Uchwała Nr ZO/043/22u z dnia 16 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/001/22

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

  • Rafał Wiewiórski – Przewodniczący;

  • Ewelina Czuba – członkini;

  • Beata Ptaszyńska-Jedynak – członkini;

na posiedzeniu w dniu 16 marca 2022 r., po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt KER/001/22, złożonej na podstawie pkt. 12 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy) (dalej „Skarżący”), mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Skarżony”), w sprawie dotyczącej reklamy usług banku mBank

postanawia

skargę uwzględnić.

 

Uzasadnienie

Zespół orzekający po dokonaniu analizy materiału w przedmiotowej sprawie stwierdził, iż w przedmiotowej reklamie doszło do naruszenia standardów etycznej reklamy, w szczególności w zakresie wprowadzenia konsumentów w błąd.

Po otrzymaniu potwierdzenie od Skarżonego, iż w algorytmach odpowiedzialnych za wyliczenia dostępności kredytu dla konsumenta w przedmiotowej sprawie faktycznie pojawił się błąd, Zespół Orzekający przyjął skargę, uwzględniając ją.

Stanowiska stron oraz dokonane w sprawie ustalenia faktyczne

Według Skarżącego reklama wprowadza w błąd co do podawanych konsumentom informacji odnośnie dostępności danego kredytu dla małych firm.

Skarżony wskazał w swojej odpowiedzi, iż faktycznie doszło do przedstawienia klientowi błędnego uzasadnienia niemożności udzielenia mu kredytu w wyniku błędu w algorytmie.

Zdania odrębne

Brak