstawionym stanowisku wskazał, iż wskazanie dokładnych źródła danych statystycznych, oraz ich prezentacja w sposób poprawny metodologicznie, w szczególności uwzgledniająca reguły wnioskowania statystycznego, w tym zjawiska błędu statystycznego nie była możliwa w reklamie, ze względu na ograniczoną do 200 znaków treść komunikatu reklamowego.

 

Jednakże, jak w dalszej części stanowiska wskazał Skarżony, źródło danych statystycznych, do której odwołuje się̨ treść́ reklamy znajduje się̨ na stronie https://zakupto.eu/kerabione-witaminy-na-wlosy-i- paznokcie?utm_source=Wykop&utm_medium=sponsorowany&utm_campaign=covid, do której reklama prowadzi. Dane, zgodnie z twierdzeniem Skarżonego, pochodzą̨ z artykułu opublikowanego w renomowanym piśmie naukowym The Lancet, na który to artykuł powołuje się̨ z resztą wiele publikacji w polskojęzycznych portalach internetowych, np. https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,koronawirus- powoduje-wypadanie-wlosow,artykul,93398856.html

 

Skarżony podkreślił również, iż jego reklama w żadnym stopniu nie wywołuje lęku lub poczucia strachu i uznaje jakiekolwiek tego rodzaju zarzuty za bezzasadne.

 

Jednocześnie, Skarżony wskazał, iż niezależnie od powyższego, przyjął do wiadomości przedstawione zastrzeżenia i w celu promowania najwyższych, międzynarodowych standardów etycznych przekazu reklamowego realizowanego w Polsce jest skłonny zaprzestać́ promocji produktu Kerabione używając reklamy opisanej w skardze KER/088/21.

 

  1. Zespół Orzekający zważył co następuje:

 

Zespół Orzekający uznał, iż przedmiotowa reklama nie naruszyła norm zawartych w art. 2 ust. 1 oraz 10 ust. 2 Kodeksu Etyki Reklamy.

 

W świetle zebranych informacji, Zespół Orzekający uznał, iż w skarżonej reklamie nie doszło do naruszenia norm z zakresu przekazywanych informacji odnoszących się do rzetelnego przedstawienia źródeł, w tym cytatów z publikacji naukowych oraz badań.

 

Zespół Orzekający pragnie wskazać, iż w związku z faktem, iż reklama pozostaje krótką formą przekazania informacji mających na celu zainteresowanie potencjalnego konsumenta zakupem reklamowanego produktu, przekazywane w jej ramach informacje mogą być prezentowane w formie skrótowej. Jest to dopuszczalny zabieg reklamowy.

 

Jednocześnie Zespół Orzekający pragnie wskazać, iż reklamodawca zadbał o dostęp potencjalnych konsumentów do materiałów źródłowych, na które się powołuje.

 Zespół Orzekający nie dopatrzył się również naruszeń ogólnych zasad reklamowych – w tym prowadzenia reklamy w duchu odpowiedzialności społecznej oraz dobrych obyczajów.

 

W związku z powyższym, na podstawie pkt. 43 ust. 1) lit b) Regulaminu rozpatrywania skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt. 1 uchwały. Zgodnie z pkt. 51. Regulaminu Rozpatrywania Skarg, Strony mogą odwoływać się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie dziesięciu dni od doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały, o której mowa w pkt. 43.