Uchwała Nr ZO/097/21u z dnia 6 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/132/21

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

• Olaf Krynicki – przewodniczący;
• Zofia Sanejko – członkini;
• Agnieszka Przewoźnik – członkini;

na posiedzeniu w dniu 6 października 2021 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/132/21 złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), przeciwko Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy internetowej

postanawia

skargę oddalić.

Uzasadnienie

Zespół Orzekający po dokonaniu analizy materiału dowodowego w sprawie uznał, iż reklamodawca dołożył starań celem przedstawienia rzetelnego pod względem merytorycznym komunikatu informującego o podejmowanych przez siebie działaniach proekologicznych.

Zespół Orzekający stwierdził, iż przedstawione w przekazie reklamowym dane są udokumentowane, a ogólny i całościowy komunikat firmy dotyczący jej zaangażowania w ramach redukcji szkodliwych emisji nie jest przedstawiany jako równoznaczny z komunikatem stwierdzającym neutralność emisyjną.

Reklamodawca przedstawił ponadto informację o pakiecie redukcji wraz z powołaniem się na jasne i przytoczone w przekazie reklamowym źródła.

W świetle powyższych ustaleń, Zespół Orzekający orzekł jak w osnowie uchwały.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Zespół Orzekający ustalił, iż Skarżący za niemożliwe uznał osiągniecie neutralności klimatycznej na obecnym rozwoju naszej gospodarki. W ocenie Skarżącego – nawet jeśli ktoś́ twierdzi, że 100% energii pochodzi z odnawialnych źródeł, to narzędzia, które tej energii dostarczają̨ są̨ nadal emisyjne. Przywracanie w Kolumbii lasów i bioróżnorodności nie daje gwarancji, że usługa staje się̨ neutralna klimatycznie. Z punktu widzenia Skarżącego, Orange Flex to typowy greenwashing – firma jest znaczącym emitentem CO2 i truje środowisko napędzając konsumpcję usług i produktów telekomunikacyjnych. Za pomocą̨ Flex i przekłamań́ w komunikacji tej usługi Orange próbuje reperować́ swój wizerunek. Flex być́ może potrafił zredukować́ emisje i działa na rzecz środowiska i to powinno być́ komunikowane. Gadki o neutralności emisyjnej są̨ zwykłym naciągactwem.

Zespół Orzekający dokonał weryfikacji powyższych twierdzeń, również w ramach wysłuchania stanowiska Skarżonego. W ramach wyjaśnień strona Skarżona wskazała na jasne wyliczenia m.in. prowadzone za pomocą tzw. GHG Protocol w zakresie badania zostawianego śladu węglowego. Skarżony wskazał również sposób jego ograniczania – wraz z wyszczególnieniem, co jest, a co nie jest realistyczne do osiągnięcia.

Zdania odrębne
Brak.